Ko­biety Jest stratą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Całowa­nie w rękę na­giej ko­biety jest stratą czasu. -Jerzy Leszczyński
całowa­nie-w rękę-na­giej-ko­biety-jest stratą-czasu
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Każda strata jest zyskiem -Albert Espinosa
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Strata czasu jest podobna do śmierci - nieodwracalna. -Piotr I
strata-czasu-jest-podobna-do-śmierci-nieodwracalna
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu. -Charles Chaplin
całowanie-w-rękę-nagiej-kobiety-jest-stratą-czasu
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny. -Bernard Św
jedyną-rzeczą-która-nie-jest-stratą-czasu-jest-poszukiwanie-boga-nawet-śli-on-jest-nieosiągalny
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia. -Michał Bałucki
ko­biety-w miłoś-są prak­tyczniej­sze-od mężczyzn-miłość u mężczyz­ny-led­wo-cząstkę-życia-wy­pełnia-dla-ko­biety
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń. -August Rodin
nic-co-robisz-nie-jest-stratą-czasu-śli-umiesz-mądrze-korzystać-z-własnych-doświadczeń
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Nic, co ro­bisz, nie jest stratą cza­su, jeśli umiesz mądrze korzys­tać z włas­nych doświadczeń. -Rodin Auguste
nic-co ro­bisz-nie jest stratą-cza­su-śli-umiesz-mądrze-korzys­ć-z włas­nych-doświadczeń
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Utrata kogoś kogo kochamy jest jak utrata ręki, albo nogi: czas może zaleczyć ranę, ale strata jest bezpowrotna. -Anonim
utrata-kogoś-kogo-kochamy-jest-jak-utrata-ręki-albo-nogi-czas-może-zaleczyć-ranę-ale-strata-jest-bezpowrotna
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Muśnięcie suk­ni ko­biety czys­tej da­je ra­dość żyw­szą niż po­siada­nie ko­biety łatwej. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau
muśęcie-suk­-ko­biety-czys­tej-da­-ra­dość-żyw­szą-ż-po­siada­nie-ko­biety-łatwej
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Źle przeżyte la­ta, to wiel­ka strata. -Bujak Bogusław
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Im­po­nują mi ko­biety pew­ne siebie oraz in­te­ligen­tne, ale nie za­rozu­miałe. Dow­cipne, od­ro­binę sar­kastyczne, ale też tak­towne. Lu­bię ko­biety, które mi­mo pres­ji otocze­nia pot­ra­fią po­wie­dzieć ot­warcie, że nie czują pot­rze­by by­cia matką i żoną. Dla których ważne jest życie w zgodzie ze swoimi prag­nieniami i ak­ceptac­ja siebie. Na ko­niec lu­bię ko­biety, bo lu­bię siebie. -Elizabetta
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Miej­sca, mu­zyka, myśli. Wszys­tko to łączy strata. -MarzycielS
miej­sca-mu­zyka-myśli-wszys­tko to łączy-strata
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Gdy człowiek ponosi stratę, duma nad korzyścią, jaką ta strata mu przyniesie. -Daniel Zgliński
gdy-człowiek-ponosi-stratę-duma-nad-korzyśą-jaką-strata-mu-przyniesie
Ko­biety Jest stratą Cytaty: A los tak figlarny, Do­piero kiedy po­godziłeś się już ze stratą, Dał szansę na odzyskanie. -Andrea
a los-tak-figlarny-do­piero-kiedy-po­godziłeś ę-już-ze stratą-dał-szansę-na odzyskanie
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Nigdy nie zapominaj, że oferujesz klientowi pomoc, a nie błagasz go o zamówienie. W większości wypadków to ty robisz mu przysługę. Służysz mu radą, której nikt inny nie jest w stanie udzielić. Jeżeli kupujący nie jest w stanie tego docenić, to tylko jego strata. -Adam Ygnasik
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Do niczego nie przywiązuj się sercem tak mocno, żeby strata tej rzeczy uczyniła cię niepocieszonym. -Johann Gottfried Herder
do-niczego-nie-przywiązuj-ę-sercem-tak-mocno-żeby-strata-tej-rzeczy-uczyniła-ę-niepocieszonym
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje. -Apostrof
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Życie mężczyz­ny kręci się zaw­sze wokół jed­nej, je­dynej ko­biety, w której za­wierają się wszys­tkie ko­biety świata, szczyt wszel­kich ta­jem­nic i klucz do wszys­tkich odpowiedzi. -Arturo Pérez-Reverte
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Żal to wielka strata energii - nie można nic zbudować na żalu. Co najwyżej można się w nim wygodnie rozsiąść. -Katherine Mansfield
Żal-to-wielka-strata-energii-nie-można-nic-zbudować-na-żalu-co-najwyżej-można-ę-w-nim-wygodnie-rozsiąść
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Piękne ko­biety wierzą w swoją in­te­ligen­cję; ko­biety in­te­ligen­tne nie wierzą w swoją urodę. -Pablo Ruiz Picasso
piękne-ko­biety-wierzą-w swoją-in­te­ligen­cję-ko­biety-in­te­ligen­tne-nie wierzą-w swoją-urodę
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Uro­da ko­biety jest formą władzy. -Susan Sontag
uro­da-ko­biety-jest formą-władzy
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Dob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźni. Złe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard
dob­re-ko­biety-są lep­sze-ż-dob­rzy-mężczyź-złe ko­biety-są gor­sze-ż-źli-mężczyź
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Ko­biety sądzą, że wszys­tko, na co się od­ważą, jest niewinne. -Joseph Joubert
ko­biety-sądzą-że wszys­tko-na co ę-od­ważą-jest niewinne
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Gdy­by mężczyźni o tym wie­dzieli, co myślą ko­biety, by­liby dwadzieścia ra­zy natrętniej­szy­mi; gdy­by zaś ko­biety o tym wie­działy, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia ra­zy większy­mi kokietkami. -Alfons Karr
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Dla mężczyz­ny ser­cem jest świat, dla ko­biety światem jest serce. -Christian Grabbe
dla-mężczyz­ny-ser­cem-jest świat-dla-ko­biety-światem-jest serce
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Gra miłos­na jest jak jaz­da sa­mocho­dem: ko­biety wolą ob­jazdy, mężczyźni - skróty. -Jeanne Moreau
gra-miłos­na-jest jak jaz­da-­mocho­dem-ko­biety-wolą-ob­jazdy-mężczyź- skróty
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Tyl­ko ko­biety i le­karze wiedzą, jak bar­dzo pot­rzeb­ne i dob­roczyn­ne jest kłamstwo. -Anatol France (François Anatole Thibault)
tyl­ko-ko­biety-i ­karze-wiedzą-jak bar­dzo-pot­rzeb­ne-i dob­roczyn­ne-jest kłamstwo
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Gniew zaz­dros­nej ko­biety jest niebez­pie­czniej­szy niźli wszys­tko in­ne na ziemi. -Margit Sandemo
gniew-zaz­dros­nej-ko­biety-jest niebez­pie­czniej­szy-źli-wszys­tko-in­ne-na ziemi
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Co to jest praw­dzi­wa miłość, wiedzą tyl­ko ko­biety brzyd­kie, piękne – umieją za­led­wie uwodzić. -Audrey Hepburn
co to jest praw­dzi­wa-miłość-wiedzą-tyl­ko-ko­biety-brzyd­kie-piękne- umieją-za­led­wie-uwodzić
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Ko­biety są jak róże: ni­by zu­pełnie do siebie po­dob­ne, a jed­nak za­pach, for­ma i ko­lor każdej z nich jest trochę inny. -Alfred Aleksander Konar
ko­biety-są jak róże-­by-zu­pełnie-do siebie-po­dob­ne-a jed­nak-za­pach-for­-i ko­lor-każdej-z nich-jest trochę-inny
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Tym, co mężczyz­na ce­ni u ko­biety, która mu się długo opierała, nie jest jej cnot­li­wość, lecz je­go włas­ny upór. -Guy de de Maupassant
tym-co mężczyz­na-­-u ko­biety-która-mu ę-długo-opierała-nie jest jej-cnot­li­wość-lecz-­go-włas­ny-upór
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Jest na świecie jed­na rzecz święta i wzniosła - zes­po­lenie dwoj­ga is­tot, ko­biety i mężczyz­ny, tak niedos­ko­nałych i ohydnych. -Alfred Musset
jest-na świecie-jed­na-rzecz-świę-i wzniosła- zes­po­lenie-dwoj­ga-is­tot-ko­biety-i mężczyz­ny-tak-niedos­ko­nałych-i ohydnych
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Nic tak nie wzrusza mężczyz­ny, jak łzy ko­biety, którą kochać zaczy­na, i nic nie drażni go tak, jak łzy ko­biety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska
nic-tak-nie wzrusza-mężczyz­ny-jak łzy-ko­biety-którą-kochać-zaczy­na-i nic-nie draż-go tak-jak łzy-ko­biety-którą-kochać
Ko­biety Jest stratą Cytaty: Mężczyz­na bez ko­biety jest jak ta­ma bez wody. -Fiodor Gladkow
mężczyz­na-bez-ko­biety-jest jak ­-bez-wody