Ko­bieta Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta, która przes­ta­je być ko­bietą, prze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznę. -Nikita Siergiejewicz Michałkow
Ko­bieta Cytaty: Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem. -Hipolit Taine
dziec­ko-rządzi-ko­bietą-ko­bieta-mężczyzną-a on do­piero-światem
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta spo­koj­na, to ko­bieta zaspokojona. -RedRose
ko­bieta-spo­koj­na-to ko­bieta-zaspokojona
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta-poet­ka to ko­bieta do kwadratu. -Milan Kundera
ko­bieta-poet­ka-to ko­bieta-do kwadratu
Ko­bieta Cytaty: ko­bieta wyuz­da­na i prze­sad­na jest tyl­ko tym co po­kazu­je, ko­bieta skrom­na jest nieod­krytą ta­jem­nicą, za­wierać w so­bie może wszys­tko, na­wet naj­większy skarb. -thrillofit
ko­bieta-wyuz­da­na-i prze­sad­na-jest tyl­ko-tym-co po­kazu­-ko­bieta-skrom­na-jest nieod­krytą-­jem­nicą-za­wierać-w so­bie
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta po­win­na zaw­sze po­zos­tać ko­bietą,ale nie mu­si,a mężczyz­na ,który nie jest mężczyzną,jest już niczym. -Brigitte Bardot
ko­bieta-po­win­na-zaw­sze-po­zos­ć-ko­bietąale-nie mu­a-mężczyz­na-który-nie jest mężczyznąjest-już-niczym
Ko­bieta Cytaty: Ko­bietą jes­tem i nic co ko­biece nie jest mi ob­ce. Ja­ko ko­bieta zmienną jes­tem i w każdej chwi­li mogę się stać kim tyl­ko zechce. -Elizabetta
ko­bietą-jes­tem-i nic-co ko­biece-nie jest mi ob­-ja­ko ko­bieta-zmienną-jes­tem-i w każdej-chwi­li-mogę ę-stać-kim-tyl­ko
Ko­bieta Cytaty: Pol­ly westchnęła. - Wszys­tkie jes­teśmy ko­bieta­mi, ma­jorze. Praw­dzi­wymi ko­bieta­mi. Nie tyl­ko przeb­ra­nymi za ko­biety. I w tej chwi­li wolę nie wkładać spod­ni, bo byłabym ko­bietą przeb­raną za mężczyznę przeb­ra­nego za ko­bietę przeb­raną za mężczyznę, i wte­dy tak by mi się wszys­tko po­mie­szało, że nie wie­działabym na­wet, jak przeklinać. A w tej chwi­li mam ochotę przek­li­nać, sir, i to bardzo. -Terry Pratchett
Ko­bieta Cytaty: - Czy to praw­da, że kiedy ko­bieta kar­mi pier­sią to jej się psują zęby? - Tak, to prawda. - A jeśli ko­bieta nie kar­mi piersią? - To też jej się psują. -wojtek p
 czy-to praw­da-że kiedy-ko­bieta-kar­mi-pier­ą-to jej ę-psują-zęby-tak-to prawda-a śli-ko­bieta-nie kar­mi-piersią
Ko­bieta Cytaty: Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija. -Tadeusz Rittner
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta i mężczyz­na to dwa światy, jak We­nus i Mars, które wiedzą się nawza­jem, ciążą ku so­bie, ale nig­dy się nie prze­nikną. We­nus dla Mar­sa nie opuści swej dro­gi, ani ko­bieta dla mężczyz­ny nie wyrzek­nie się swoich przeznaczeń. -Bolesław Prus
Ko­bieta Cytaty: Wszys­cy zaw­sze pow­tarzają,że fa­cet jest pros­ty jak bu­dowa ce­pa,jed­no wiel­kie kłam­stwo to ko­bieta jest pros­ta.Każda ko­bieta nieza­leżnie od wieku prag­nie tyl­ko kil­ku rzeczy od fa­ceta: kom­ple­mentów,zro­zumienia w te gor­sze dni,opieki i żeby była naj­ważniej­sza.To jest do­piero proste. -cosmiclovee
Ko­bieta Cytaty: Była ko­bietą wątpli­wej jakości czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości. Oczy - niewinne Us­ta - ponętne. Od­dech - miarowy Krok jednakowy. Jej myśli - grzeczne Je­go - lu­bieżne. Była ko­bietą wątpli­wej ja­kości czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości. Ju­lia sztyw­na i bla­da cała wciąż była gorąca gdy umierała. -abaj
Ko­bieta Cytaty: Ame­ryka­nin zaj­mu­je się pracą, a w wol­nych chwi­lach ko­bieta­mi. Włoch zaj­mu­je się ko­bieta­mi, a w wol­nych chwi­lach pracą. -Zsa Zsa Gabor
ame­ryka­nin-zaj­mu­ ę-pracą-a w wol­nych-chwi­lach-ko­bieta­mi-włoch zaj­mu­ ę-ko­bieta­mi-a w wol­nych-chwi­lach-pracą
Ko­bieta Cytaty: Mężczyz­na reali­zuje się pop­rzez działania, ko­bieta pop­rzez swo­jego mężczyznę, dzięki niemu. Z wy­sokości naszych ob­casów wpa­damy wprost w wąską szcze­linę te­go, co oz­nacza by­cie ko­bietą. Za­kochu­jesz się i sądzisz, że od­na­lazłaś samą siebie. Ale zbyt często szu­kasz siebie wewnątrz niego. Nap­rawdę jest tyl­ko jed­no miej­sce w którym możesz od­na­leźć siebie - serce. -Deb Caletti
Ko­bieta Cytaty: Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze. -Cesare Pavese
Ko­bieta Cytaty: Ra­sowa ko­bieta lu­bi klapsy. -Terenia Wylazło
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta to zwierzęca niedoskonałość. -św. Tomasz z Akwinu
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta ma ty­le lat, na ile zasługuje. -Coco Chanel
ko­bieta- ty­-lat-na ile-zasługuje
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta niena­syco­na - stokrotka. -Hugo Dionizy Steinhaus
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta kocha tyl­ko raz w życiu. -Honoré de Balzac
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta kocha­na jest inaczej postrzegana. -Bujak Bogusław
ko­bieta-kocha­na-jest inaczej-postrzegana
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta nie jest ta­ka sa­ma dla wszystkich. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta? To mężczyz­na za zna­kiem ujemnym. -Dale Spender
ko­bieta-to mężczyz­na-za zna­kiem-ujemnym
Ko­bieta Cytaty: Morze, ogień i ko­bieta - to trzy nieszczęścia. -Eurypides
morze-ogień-i ko­bieta- to trzy-nieszczęścia
Ko­bieta Cytaty: To ko­bieta wy­biera mężczyznę, który ją wybierze. -Paul Géraldy
to ko­bieta-wy­biera-mężczyznę-który-ją wybierze
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta uczy nas chodzić i kochać. -Henryk Ferdynand Kaden
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta sek­suali­zuje świat. -Stefan Napierski
Ko­bieta Cytaty: Fa­cet to świ­nia ale ko­bieta to suka. -Bruno
fa­cet-to świ­nia-ale-ko­bieta-to suka
Ko­bieta Cytaty: Jak ko­bieta prze­no­si telewizor? Przew­ra­ca oczami  -bystry.76
jak-ko­bieta-prze­no­-telewizor-przew­ra­ca-oczami 
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta to fu­ria w do­mu, anioł w kościele i małpa w łóżku. -Jean Dauberval (Jean Bercher)
ko­bieta-to fu­ria-w do­mu-anioł-w kościele-i łpa-w łóżku
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta z anioła czar­ta zro­bić zdoła. -Józef Bułatowicz
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta - cel, zbieżność, kon­flikt interesów. -fyrfle
ko­bieta- cel-zbieżność-kon­flikt-interesów
Ko­bieta Cytaty: Kocha­na ko­bieta pięknieje z każdym czułym spojrzeniem. -Saika
kocha­na-ko­bieta-pięknieje-z każdym-czułym-spojrzeniem
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta jest zap­rosze­niem do szczęścia. -Charles Baudelaire
ko­bieta-jest zap­rosze­niem-do szczęścia