Klat­ce Cytaty

Klat­ce Cytaty: Ptak i klat­ka są dla siebie stworze­ni. Ale człowiek nie chce klat­ki mniej­szej niż cały świat. -Fryderyk Chrystian Hebbel


ptak-i klat­ka-są dla-siebie-stworze­-ale człowiek-nie chce-klat­ki-mniej­szej-ż-cały-świat
Klat­ce Cytaty: Tyl­ko wewnątrz w klat­ce żeber trze­począ listopady  -woda_słodzona


tyl­ko-wewnątrz-w-klat­-żeber-trze­począ-listopady 
Klat­ce Cytaty: Rudzi­ka w klat­ce uwięzienie, Wpra­wia niebiosa w oburzenie. -William Blake


rudzi­ka-w klat­-uwięzienie-wpra­wia-niebiosa-w oburzenie
Klat­ce Cytaty: Ot­warte wrota ptaszę od­le­ciało, choć klat­ka ze złota  -to_tylko_łzy


ot­warte-wrota-ptaszę-od­­ciało-choć-klat­ka-ze złota 
Klat­ce Cytaty: Klat­ka może być schro­nieniem, ale nig­dy domem. -Papillondenuit


klat­ka-może-być-schro­nieniem-ale-nig­dy-domem
Klat­ce Cytaty: BMW oj­ca, z 


bmw-oj­ca-z ne­-ba­jer-po ste­rydzie-klat­ka-i-co  po­wie­dzieć-by spławić-gagatka 
Klat­ce Cytaty: Klat­ka drży w ciszy, chro­ni - świ­tem wskrzeszo­ne ,  ka­mien­ne rysy. -Vergil


klat­ka-drży-w ciszy-chro­- świ­tem-wskrzeszo­ne- -ka­mien­ne-rysy
Klat­ce Cytaty: drażli­wości w zoo klat­ki za­mie­szkują nie  bes­tie smacznie spią  -Cykam


drażli­woś-w zoo-klat­ki-za­mie­szkują-nie -bes­tie-smacznie-spią 
Klat­ce Cytaty: Ptak zam­knięty w złotej klat­ce nig­dy nie będzie szczęśli­wy, ja osaczo­na przez Ciebie też. -bluecaffe


ptak-zam­knięty-w złotej-klat­-nig­dy-nie będzie-szczęśli­wy-ja osaczo­na-przez-ciebie-też
Klat­ce Cytaty: W złotej klat­ce pręty tak sa­mo gru­be jak w każdej innej. Z cyk­lu po­wieści


w złotej-klat­-pręty-tak-­mo-gru­be-jak w każdej-innej-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Klat­ce Cytaty: By­li niczym zwierzęta, które biją się, prze­bywając w tej sa­mej klat­ce, klatką tą był upływający czas. -H » Michel Houellebecq » Cząstki elementarne


Klat­ce Cytaty: jak się poz­być piekące­go bólu w klat­ce piersiowej chy­ba tyl­ko śru­tem ale na­wet za­bić się nie warto kiedy śmierć po­zos­ta­nie niezauważona ra­ju, ja­ka dekadencja piep­rzo­ne pingwiny  -cyka


Klat­ce Cytaty: Na pozór ob­cy so­bie ludzie, których dzielą set­ki ki­lometrów pot­ra­fią zna­leźć wspólny język i te­maty do rozmów, szyb­ciej niż ludzie, których dzielą je­dynie blo­ki i klat­ki schodowe. -szajbuss


Klat­ce Cytaty: Ska­leczyłam się dziś w palec, Mroźny styczniowy poranek, Zim­no wniknęło…oszalałe, Po­zos­ta­wiając bólu znamię. Pa­miętam wzrok gdy mnie mijałeś, I na klat­ce miałeś szramę, Ile chłodu już wniknęło? W ser­ce sku­te męką... żalem?   -WolfSoul


Klat­ce Cytaty: Objął mnie i przy­cisnął do siebie... Położyłam głowę na je­go klat­ce piersiowej, słuchając bi­cia JE­GO ser­ca, które w tym właśnie mo­men­cie biło tyl­ko i wyłącznie dla mnie... Szep­tem, wprost do ucha złożył mi obietnice... Zam­knęłam oczy ze szczęścia. -Nikaaaa


Klat­ce Cytaty: Być może nig­dy nie będę w sta­nie pos­trze­gać małżeństwa inaczej niż ja­ko klat­ki, która spra­wi, że nie będę w sta­nie pra­cować, la­tać, działać. -Amelia Earhart


być-może-nig­dy-nie będę-w sta­nie-pos­trze­gać-łżeństwa-inaczej-ż-ja­ko-klat­ki-która-spra­wi-że nie będę-w sta­nie
Klat­ce Cytaty: Stoimy nap­rze­ciw siebie. Cicho w białych rękawiczkach rzucasz kil­ka nief­ra­sob­li­wych słów - krótkie cięcie Pra­wy sercowy Bezradna Patrzę Ani krop­li krwi Tyl­ko gdzieś jak­by w klat­ce żeber nagła pustka Po­wiet­rze pod­chodzi mi do gardła  -Gold Fishy


Klat­ce Cytaty: W głębi ser­ca, które­go prze­cież nie mam-chciałabym wyz­wo­lić się z pan­cerza, w którym tkwię. Z klat­ki. Wyf­runąć ja­koś. Jak Piot­ruś Pan al­bo jak sen o lek­kości, o ba­lonie, po­rywającym za­miast Tad­ka Niejad­ka-właśnie mnie. -Marta Fox