Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty

Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''?  -Niusza


Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: La España del castellano es grande, pero lo es más sumada a la España del catalán, la del gallego y la del euskera. La España democrática, la España Constitucional, es inseparable del valor de la diversidad y del respeto a su ejercicio cotidiano por todos -José Luis Rodríguez Zapatero


Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy. -Viktor Frankl


Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: Każdy mężczyz­na i każda ko­bieta zos­ta­li po­wołani na świat do zro­bienia cze­goś uni­kal­ne­go, cze­goś in­dy­widual­ne­go. I jeśli on lub ona te­go nie zro­bią, nie zos­ta­nie to nig­dy zrobione. -Benjamin Mays


Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: Zna­leźć człowieka, z którym można po­roz­ma­wiać nie wysłuchując ba­nałów, ko­nowałów, idiotyzmów cwa­niac­kich, łgar­stw, fałszy­wych za­pew­nień, ta­nich sprośności lub spec­ja­lis­tycznych bełkotów


Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: Gdy ko­goś lub coś stra­cimy to wspo­mina­my dob­re rzeczy.... wy­bieraj­my wspomienia..... -daniello


gdy-ko­goś-lub-coś-stra­cimy-to wspo­mina­my-dob­re-rzeczy-wy­bieraj­my wspomienia
Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: Debe evitarse hablar a los jóvenes del éxito como si se tratase del principal objetivo en la vida. La razón más importante para trabajar en la escuela y en la vida es el placer de trabajar, el placer de su resultado y el conocimiento del valor del resulta -Albert Einstein


Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację. -Henry Ford


jeżeli-myślisz-że coś-możesz-lub-cze­goś-nie możesz-za każdym-ra­zem-masz-rację
Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: War­to is­tnieć! Żeby poz­nać świat, kochać ko­goś, być czyimś przy­jacielem lub po pros­tu być ko­muś pomocny. -Tadeusz Kotarbiński


war­to-is­tnieć-Żeby-poz­nać-świat-kochać-ko­goś-być-czyimś-przy­jacielem-lub-po pros­-być-ko­muś-pomocny
Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre, y dentro del perro probablemente está demasiado oscuro para leer. -Groucho Marx


fuera-del-perro-un-libro-es-probablemente-el-mejor-amigo-del-hombre-y-dentro-del-perro-probablemente-á-demasiado-oscuro-para-leer
Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości. -Aldous Huxley


tylko-jeszcze-jedna-niezbędna-masakra-kapitalistów-albo-komunistów-lub-faszystów-lub-chrześcijan-lub-heretyków-a-już-znajdziemy-ę-w-złotej
Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: La escuela no es deliberativa, no es el coloquio permanente. La escuela es la transmisión del saber, de las normas y de los valores, y en el primer lugar de todos, el del respeto. Quiero una escuela del respeto donde los alumnos se levanten cuando llega e -Nicolas Sarkozy


Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić. -Narcyza Żmichowska


według-ustaw-najwyższych-człowiek-człowiekowi-nigdy-obojętny-nie-bywa-zawsze-ten-tego-a-ten-owego-może-zniecierpliwić-lub-pocieszyć-zgorszyć
Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: Un día del hombre erudito es más largo que un siglo del ignorante. -Posidonio


un-día-del-hombre-erudito-es-más-largo-un-siglo-del-ignorante
Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: La felicidad del cuerpo se funda en la salud; la del entendimiento, en el saber. -Tales de Mileto


la-felicidad-del-cuerpo-se-funda-salud-del-entendimiento-el-saber
Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: No creo, en el sentido filosófico del término, en la libertad del hombre. -Albert Einstein


no-creo-el-sentido-filosófico-del-término-libertad-del-hombre
Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. -Séneca


la-mayor-rémora-de-vida-es-espera-del-ñana-y-pérdida-del-día-de-hoy
Ko­goś Na wi­del­cu'' Lub Cytaty: Los deseos del joven muestran las futuras virtudes del hombre. -Cicerón


los-deseos-del-joven-muestran-las-futuras-virtudes-del-hombre