Ko­biety Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ko­biety Cytaty: Muśnięcie suk­ni ko­biety czys­tej da­je ra­dość żyw­szą niż po­siada­nie ko­biety łatwej. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau
muśęcie-suk­-ko­biety-czys­tej-da­-ra­dość-żyw­szą-ż-po­siada­nie-ko­biety-łatwej
Ko­biety Cytaty: Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia. -Michał Bałucki
ko­biety-w miłoś-są prak­tyczniej­sze-od mężczyzn-miłość u mężczyz­ny-led­wo-cząstkę-życia-wy­pełnia-dla-ko­biety
Ko­biety Cytaty: Im­po­nują mi ko­biety pew­ne siebie oraz in­te­ligen­tne, ale nie za­rozu­miałe. Dow­cipne, od­ro­binę sar­kastyczne, ale też tak­towne. Lu­bię ko­biety, które mi­mo pres­ji otocze­nia pot­ra­fią po­wie­dzieć ot­warcie, że nie czują pot­rze­by by­cia matką i żoną. Dla których ważne jest życie w zgodzie ze swoimi prag­nieniami i ak­ceptac­ja siebie. Na ko­niec lu­bię ko­biety, bo lu­bię siebie. -Elizabetta
Ko­biety Cytaty: Życie mężczyz­ny kręci się zaw­sze wokół jed­nej, je­dynej ko­biety, w której za­wierają się wszys­tkie ko­biety świata, szczyt wszel­kich ta­jem­nic i klucz do wszys­tkich odpowiedzi. -Arturo Pérez-Reverte
Ko­biety Cytaty: Piękne ko­biety wierzą w swoją in­te­ligen­cję; ko­biety in­te­ligen­tne nie wierzą w swoją urodę. -Pablo Ruiz Picasso
piękne-ko­biety-wierzą-w swoją-in­te­ligen­cję-ko­biety-in­te­ligen­tne-nie wierzą-w swoją-urodę
Ko­biety Cytaty: Dob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźni. Złe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard
dob­re-ko­biety-są lep­sze-ż-dob­rzy-mężczyź-złe ko­biety-są gor­sze-ż-źli-mężczyź
Ko­biety Cytaty: Gdy­by mężczyźni o tym wie­dzieli, co myślą ko­biety, by­liby dwadzieścia ra­zy natrętniej­szy­mi; gdy­by zaś ko­biety o tym wie­działy, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia ra­zy większy­mi kokietkami. -Alfons Karr
Ko­biety Cytaty: Nic tak nie wzrusza mężczyz­ny, jak łzy ko­biety, którą kochać zaczy­na, i nic nie drażni go tak, jak łzy ko­biety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska
nic-tak-nie wzrusza-mężczyz­ny-jak łzy-ko­biety-którą-kochać-zaczy­na-i nic-nie draż-go tak-jak łzy-ko­biety-którą-kochać
Ko­biety Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje. -Apostrof
Ko­biety Cytaty: Za co wal­czy­my? Czy za nasze życia? Nie. Wal­czy­my za tą ziemię, w której zos­ta­li pocho­wani na­si oj­co­wie. Nie chcę, aby ko­biety szły między ob­cych. Nie chcę umierać w ob­cej ziemi. Uk­ry­jemy nasze ko­biety za na­mi w tych górach i um­rze­my w naszej włas­nej ziemi wal­cząc za nie. Już raczej uczy­nię to, niż ucieknę w nieznane. -Józef
Ko­biety Cytaty: Praw­dzi­wy mężczyz­na to ten, który pot­ra­fi kochać trzy ko­biety na raz: matkę, żonę i córkę. Praw­dzi­wy mężczyz­na o Wiel­kim Ser­cu to ten, który pot­ra­fi kochać czte­ry ko­biety na raz: matkę, żonę, córkę i... teściową. -Agnieszka Lisak
Ko­biety Cytaty: Ogłupiony przez ko­biety - erotuman. -Hugo Dionizy Steinhaus
Ko­biety Cytaty: Dwie ko­biety w do­mu - kłótnia w domu. -Talmud
dwie-ko­biety-w do­mu- kłótnia-w domu
Ko­biety Cytaty: Miłość ko­biety po­lega na braniu. -August Strindberg
Ko­biety Cytaty: Ko­biety i pieniądze wejdą wszędzie. -Prosper Merimee
ko­biety-i pieniądze-wejdą-wszędzie
Ko­biety Cytaty: Mężczyźni po­lują, ko­biety łowią. -Victor Marie Hugo
Ko­biety Cytaty: Niech ko­biety pa­miętają, że im la­ta uciekają. -Bujak Bogusław
niech-ko­biety-pa­miętają-że im ­-uciekają
Ko­biety Cytaty: Ko­biety są sza­lone, że ufają mężczyznom. -John Fowles
ko­biety-są sza­lone-że ufają-mężczyznom
Ko­biety Cytaty: Uro­da ko­biety jest formą władzy. -Susan Sontag
uro­da-ko­biety-jest formą-władzy
Ko­biety Cytaty: Ta­nie ko­biety często dro­go kosztują. -Mieczysław Michał Szargan
Ko­biety Cytaty: Ty­ko ko­biety, których nie kocha­my, są punktualne. -Aleksander Dumas
ty­ko-ko­biety-których-nie kocha­my-są punktualne
Ko­biety Cytaty: od cze­go ko­biety stronią za tym ho­mo gonią.... -poeta wyklęty
od cze­go-ko­biety-stronią-za-tym-ho­mo-gonią
Ko­biety Cytaty: Ko­biety są piękniej­sze niż na to wyglądają. -Gabriel Laub
ko­biety-są piękniej­sze-ż-na to wyglądają
Ko­biety Cytaty: Ko­biety lu­bią, by wie­działy, że są kochane. -Andre Maurois
ko­biety-lu­bią-by wie­działy-że są kochane
Ko­biety Cytaty: Lu­bieżne ko­biety sądzą, że wszys­cy mężczyźni są zwyrodnialcami. -Michał Choromański
lu­bieżne-ko­biety-sądzą-że wszys­cy-mężczyź-są zwyrodnialcami
Ko­biety Cytaty: W 
w świecie-ko­biety-jed­noznacznoś-nie znajdziesz
Ko­biety Cytaty: Nie można roz­dzielić ko­biety od interesu. -fyrfle
nie-można-roz­dzielić-ko­biety-od interesu
Ko­biety Cytaty: Ko­biety ro­zumieją le­piej żywe is­to­ty, mężczyźni martwe. -Hugo Dionizy Steinhaus
ko­biety-ro­zumieją-­piej-żywe-is­to­ty-mężczyź-martwe
Ko­biety Cytaty: Ko­biety per­skie po­wodują ból moich oczu. -Aleksander Wielki
ko­biety-per­skie-po­wodują-ból-moich-oczu
Ko­biety Cytaty: szpilki no­gi u ko­biety - ule­gają jej intuicji  -wdech
szpilki-no­gi-u ko­biety- ule­gają-jej-intuicji 
Ko­biety Cytaty: Przez bramę ra­ju wpuszczają nas ko­biety do piekła. -św. Cyprian
przez-bramę-ra­ju-wpuszczają-nas-ko­biety-do piekła
Ko­biety Cytaty: Ko­biety żyją dłużej od mężczyzn. Szczególnie wdowy. -Georges Clemenceau
ko­biety-żyją-dłużej-od mężczyzn-szczególnie wdowy
Ko­biety Cytaty: Kto od ko­biety żąda przy­sięgi, zmusza ją do krzywoprzysięstwa. -Seweryn Barbag
kto-od ko­biety-żąda-przy­ęgi-zmusza-ją do krzywoprzysięstwa
Ko­biety Cytaty: Nies­te­ty! By­wają ko­biety, w których mat­ka uśmier­ca żonę. -Alfons Daudet
nies­te­ty-by­wają-ko­biety-w których-mat­ka-uśmier­ca-żonę
Ko­biety Cytaty: Nie ma ko­biet brzyd­kich, są tyl­ko ko­biety zaniedbane. -Coco Chanel
nie- ko­biet-brzyd­kich-są tyl­ko-ko­biety-zaniedbane