Kiedy Położy Ser­ce Cytaty

Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: His­to­ria ko­biety roz­poczy­na się wte­dy do­piero, kiedy położy ser­ce, nap­rawdę ser­ce, cho­ciażby prze­lot­nie, na dłoni męskiej. -Marie Jehanne Wielopolska


his­to­ria-ko­biety-roz­poczy­na ę-wte­dy-do­piero-kiedy-położy-ser­-nap­rawdę-ser­-cho­ciażby-prze­lot­nie-na dłoni-męskiej
Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Zap­roś ro­syj­skiego chłopa do do­mu, a on położy no­gi na stole. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Zaproś rosyjskiego chłopa do domu, a on położy nogi na stole. -Józef Stalin


zaproś-rosyjskiego-chłopa-do-domu-a-on-położy-nogi-na-stole
Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Gdy nad­chodzą ta­kie dni, Kiedy piszę, Kiedy płacze, Kiedy myślę, A ser­ce wol­niej kołacze ... Wierzę w to, że kiedyś Ci wybaczę. -AnDree


gdy-nad­chodzą-­kie-dni-kiedy-piszę-kiedy-płacze-kiedy-myślę-a-ser­-wol­niej-kołacze-wierzę w to-że kiedyś-ci wybaczę
Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś... -Mitria


Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Ser­ce wo­bec mnie kierujesz Kiedy żony nie znajdujesz Lecz gdy ona wokół krąży Two­je ser­ce za nią dąży  -KasIna


ser­-wo­bec-mnie-kierujesz-kiedy-żony-nie znajdujesz-lecz-gdy-ona-wokół-krąży-two­-ser­-za ą-dąży 
Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Kiedy się ma złama­ne ser­ce bo­li wszędzie. Nie mam pojęcia, który ka­wałek mo­jego ser­ca jest na­ruszo­ny. To tak jak z ta­lerza­mi - wiele ma­leńkich szcze­linek tworzy jed­no og­romne pęknięcie. -Mian Mian


Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Ludzkość mu­si położyć kres woj­nie, bo inaczej woj­na położy kres ludzkości. -John Fitzgerald Kennedy


ludzkość-mu­-położyć-kres-woj­nie-bo inaczej-woj­na-położy-kres-ludzkoś
Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Miłość wte­dy jest, kiedy bi­cie ser­ca zagłusza głos rozsądku. Kiedy po la­tach awan­tur wciąż kręci się łez­ka wzrusze­nia w oku. Kiedy dłoń, którą trzy­masz po prze­budze­niu na­dal za­cis­ka się w lęku rozstania... Miłość jest niez­ro­zumiałą pot­rzebą wyk­rzycze­nia całemu światu jak wiel­kie jest uczucie. -kamilka_509


Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Bo kochając nie od­czu­wasz bólu...nie masz pojęcia o ra­nie, jaką no­sisz w ser­cu, na­pawasz się cier­pieniem, pot­ra­fisz kochać go na­wet kiedy cię niena­widzi, kiedy każe ci odejść... i prag­niesz tyl­ko jed­ne­go...znów uj­rzeć je­go posępną twarz.. -agusia96


Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Kiedy jest nam ciepło na ser­cu, nie ważymy słów. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: W mo­men­cie, kiedy zdo­bywa się władzę, to trze­ba się też zaj­mo­wać spra­wami, które nie zaw­sze ład­nie pachną. Wiel­kie ser­ce łat­wiej oka­zywać ludziom wte­dy, kiedy jest się po­za po­lityką i po­za władzą. -Donald Tusk


Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Gdy­by mi choć jed­no zwierzę za­ginęło, rwałabym włosy, żeby je od­na­leźć. Gdy­by coś mu się stało, pękło by mi ser­ce. Już pękło. Kiedy od­szedł se­niorek, nie przes­tałam płakać. To jest ludzkie. Tyl­ko bez ser­ca są obojętni na jedną sztukę, je­den pro­cent. Tyl­ko bez serca. -Emilia Szumiło


Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Kiedy o nim myślę, ser­ce wypływa mi na policzki. Ru­mieniec – biolo­giczna konfidencja. -Gold Fishy


kiedy-o nim-myślę-ser­-wypływa-mi na policzki-ru­mieniec- biolo­giczna-konfidencja
Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Tak przy­jem­nie pat­rzeć na świat, kiedy ser­ce dobre. -Maria Kuncewiczowa


tak-przy­jem­nie-pat­rzeć-na świat-kiedy-ser­-dobre
Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Oj­czyz­na. Ser­ce za­miera, kiedy w czas rozłąki przy­pomi­nasz ją sobie. -Bułat Okudżawa


oj­czyz­na-ser­ za­miera-kiedy-w czas-rozłąki-przy­pomi­nasz-ją sobie
Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Más quiero ser mala con esperanza de ser bueno que ser bueno con el propósito de ser malo. -Miguel de Cervantes


más-quiero-ser-mala-con-esperanza-de-ser-bueno-ser-bueno-con-el-propósito-de-ser-malo
Kiedy Położy Ser­ce Cytaty: Był czuj­ny, wie­dział, ja­kich py­tań le­piej nie za­dawać, kiedy mil­czeć, kiedy do­tykać, kiedy być i kiedy zniknąć... -Wojciech Kuczok


był-czuj­ny-wie­dział-ja­kich-py­ń-­piej-nie za­dawać-kiedy-mil­czeć-kiedy-do­tykać-kiedy-być-i kiedy-zniknąć