Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty

Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Ko­bieta bar­dziej kocha dziec­ko niż męża. Bo dziec­ko jest na pew­no jej, a mąż nie zawsze. -Józef Jotem


ko­bieta-bar­dziej-kocha-dziec­ko-ż-męża-bo dziec­ko-jest na pew­no-jej-a mąż-nie zawsze
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło. -Josephine Hart


Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego. -Olga Tokarczuk


Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88


im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Nie ma nic bar­dziej ga­dat­li­wego niż ko­bieta, która cier­pi w milczeniu. -Paul Géraldy


nie- nic-bar­dziej-ga­dat­li­wego-ż-ko­bieta-która-cier­pi-w milczeniu
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Ko­bieta nig­dy nie jest bar­dziej szcze­ra niż wte­dy, gdy mówi mi­lione­rowi: kocham cię. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze. -Jean de La Bruyére


by­wają-ko­biety-miłują-bar­dziej-pieniądze-ż-przy­jaciół-a kochanków-bar­dziej-ż-pieniądze
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Dzieci bar­dziej niż in­ni pot­rze­bują mieć zu­pełną pew­ność, że są kocha­ne przez tych, którzy mówią, że je kochają. -Michel Quoist


dzieci-bar­dziej-ż-in­-pot­rze­bują-mieć-zu­pełną-pew­ność-że są kocha­ne-przez-tych-którzy-mówią-że  kochają
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Dob­roć po­lega na sza­nowa­niu i kocha­niu ludzi bar­dziej niż na to zasługują. -św. Paweł z Tarsu


dob­roć-po­lega-na sza­nowa­niu-i kocha­niu-ludzi-bar­dziej-ż-na to zasługują
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Pozwól jej odejść, ktoś in­ny po­kocha ją bar­dziej niż ty. A jeśli nie to przy­naj­mniej nie będzie wie­cznie ranić. -Nieistniejąca


pozwól-jej-odejść-ktoś-in­ny-po­kocha-ją bar­dziej-ż-ty-a-śli-nie to przy­naj­mniej-nie będzie-wie­cznie-ranić
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Im ko­bieta lżej­sza, tym bar­dziej ciąży na budżecie mężczyźnie. -Marcel Achard


im ko­bieta-lżej­sza-tym-bar­dziej-ąży-na budżecie-mężczyźnie
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: W su­mie działanie Kościoła wy­dało mu się znacznie bar­dziej up­rawnione w przy­pad­ku pog­rzebów niż na­rodzin czy ślubów. Kościół był tu w swoim żywiole, miał coś do po­wie­dze­nia na te­mat śmier­ci; w wy­pad­ku miłości było to zde­cydo­wanie bar­dziej wątpliwe. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium


Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Miłość jest wte­dy, kiedy ko­bieta i mężczyz­na im dłużej są ze sobą, tym bar­dziej się pragną. -fyrfle


miłość-jest wte­dy-kiedy-ko­bieta-i mężczyz­na-im dłużej-są ze sobą-tym-bar­dziej ę-pragną
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Naz­wa­nie go im­po­ten­tem bar­dziej za­bolało niż to, ze już nig­dy nie zo­baczy mnie na oczy. Ta­ki świat dziec­ko. Uczu­cia szlak tra­fił, a jak już coś się czu­je, to zaw­sze przeszkadza mo­ja nad­mier­na ak­tywność seksualna. -Ewerina


Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Ko­bieta bar­dziej będzie prze­kona­na o waszej miłości dzięki te­mu, co od­gadnie, aniżeli przez to, co jej ujawnicie. -Ninon de Lenclos


ko­bieta-bar­dziej-będzie-prze­kona­na-o waszej-miłoś-dzięki-te­mu-co od­gadnie-aniżeli-przez-to-co jej-ujawnicie
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Ci, których kocha­my, są dla nas często naj­bar­dziej obcy. -Christopher Paolini


ci-których-kocha­my-są dla-nas-często-naj­bar­dziej-obcy
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ... -odmienna37.!


codzien­ność-dnia-pow­szed­niego-przytłacza-mnie-co­raz-bar­dziej-i bar­dziej
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Niż Cytaty: Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem. -Hipolit Taine


dziec­ko-rządzi-ko­bietą-ko­bieta-mężczyzną-a on do­piero-światem