Kiedyś Było Cytaty

Kiedyś Było Cytaty: Przy­jaźń to słowo,które od dziś dla mnie nie is­tnieje,nie ma go, poszło so­bie, uciekło ... lub nig­dy go nie było i już nie będzie... a to co było ni­by tą przy­jaźnią to tyl­ko udręka dla mo­jego życia,że kiedyś było faj­nie. Jes­tem sa­ma wczo­raj, dziś i zaw­sze -bez przyjaźni. -KlauDii


Kiedyś Było Cytaty: Miłość to albo pozostałość po czymś, co kiedyś było wielkie, albo cząstka tego, co kiedyś rozwinie się w coś wielkiego, ale w obecnej swej postaci nie daje nam zadowolenia, daje znacznie mniej, niż się oczekuje. -Antoni Czechow


Kiedyś Było Cytaty: To, co dziś stare, kiedyś było nowe. -Anonim


to-co-dziś-stare-kiedyś-było-nowe
Kiedyś Było Cytaty: W nieszczęściu największym nieszczęściem jest to, że kiedyś było się szczęśliwym. -Boecjusz


w-nieszczęściu-największym-nieszczęściem-jest-to-że-kiedyś-było-ę-szczęśliwym
Kiedyś Było Cytaty: To, co dzi­siaj jest do­wie­dzione, kiedyś było fantazją. -William Blake


to-co dzi­siaj-jest do­wie­dzione-kiedyś-było-fantazją
Kiedyś Było Cytaty: Patrz ksiądzu na usta, może kiedyś powie w końcu jak to było rzeczywiście. -Anonim


patrz-ksiądzu-na-usta-może-kiedyś-powie-w-końcu-jak-to-było-rzeczywiście
Kiedyś Było Cytaty: Człowiek może był kiedyś dobry, ale z pewnością było to bardzo dawno. -Jean Paul Sartre


człowiek-może-był-kiedyś-dobry-ale-z-pewnośą-było-to-bardzo-dawno
Kiedyś Było Cytaty: Kiedyś życie było ZWYK­LE. Dzi­siaj wszys­tko sta­je się CZASEM. -Maverick123


kiedyś-życie-było-zwyk­le-dzi­siaj wszys­tko-sta­ ę-czasem
Kiedyś Było Cytaty: Człowiek może był kiedyś dob­ry, ale z pew­nością było to bar­dzo dawno. -Jean-Paul Sartre


człowiek-może-był-kiedyś-dob­ry-ale-z pew­nośą-było-to bar­dzo-dawno
Kiedyś Było Cytaty: Kiedyś Mil­ler ro­biła mówiła nam na pro­jek­cie, że jak egza­miny na lek­cji al­bo było 1 al­bo 5. -Bartosz Wilczek


kiedyś-mil­ler-ro­biła-mówiła-nam-na pro­jek­cie-że jak egza­miny-na lek­cji-al­bo-było-1 al­bo-5
Kiedyś Było Cytaty: Kiedyś przyj­dzie czas, że każdy człowiek przej­rzy na oczy. Sta­raj się zro­bić tak, aby nie było to do­piero po śmierci. -qches


kiedyś-przyj­dzie-czas-że każdy-człowiek-przej­rzy-na oczy-sta­raj ę-zro­bić-tak-aby nie było-to do­piero-po śmierci
Kiedyś Było Cytaty: Nag­le wszys­tko się zmienia...tracę to co było ważne czy jeszcze kiedyś po­jawi się słońce na mym zachmurzo­nym niebie???  -stokrotka123


nag­-wszys­tko ę-zmieniatracę-to co było-ważne-czy-jeszcze-kiedyś-po­jawi ę-słoń-na mym-zachmurzo­nym-niebie 
Kiedyś Było Cytaty: O pieniądzu trzeba to samo powiedzieć, co kiedyś powiedziano o Kaliguli: Nie było nigdy tak dobrego niewolnika i tak dobrego pana, jak on. -Michel de Montaigne


o-pieniądzu-trzeba-to-samo-powiedzieć-co-kiedyś-powiedziano-o-kaliguli-nie-było-nigdy-tak-dobrego-niewolnika-i-tak-dobrego-pana-jak-on
Kiedyś Było Cytaty: Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. -Jaroslav Hasek


jak-tam-było-tak-tam-było-zawsze-jakoś-było-jeszcze-nigdy-tak-nie-było-żeby-jakoś-nie-było
Kiedyś Było Cytaty: Dni liczy, życie nasze pór ro­ku nutami. Nie wszys­tko piękne zawsze za­leżne ja­kimi krokami. Pięknem kiedyś la­to powiało na drodze Ciebie stawiając. Wszys­tko co było spłowiało, z Tobą to na życie zamach. Więc idź da­lej ze mną pod rękę w świat niez­na­ny jutrem. Ja sobą poręczę że wszys­tko nie było snem. Dzień na­rodzin codzien­nie obchodzimy wspólnie i osobno. Bo sobą się cieszymy i jes­teśmy parą zgodną . 100 la­tek Kochanie  -Xmen


Kiedyś Było Cytaty: Nie płacz po przeszłości ale spójrz w przyszłość i ciesz się tym co jeszcze możesz przeżyć a nie tym co było kiedyś, co już nie wróci, co cie zraniło. -Mała Mi


nie-płacz-po przeszłoś-ale-spójrz-w przyszłość-i ciesz ę-tym-co jeszcze-możesz-przeżyć-a nie tym-co było-kiedyś-co już
Kiedyś Było Cytaty: Kiedyś żeby z kimś zer­wać, trze­ba było się ja­koś wy­silić... Spot­kać się w czte­ry oczy, na­pisać list... Dziś można to zro­bić pra­wie ano­nimo­wo, wy­syłając jed­ne­go głupiego SMS'a. -NightHuntress


Kiedyś Było Cytaty: Po ty­siącu wy­lanych łez, mi­lionie niep­rzes­pa­nych no­cy i licze­niu mi­liar­da gasnących gwiazd, czuję wdzięczność. Pochy­lając nis­ko głowę i wy­ciągając da­leko ręce, chcę im podzięko­wać, że kiedyś, będąc już nap­rawdę szczęśliwą, po­wiem, że war­to było wal­czyć o wiarę, nadzieję i wciąż wschodzące słońce. -szantiil