Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty

Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Wszys­cy zaw­sze pow­tarzają,że fa­cet jest pros­ty jak bu­dowa ce­pa,jed­no wiel­kie kłam­stwo to ko­bieta jest pros­ta.Każda ko­bieta nieza­leżnie od wieku prag­nie tyl­ko kil­ku rzeczy od fa­ceta: kom­ple­mentów,zro­zumienia w te gor­sze dni,opieki i żeby była naj­ważniej­sza.To jest do­piero proste. -cosmiclovee


Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Kar­mieni nadzieją nig­dy nie są syci. -Wiesław Trzaskalski


Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Cza­sem na­wet le­kar­stwa nie po­magają . -Chemicals


cza­sem-na­wet-­kar­stwa-nie po­magają
Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Przez­nacze­nie roz­da­je kar­ty, a my tyl­ko gramy. -Arthur Schopenhauer


przez­nacze­nie-roz­da­-kar­ty-a my tyl­ko-gramy
Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Ko­lej­na sa­mot­na noc. Z ok­na sfrunęły gołębie z pełny­mi dzioba­mi ok­ruchów sta­rego chleba. Kar­mił je każdej no­cy, tak jak kar­mił swo­je ser­ce nadzieją, że ona obudzi się kiedyś przy nim. Że które­goś słoneczne­go po­ran­ka skrzypną drzwi i jej uśmiech rozświet­li to, co jeszcze z niego zos­tało. Że wróci i przewróci je­go życie do góry nogami. Tak. Te­go pot­rze­bował, jak od­dechu, Jej od­dechu, obok. -laser show


Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty:


człowiek-człowieka-kar­mi-codzien­nie-strachem-~pa­weł-rychlica
Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Nie masz na upór le­kar­stwa, ani może być wynalezione. -Sebastian Śleszkowski


nie-masz-na upór-­kar­stwa-ani-może-być-wynalezione
Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Do po­lowa­nia na pchły i męża nie trze­ba mieć kar­ty myśliwskiej. -Zygmunt Fijas


do po­lowa­nia-na pchły-i męża-nie trze­ba-mieć-kar­ty-myśliwskiej
Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Życie się sypie Niczym kar­ciany domek Nie­szcze­ry uśmiech 09.09.15  -Lola_♡


Życie ę-sypie-niczym-kar­ciany-domek-nie­szcze­ry-uśmiech-090915 
Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Miłość - chwi­lowe obłąka­nie, na które le­kar­stwem jest małżeństwo. -Ambrose Bierce


miłość- chwi­lowe-obłąka­nie-na które-­kar­stwem-jest łżeństwo
Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Ni­kogo nie wy­kar­misz na pus­tej pier­si mle­kiem z pal­ca wyssanym. -Alfa Centauri


ni­kogo-nie wy­kar­misz-na pus­tej-pier­-mle­kiem-z pal­ca-wyssanym
Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. -Alan Rickman


Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Kar­miąc ko­goś nie­szczerą nadzieją często skra­camy je­go życie o następne sekundy. -Chemicals


kar­miąc-ko­goś-nie­szczerą-nadzieją-często-skra­camy-­go-życie-o następne-sekundy
Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: ****** *** Kar­miąc ko­goś kłam­stwa­mi, nie myśl, że ten ktoś, będzie czuł sytość... ****** ***  -Bożena BAJA


kar­miąc-ko­goś-kłam­stwa­mi-nie-myśl-że ten-ktoś-będzie-czuł-sytość- 
Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Była ko­bietą wątpli­wej jakości czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości. Oczy - niewinne Us­ta - ponętne. Od­dech - miarowy Krok jednakowy. Jej myśli - grzeczne Je­go - lu­bieżne. Była ko­bietą wątpli­wej ja­kości czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości. Ju­lia sztyw­na i bla­da cała wciąż była gorąca gdy umierała. -abaj


Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Uderzając w strunę wy­doby­wa się dźwięk Uderzając w ser­ce wy­doby­wa się uczucie Żyjąc mu­zyką zagląda­my w wnętrze Zaglądając w wnętrze słyszy­my muzykę Każda chwi­la ma je­den odcień A każdy od­cień za­war­ty jest w chwili Pa­mięć choć za­wod­na zos­ta­wia ślad Z naj­piękniej­szych chwil Czy­tając poezję kar­mi­my umysł Lecz słuchając mu­zyki kar­mi­my duszę War­to żyć mu­zyką w każdej chwili Która zni­ka jed­nocześnie zos­tając w pamięci  -Mitria


Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Ko­bieta nie jest ta­ka sa­ma dla wszystkich. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Ko­bieta Nie kar­mi Piersią Cytaty: Słabe dob­ro to kar­ma dla zła. -karaczan19


słabe-dob­ro-to kar­-dla-zła