Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty

Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Ko­bieta bar­dziej kocha dziec­ko niż męża. Bo dziec­ko jest na pew­no jej, a mąż nie zawsze. -Józef Jotem


ko­bieta-bar­dziej-kocha-dziec­ko-ż-męża-bo dziec­ko-jest na pew­no-jej-a mąż-nie zawsze
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88


im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło. -Josephine Hart


Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Im ko­bieta lżej­sza, tym bar­dziej ciąży na budżecie mężczyźnie. -Marcel Achard


im ko­bieta-lżej­sza-tym-bar­dziej-ąży-na budżecie-mężczyźnie
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Nie ma nic bar­dziej ga­dat­li­wego niż ko­bieta, która cier­pi w milczeniu. -Paul Géraldy


nie- nic-bar­dziej-ga­dat­li­wego-ż-ko­bieta-która-cier­pi-w milczeniu
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Miłość jest wte­dy, kiedy ko­bieta i mężczyz­na im dłużej są ze sobą, tym bar­dziej się pragną. -fyrfle


miłość-jest wte­dy-kiedy-ko­bieta-i mężczyz­na-im dłużej-są ze sobą-tym-bar­dziej ę-pragną
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Ko­bieta bar­dziej będzie prze­kona­na o waszej miłości dzięki te­mu, co od­gadnie, aniżeli przez to, co jej ujawnicie. -Ninon de Lenclos


ko­bieta-bar­dziej-będzie-prze­kona­na-o waszej-miłoś-dzięki-te­mu-co od­gadnie-aniżeli-przez-to-co jej-ujawnicie
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Ci, których kocha­my, są dla nas często naj­bar­dziej obcy. -Christopher Paolini


ci-których-kocha­my-są dla-nas-często-naj­bar­dziej-obcy
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Ko­bieta nig­dy nie jest bar­dziej szcze­ra niż wte­dy, gdy mówi mi­lione­rowi: kocham cię. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego. -Olga Tokarczuk


Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ... -odmienna37.!


codzien­ność-dnia-pow­szed­niego-przytłacza-mnie-co­raz-bar­dziej-i bar­dziej
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem. -Hipolit Taine


dziec­ko-rządzi-ko­bietą-ko­bieta-mężczyzną-a on do­piero-światem
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego. -Steven Weinberg


im bar­dziej-wszechświat-wy­daje ę-zro­zumiały-tym-bar­dziej-spra­wia-wrażenie-bezcelowego
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać. -Bruno


im bar­dziej-chcesz-być-wi­doczny-tym-bar­dziej-cię-nie widać
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie. -Arthur Koestler


czym-bar­dziej-ory­ginal­ne-od­kry­cie-tym-bar­dziej-oczy­wis­te-wy­daje ę-po ja­kimś-czasie
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami... -MarzycielS


im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie. -Jacek Piekara


im bar­dziej-jes­teś-­kim-tym-bar­dziej-prag­niesz-żeby-cały-świat-kręł ę-wokół-ciebie
Ko­bieta Bar­dziej Kocha Dziec­ko Cytaty: Im bar­dziej boli tym bar­dziej czuję się nieśmiertelny  -Conrack1410


im bar­dziej-boli-tym-bar­dziej-czuję ę-nieśmiertelny