Kiedy Dziękuje Cytaty

Kiedy Dziękuje Cytaty: Kiedy mówię pro­siłabym o słuchanie Kiedy piszę pro­siłabym o odpowiedź Kiedy coś Ci ofiaro­wuję nie liczę na nic oprócz dziękuję  -AgniM


kiedy-mówię-pro­łabym-o słuchanie-kiedy-piszę-pro­łabym-o odpowiedź-kiedy-coś-ci ofiaro­wuję-nie liczę-na nic-oprócz-dziękuję 
Kiedy Dziękuje Cytaty: Najlepiej człowiek prosi, kiedy dziękuje. -Stefan Wyszyński kard


Kiedy Dziękuje Cytaty: Dro­gi Boże Dzięku­je. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi życie. Po­daro­wałeś mi wiarę, nadzieję, miłość. Całh czas trzy­małeś mnie w Swoich rękach na­wet wte­dy kiedy myślałam, że to nic nie ma sen­su. Po­kazałeś mi czym jest życie. Czym jest ra­dość. Dla mnie zaśpiewały pta­ki i po­kazały jak je dos­ko­nale stworzyłeś. Bo ty jes­teś dos­ko­nały i w To­bie ja jes­tem doskonała. Dziękuję za wszys­tko. Two­ja córka. -chrupcia


Kiedy Dziękuje Cytaty: Kiedy up­ra­wiam miłość fi­zyczną chcę czuć, jak­bym trzy­mała w garści cały Wszechświat. /dziękuję, Michael/  -dooorotis


kiedy-up­ra­wiam-miłość-fi­zyczną-chcę-czuć-jak­bym-trzy­ła-w garś-cały-wszechświat-dziękuję-michael 
Kiedy Dziękuje Cytaty: Dziękuję za wspom­nienia, które będą ze mną na zaw­sze. Jed­nak naj­bar­dziej za to, że po­kazałeś mi, iż na­dej­dzie czas, kiedy będę mogła poz­wo­lić Ci odejść. -szantiil


dziękuję-za wspom­nienia-które-będą-ze mną-na zaw­sze-jed­nak naj­bar­dziej-za to-że po­kazałeś-mi-iż na­dej­dzie-czas-kiedy
Kiedy Dziękuje Cytaty: Co ro­bi władza po wyborach? Z góry dziękuje... -bystry.76


co ro­bi-władza-po wyborach-z-góry-dziękuje
Kiedy Dziękuje Cytaty: Naj­le­piej człowiek pro­si, gdy dziękuje. -Stefan Wyszyński


Kiedy Dziękuje Cytaty:


Kiedy Dziękuje Cytaty: Uwa­ga, człowiek! Dziękuję, pójdę inną drogą. -Wiesław Brudziński


Kiedy Dziękuje Cytaty: Życia smakuję Ra­dość na dob­re wieści Ma­mo dziękuję Krys­ty­na Sz.25.12.2015r. -krysta


Życia-smakuję-ra­dość-na dob­re-wieś-ma­mo-dziękuję-krys­ty­na-sz25122015r
Kiedy Dziękuje Cytaty: Radość, która przemienia się w dziękuję, jest najlepszą wdzięcznością. -Gottfried Ephraim Lessing


radość-która-przemienia-ę-w-dziękuję-jest-najlepszą-wdzięcznośą
Kiedy Dziękuje Cytaty: Dziękuję... Po­tykam się, a Ty wy­ciągnąłeś do mnie swoją po­mocną dłoń... -Still_Butterfly


dziękuję-po­tykam-ę-a ty wy­ągnąłeś-do mnie-swoją-po­mocną-dłoń
Kiedy Dziękuje Cytaty: -Dlacze­go się nie uśmiechasz? -Uśmiech to oz­na­ka ra­dości nie sądzisz? -Tak. -Nie mam po­wodów do uśmie­chu, nie jes­tem szczęśli­wy. A wyk­rzy­wiać brzyd­kiej twarzy w gry­masie uśmie­chu bez po­wodu, nie zamierzam. -Dać ci powód? -Jeżeli uważasz, że potrafisz. -Nie pot­ra­fię, ale będę próbowała. -Dziękuję. -Widzisz, jed­nak się uśmiechnąłeś. -Jes­teś pier­wszą osobą, która chce wy­wołać u mnie uśmiech, to jest powód do uśmiechu. -Na tym po­lega przy­jaźń, na próbowaniu. Dla M.Dziękuję że jesteś. -martwy za życia


Kiedy Dziękuje Cytaty: Był czuj­ny, wie­dział, ja­kich py­tań le­piej nie za­dawać, kiedy mil­czeć, kiedy do­tykać, kiedy być i kiedy zniknąć... -Wojciech Kuczok


był-czuj­ny-wie­dział-ja­kich-py­ń-­piej-nie za­dawać-kiedy-mil­czeć-kiedy-do­tykać-kiedy-być-i kiedy-zniknąć
Kiedy Dziękuje Cytaty: Zo­baczy­my się za niedługo, tuż za bramą. Pos­toimy z uśmie­chem, z ni­mi. Będzie jak wówczas. Nie mogłam te­go po­wie­dzieć, nie miałam jak. Ciągle wspo­minam tam­ten dzień. Po­wiem Ci kiedy dotrę. Powtórzę jeszcze raz. Dziękuję, Ci za to, że o mnie pa­miętałeś. Nie od­szedłeś bez pożeg­na­nia. Jes­tem z Tobą. Widzisz mnie dob­rze, każdy mój krok. Jes­teście ra­zem. --- dla śp. J.M. -Emilia Szumiło


Kiedy Dziękuje Cytaty: Dziękuję za tra­gedię. Pot­rze­buję te­go dla swo­jej sztuki. -Kurt Cobain


dziękuję-za tra­gedię-pot­rze­buję te­go-dla-swo­jej-sztuki
Kiedy Dziękuje Cytaty: SON­DAŻ :KTO GŁOSO­WAŁ ZA PIS-EM, TEN NIE DA­JE MI FISZEK! DZIĘKUJĘ!  -Niusza


son­daŻ-kto-gŁoso­waŁ-za pis-em-ten-nie-da­je-mi fiszek-dziĘkujĘ 
Kiedy Dziękuje Cytaty: Dziękuję Ci za miłość prędką bez namysłu, za to że nie jest całym człowiek pojedynczy. -Jan Twardowski


dziękuję-ci-za-miłość-prędką-bez-namysłu-za-to-że-nie-jest-całym-człowiek-pojedynczy