Kil­ka Głośników Cytaty

Kil­ka Głośników Cytaty: Są chwi­le, w których nie chcesz przek­rzyczeć na­wet ciszy, a są też mo­men­ty, w których naj­chętniej us­ta­wiłbyś kil­ka głośników tyl­ko po to, aby nie słyszeć włas­nych myśli. -Devin


Kil­ka Głośników Cytaty: Stworze­nie człowieka trwa kil­ka mi­liardów lat - je­go śmierć za­led­wie kil­ka sekund. -Jostein Gaarder


stworze­nie-człowieka-trwa-kil­ka-mi­liardów-lat- ­go-śmierć-za­led­wie-kil­ka-sekund
Kil­ka Głośników Cytaty: Każdy autor sztuk ko­micznych wie, że większość wi­dow­ni śmieje się, gdy kil­ku widzów zacznie recho­tać. Cały prob­lem spro­wadza się za­tem do te­go, jak tych kil­ka osób zmu­sić do śmiechu. -Marcel Achard


Kil­ka Głośników Cytaty: Kil­kakrot­nie spot­kałam się z tym, iż or­ga­niza­tor wy­ciągał rękę po skład­ki, czesne, a po kil­ku dniach pub­licznie wyśmiał płacące­go in­formując uczestników, iż płat­nik nie jest... człon­kiem ich gru­py. Nig­dy nie był. Tyl­ko pieniądze zostały. -Emilia Szumiło


Kil­ka Głośników Cytaty: Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę. -Horacy Safrin


za­poz­na­jemy ę-z ko­bietą-w ągu-kil­ku-chwil-poz­na­jemy-ją bliżej-w ągu-kil­ku-lat-ale-do­piero-zry­wając-z ą
Kil­ka Głośników Cytaty: naj­bar­dziej lu­bię gdy księżyc gaśnie a oczy twoje dwa sza­re świetliki uf­nie na moim ramieniu siedzą cze­kają szepczą dziecięcą niewinnością po­tem z prędkością światła pod wpływem -- - kil­ku let­kich smaków truskawek - kil­ku let­kich mruków kocich - kil­ku let­kich muśnięć jedwabiu doj­rze­wasz agresywnie (świet­li­ki od­la­tują w tył głowy wiją się larwy) rym twe­go imienia w za­mian oferują (wraz z brzos­kwi­niowym wstydem) by wkrótce uf­nie na moim ramieniu - usiadły - - pocze­kały - - zaszep­tały nieświado­mie - świet­li­ki sza­re całkiem za zasłoną Morfeusza  -Ryan913


Kil­ka Głośników Cytaty: Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne. -Coco Chanel


mo­da-toco-dziś-ład­neale-za kil­ka-lat-będzie-brzyd­kie-sztu­ka-toco dziś-brzyd­kiea-za kil­ka-lat-będzie-ładne
Kil­ka Głośników Cytaty: A te­raz mnie zostawiłeś,chłopaku. A te­raz cier­pisz, dziewczyno. Będę śpiewać tru­pie kołysan­ki, będę usy­piać ten świat. Ty,wijący się z bólu. Ona Cię nie chcę. Ty, biedny. Ty, kacie. Ona, jeszcze silniejsza. Może to co się nam wy­darzyło było wszys­tkim co mogło się wydarzyć. Kil­ka słów, kil­ka wyznań. Ty chciałeś to zakończyć. Ona zakończyła. Jest już tyl­ko Pan. Jest tyl­ko Pa­ni. Nie ma Państwa. -respirer


Kil­ka Głośników Cytaty: O życiu: Kil­ka mi­liardów równo­ległych światów. -Marcin Kossek


o życiu-kil­ka-mi­liardów-równo­ległych-światów
Kil­ka Głośników Cytaty: Mają coś do powiedzenia... Cza­sem w kil­ku wcieleniach  -Kojak


mają-coś-do powiedzenia-cza­sem-w kil­ku-wcieleniach 
Kil­ka Głośników Cytaty: `Każda godzi­na z Tobą upływa w ciągu kil­ku sekund. -bluecaffe


`każda-godzi­na-z tobą-upływa-w ągu-kil­ku-sekund
Kil­ka Głośników Cytaty: Pier­wszą miłość przeżywa­my naj­częściej kil­ka razy. -Aleksander Kumor


pier­wszą-miłość-przeżywa­my-naj­częściej-kil­ka-razy
Kil­ka Głośników Cytaty: Można kochać kil­ka ra­zy ze wszys­tkich sił i z całej duszy. -Guy de de Maupassant


można-kochać-kil­ka-ra­zy-ze wszys­tkich-ł-i z całej-duszy
Kil­ka Głośników Cytaty: Z każdej sy­tuac­ji jest kil­ka wyjść - każde na in­nym poziomie. -Wiesław Brudziński


z każdej-sy­tuac­ji-jest kil­ka-wyjść- każde-na in­nym-poziomie
Kil­ka Głośników Cytaty: Każdy zasługu­je na drugą szansę, ale kil­ka­naście trze­cich- to już przesada... -Riot


każdy-zasługu­-na drugą-szansę-ale-kil­ka­naście-trze­cich-to już-przesada
Kil­ka Głośników Cytaty: Dwa kieliszki wys­tar­czą. Naj­pierw je­den, po­tem kil­ka­naście drugich. -Julian Tuwim


dwa-kieliszki-wys­tar­czą-naj­pierw ­den-po­tem-kil­ka­naście-drugich
Kil­ka Głośników Cytaty: Postępuj zaw­sze właści­wie. Da to sa­tys­fak­cję kil­ku ludziom, a resztę zadziwi. -Mark Twain


postępuj-zaw­sze-właś­wie-da to ­tys­fak­cję-kil­ku-ludziom-a resztę-zadziwi
Kil­ka Głośników Cytaty: Góry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni, dob­rych wi­doków na przyszłość. -bystry.76


góry-­tar­czają-mi cho­ciaż-na kil­ka-dni-dob­rych-wi­doków-na przyszłość