Ko­goś W łyżce Cytaty

Ko­goś W łyżce Cytaty: Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra  -ruda717


Ko­goś W łyżce Cytaty: Ko­goś ko­go kocham, Nig­dy nie oszukam.. -Satteliitaa


ko­goś-ko­go-kocham-nig­dy-nie oszukam
Ko­goś W łyżce Cytaty: Jed­nak wciąż ko­goś brak ... -stokrotka123


Ko­goś W łyżce Cytaty: Ręcz za ko­goś, a nie­szczęście pewne. -Chilion


ręcz-za ko­goś-a nie­szczęście-pewne
Ko­goś W łyżce Cytaty: Po­waga sytuacji Ludzie poważni Bez humoru Wszys­cy zamyśleni Wspo­mina­ja cos, mysla Nikt sie nie smieje Cisza, smu­tek, łzy Ludzie wpat­rze­ni gdzies Słychac szlochanie Tak to pogrzeb... Nie wiado­mo kogo Mo­ze ko­gos zna­nego,a mo­ze tylko sza­rego człowieka, mo­ze ko­gos bezdomnego Ale to jed­nak śmierc... Mo­zemy tyl­ko wspo­minac te­go czlowieka, Bo cza­su nie cofniemy Nie cof­niemy te­go co mu powiedzielismy... Życie jest zbyt krot­kie na kłot­nie i nieprzyjemnosci... Pa­mietaj! Wy­korzys­taj je dobrze. -Mała Mi


Ko­goś W łyżce Cytaty: Pragnąć cze­goś - a wziąć, to nie to samo. -Carlo Goldoni


pragnąć-cze­goś- a wziąć-to nie to samo
Ko­goś W łyżce Cytaty: Sta­jemy na głowie by do cze­goś dojść. -never


sta­jemy-na głowie-by do cze­goś-dojść
Ko­goś W łyżce Cytaty: „Jeśli ktoś przyłapie ko­goś, co buszu­je w zbożu...”  -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


Ko­goś W łyżce Cytaty: Każdy ko­goś kocha, ale nie często z wzajemnością. -Pierre La Mure


każdy-ko­goś-kocha-ale-nie często-z wzajemnośą
Ko­goś W łyżce Cytaty: Gos­po­dar­ność wycho­wuje szlachet­ne dzieci. -Homer


gos­po­dar­ność-wycho­wuje-szlachet­ne-dzieci
Ko­goś W łyżce Cytaty: Jak gos­po­darz gościn­ny, to i ściany się rozszerzają. -Samuel Adalberg


jak-gos­po­darz-gościn­ny-to i ściany ę-rozszerzają
Ko­goś W łyżce Cytaty: War­to zro­bić z siebie ba­rana żeby ko­goś rozśmieszyć. -Moon G


war­to-zro­bić-z siebie-ba­rana-żeby-ko­goś-rozśmieszyć
Ko­goś W łyżce Cytaty: Czy to nie wiel­ka rzecz - znaczyć dla ko­goś wszystko?  -Bolesław Prus


czy-to nie wiel­ka-rzecz- znaczyć-dla-ko­goś-wszystko 
Ko­goś W łyżce Cytaty: Seks niebez­pie­czną za­bawą, na­raża ko­goś na życie. -Bolesław Paszkowski


seks-niebez­pie­czną-za­bawą-na­raża-ko­goś-na życie
Ko­goś W łyżce Cytaty: Każdy jest cze­goś win­ny, a zwłaszcza ci, którzy nie są. -Terry Pratchett


każdy-jest cze­goś-win­ny-a zwłaszcza-którzy-nie są
Ko­goś W łyżce Cytaty: Które­goś dnia rzucę to wszys­tko i wyjdę ra­no ni­by po chleb. -Ryszard Riedel


które­goś-dnia-rzucę-to wszys­tko-i wyjdę-ra­no-­by-po chleb
Ko­goś W łyżce Cytaty: Marze­nia-gdy do­tyka­my cze­goś co nie istnieję. -respirer


marze­nia-gdy-do­tyka­my-cze­goś-co nie istnieję
Ko­goś W łyżce Cytaty: Cza­sem kocha­my ko­goś po to, żeby wyb­rać samotność. -Majka_Majdan


cza­sem-kocha­my-ko­goś-po to-żeby-wyb­rać-samotność