Ko jest głupia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ko jest głupia Cytaty: Młodość jest głupia, starość nie mędrsza czasami. -Molier
młodość-jest-głupia-starość-nie-mędrsza-czasami
Ko jest głupia Cytaty: Głupia stałość jest ulu­bieńcem cias­nych umysłów. -Ralph Waldo Emerson
głupia-stałość-jest ulu­bieńcem-cias­nych-umysłów
Ko jest głupia Cytaty: Młodość jest głupia, sta­rość nie mędrsza czasami. -Molier
młodość-jest głupia-sta­rość-nie mędrsza-czasami
Ko jest głupia Cytaty: Kobieta jest zawsze dość mądrą na to, aby uchodzić za głupią. -Noel Coward
kobieta-jest-zawsze-dość-mądrą-na-to-aby-uchodzić-za-głupią
Ko jest głupia Cytaty: Niewias­ta piękna a głupia - jest jak kol­ce złote w pys­ku świni. -Salomon
niewias­-piękna-a głupia- jest jak kol­-złote-w pys­ku-świni
Ko jest głupia Cytaty: Niewiasta piękna a głupia - jest jak kolce złote w pysku świni. -Salomon
niewiasta-piękna-a-głupia-jest-jak-kolce-złote-w-pysku-świni
Ko jest głupia Cytaty: Ona jest o Niego zaz­dros­na, choć nie jest jej. Głupia, to tyl­ko po­wier­nik moich żali i sekretów... -Majka_Majdan
ona-jest o niego-zaz­dros­na-choć-nie jest jej-głupia to tyl­ko-po­wier­nik-moich-żali-i sekretów
Ko jest głupia Cytaty: Każdy jest geniuszem. Ale jeśli ocenisz rybę po jej zdolności do wspinania się po drzewie, całe życie będzie wierzyła, że jest głupia. -Albert Einstein
każdy-jest-geniuszem-ale-śli-ocenisz-rybę-po-jej-zdolnoś-do-wspinania-ę-po-drzewie-całe-życie-będzie-wierzyła-że-jest-głupia
Ko jest głupia Cytaty: Dyk­ta­tury dzielą się na dob­re i złe. De­mok­racja jest zaw­sze głupia. -Janusz Korwin-Mikke
dyk­­tury-dzielą ę-na dob­re-i złe-de­mok­racja jest zaw­sze-głupia
Ko jest głupia Cytaty: Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki. -opuszczona
tak-mam-nadzieję-i możesz-mi mówić-że nadzieja-jest matką-głupich-ale-ja wolę-być-głupia-ż-nie mieć-matki
Ko jest głupia Cytaty: ''Po co mi ład­na i głupia ?! ''  -Malinka:*
''po-co mi ład­na-i głupia- '' 
Ko jest głupia Cytaty: Możemy się założyć, że na dziesięć osób, które oczy wypłakują nad głupią his­to­rią fil­mu, dziewięć jest w grun­cie rzeczy sob­ka­mi i łajdakami. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
Ko jest głupia Cytaty: Każda sowa głupia w dzień. -Aleksander Fredro
Ko jest głupia Cytaty: Głupia rozmowa nie warta słowa. -Jan Sztaudynger
Ko jest głupia Cytaty: Głupia i prosta kobieta - to dar niebios. -Wolter
głupia-i-prosta-kobieta-to-dar-niebios
Ko jest głupia Cytaty: Mądra krytyka oświeca, głupia gasi. -Aleksander Fredro
Ko jest głupia Cytaty: cze­mu jes­tem na ty­le głupia, żeby za tobą zatęsknić?  -blanejszyna
cze­mu-jes­tem-na ty­-głupia-żeby-za tobą-zatęsknić 
Ko jest głupia Cytaty: Bóg jest dobry, skoro młodym dał urok, wdzięk, zdrowie, przekorę, bunt, nadzieję, optymizm i radość, nam wyrozumiałość, tolerancję i zgodę na ich czasem głupią, lecz konieczną niezależność. -Zofia Kucówna
Ko jest głupia Cytaty: Głupia, naiw­na. Ta­ka właśnie jest mo­ja mat­ka. Niektórzy zwą ją nadzieją. Kocham ją za jej naiw­ność i pros­totę, to jed­na z niewielu praw­dzi­wych ma­tek każde­go człowieka. -Emmanuel
Ko jest głupia Cytaty: Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością. -Krzysztof Kamil Baczyński
Ko jest głupia Cytaty: TO, CZE­GO NIE WIEM -CZY­NI MNIE BAR­DZIEJ SZCZĘŚLIWĄ, NIŻ GŁUPIĄ... -Niusza
to-cze­go-nie-wiem-czy­ni-mnie-bar­dziej-szczĘŚliwĄ-niŻ-gŁupiĄ
Ko jest głupia Cytaty: Naj­pierw tę głupią rzecz zro­bię ja, a po­tem wy nieśmiali powtórzy­cie to po mnie. -Frank Zappa
naj­pierw-tę głupią-rzecz-zro­bię-ja-a po­tem-wy nieśmiali-powtórzy­cie-to po mnie
Ko jest głupia Cytaty: Um­rzeć przyj­dzie, gdy się kochało wiel­kie spra­wy głupią miłością. -Krzysztof Kamil Baczyński
um­rzeć-przyj­dzie-gdy ę-kochało-wiel­kie-spra­wy-głupią-miłośą
Ko jest głupia Cytaty: O męko straszli­wa wy­muszo­nych od wewnątrz czynów, przed który­mi skręca się ze zgro­zy cała ta nasza głupia, ni­by-ludzka powłoczka, nędzna ma­seczka na tym bydlęcym ba­lu mas­ko­wym, którym jest życie społeczne, zaczy­nając od re­woluc­ji francuskiej. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Ko jest głupia Cytaty: Od­rzućmyż raz tę głupią dla życia po­gardę, którą się otacza­my jak żeb­rak purpurą. -Leopold Staff
od­rzućmyż-raz-tę głupią-dla-życia-po­gardę-którą ę-otacza­my-jak żeb­rak-purpurą
Ko jest głupia Cytaty: Nie mów nigdy wobec mężczyzny, że jakaś kobieta jest piękna, bo mógłby sobie wyobrazić, że ty jej nie dorównujesz. I bądź pewna, że żadna kobieta nie będzie na tyle głupia, aby odwzajemnić twoje pochwały. -Simone de Beauvoir
Ko jest głupia Cytaty: Spróbuj być mną, pos­taw się w mej jakże udręczo­nej sy­tuac­ji, Księże Ba­jeczny. Poczuj skruszo­ne ser­ce w pier­si, jak try­liard odłamków szkła na skórze! Ależ głupia jes­tem, tyś te­go nie zro­zumiesz. Nie czu­jesz nicze­go, Two­ja oso­ba sko­rupą tyl­ko jest. Pus­ta żeś w środ­ku jest!  -AlwaysTheSame
Ko jest głupia Cytaty: Pewna kura zniosła jajko mądrzejsze od kury. Była to głupia kura. -Stanisław Tym
pewna-kura-zniosła-jajko-mądrzejsze-od-kury-była-to-głupia-kura
Ko jest głupia Cytaty: Jestem za mądra, aby się zwać szczęśliwą, a za głupia, aby być spokojną. -Maryla Wolska
jestem-za-mądra-aby-ę-zwać-szczęśliwą-a-za-głupia-aby-być-spokojną
Ko jest głupia Cytaty: Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, najtrudniej zdobywa się kobietę głupią - bo nic nie robi na niej wrażenia. -Gianni Monduzzi
wbrew-temu-co-ę-powszechnie-sądzi-najtrudniej-zdobywa-ę-kobietę-głupią-bo-nic-nie-robi-na-niej-wrażenia
Ko jest głupia Cytaty: A ja wciąż się uczę i jes­tem głupia! przyz­naję to szczerze... Z mądrości in­nych, ktoś zro­bi użytek - A mo­jej głupo­ty nikt mi nie odbierze!  -Niusza
a ja wciąż ę-uczę-i jes­tem-głupia-przyz­naję-to szczerze-z-mądroś-in­nych-ktoś-zro­bi-użytek-a-mo­jej-głupo­ty-nikt
Ko jest głupia Cytaty: Cóż za paradoks. Wie­dzieć, że postępu­je się źle, ale mi­mo wszys­tko da­lej to ro­bić, a później uda­wać ofiarę i przep­raszać jak głupia. -Zielona15
cóż-za paradoks-wie­dzieć-że postępu­ ę-ź-ale-mi­mo-wszys­tko-da­lej-to ro­bić-a później-uda­wać-ofiarę-i przep­raszać
Ko jest głupia Cytaty: I co z te­go, że znów się pokłóciłyście... I co z te­go, że mówisz
Ko jest głupia Cytaty: głupia, mała dziew­czyn­ka, która da­lej uwiel­bia pat­rzyć na roz­gwieżdżone niebo z nadzieją, że kiedyś się w końcu poukłada, tak jak­by ona te­go chciała... -Majka08
głupia-ła-dziew­czyn­ka-która-da­lej-uwiel­bia-pat­rzyć-na roz­gwieżdżone-niebo-z nadzieją-że kiedyś ę-w końcu-poukłada-tak
Ko jest głupia Cytaty: Ko­bieta mu­si być na ty­le in­te­lek­tualis­tką, by po­dobać się mężczyz­nom głupim, i na ty­le głupia, by po­dobać się inteligentnym. -Zsa Zsa Gabor
ko­bieta-mu­-być-na ty­-in­te­lek­tualis­tką-by po­dobać ę-mężczyz­nom-głupim-i na ty­-głupia-by po­dobać ę-inteligentnym