Ko­goś Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ko­goś Cytaty: Ser­ce weź się w garść i po­kochaj ko­goś A ty ro­zum zro­zum że nie tak łat­wo ko­goś pokochać  -Natala ;)
ser­-weź ę-w garść-i po­kochaj-ko­goś-a-ty ro­zum-zro­zum-że nie tak-łat­wo-ko­goś-pokochać 
Ko­goś Cytaty: Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia
każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł 
Ko­goś Cytaty: Na­wet włas­ny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współod­czu­wany, ból za ko­goś, dla ko­goś, zwielok­rotniony przez wyobraźnię. -Milan Kundera
na­wet-włas­ny-ból-nie jest tak-ężki-jak ból-z kimś-współod­czu­wany-ból-za ko­goś-dla-ko­goś-zwielok­rotniony-przez
Ko­goś Cytaty: W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''?  -Niusza
Ko­goś Cytaty: Każdy za­pew­ne kiedy­kol­wiek ko­goś okłamał. Ko­goś skrzyw­dził, cho­ciażby nieświado­mie. Ko­muś wy­raził to, co czu­je. Z kimś się zap­rzy­jaźnił. Każdy przez ko­goś płakał. Był urażony czyimś zda­niem. Każdy o ko­goś się mar­twił. Po­wie­rzył ko­muś ta­jem­nicę. Po­pełnił w życiu ja­kiś błąd. Przy­naj­mniej raz każdy był szczęśli­wy. Cza­sem był to o je­den raz za dużo, ale żyje się da­lej. Cza­sem ze złama­nym ser­cem, przek­reśloną nadzieją, czy fałszywą przyjaźnią. -Tyska1990.07
Ko­goś Cytaty: Nie ważne jest to, jak dlu­go będziemy ko­goś szukać, ważne jest to, że na pew­no kiedyś ko­goś znajdziemy. Bo każdy jest ko­muś pisany... -AnDree
nie-ważne-jest to-jak dlu­go-będziemy-ko­goś-szukać-ważne-jest to-że na pew­no-kiedyś-ko­goś-znajdziemy-bo-każdy-jest ko­muś
Ko­goś Cytaty: kocha­my ko­goś kto nas tyl­ko lu­bi, a lu­bimy ko­goś kto nas nap­rawde kocha.. cóż za ironia... -psycholożka
kocha­my-ko­goś-kto-nas-tyl­ko-lu­bi-a lu­bimy-ko­goś-kto-nas-nap­rawde-kocha-cóż za ironia
Ko­goś Cytaty: Nie można ko­goś okłamy­wać nie­chcący. Jeżeli nie­chcący wpro­wadziło się ko­goś w błąd, to nie jest żad­ne okłamy­wanie, tyl­ko niefor­tunna pomyłka. -Krystyna Siesicka
nie-można-ko­goś-okłamy­wać-nie­chcący-jeżeli nie­chcący-wpro­wadziło ę-ko­goś-w błąd-to nie jest żad­ne-okłamy­wanie
Ko­goś Cytaty: Każdy mężczyz­na i każda ko­bieta zos­ta­li po­wołani na świat do zro­bienia cze­goś uni­kal­ne­go, cze­goś in­dy­widual­ne­go. I jeśli on lub ona te­go nie zro­bią, nie zos­ta­nie to nig­dy zrobione. -Benjamin Mays
Ko­goś Cytaty: Stra­cić ko­goś kocha­nego to zmienić swo­je życie na zaw­sze. Nie przeżyjesz te­go, bo 
Ko­goś Cytaty: Ciągle pi­sała o pus­tce. O tra­ceniu ko­goś. O sa­mot­ności. Była tak głupia, że nie zda­wała so­bie spra­wy jak to jest ko­goś ut­ra­cić nap­rawdę. Na zaw­sze. Nie mówiła o NIM, ani o n i m.O kimś, ko­mu nie zdążyła jeszcze wielu rzeczy po­wie­dzieć i bru­tal­nie jej uświado­miono, że już te­go nie zrobi. -MistrzyniPióra
Ko­goś Cytaty: -Kocham cię ! - po­wie­dział cichut­ko misiu -Ni­by dlacze­go? - od­rzekła koniczynka -Gdy Cię nie ma bra­kuje mi cze­goś, wte­dy boję się na­wet włas­ne­go cienia Ko­niczyn­ka uśmie­chnęła się le­ciut­ko i po­wie­działa : - wiesz co mi­siu? To były szcze­re i naj­piękniej­sze słowa, które kiedy­kol­wiek od ko­goś usłyszałam i za to cię właśnie kocham ;]  -Intryga
Ko­goś Cytaty: Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem:
Ko­goś Cytaty: Które­goś dnia ugaszę ciepło ser­ca i schłodzę płynącą krew, które­goś dnia gdy już zro­zumiem że dob­re chęci nie czy­nią ze mnie dob­rej oso­by. Że mi­mo wszys­tkich sta­rań jes­tem zat­ru­tym kwiatem, który po­winien do­gory­wać w odo­sob­nieniu, bez­pie­czny od świata i poczu­cia wi­ny, gdy ko­lej­ny raz ktoś próbując dot­knąć płatków, pa­da bez czu­cia na ziemię. -Arisa
Ko­goś Cytaty: Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra  -ruda717
Ko­goś Cytaty: Ko­goś ko­go kocham, Nig­dy nie oszukam.. -Satteliitaa
ko­goś-ko­go-kocham-nig­dy-nie oszukam
Ko­goś Cytaty: Ręcz za ko­goś, a nie­szczęście pewne. -Chilion
ręcz-za ko­goś-a nie­szczęście-pewne
Ko­goś Cytaty: Jed­nak wciąż ko­goś brak ... -stokrotka123
Ko­goś Cytaty: Po­waga sytuacji Ludzie poważni Bez humoru Wszys­cy zamyśleni Wspo­mina­ja cos, mysla Nikt sie nie smieje Cisza, smu­tek, łzy Ludzie wpat­rze­ni gdzies Słychac szlochanie Tak to pogrzeb... Nie wiado­mo kogo Mo­ze ko­gos zna­nego,a mo­ze tylko sza­rego człowieka, mo­ze ko­gos bezdomnego Ale to jed­nak śmierc... Mo­zemy tyl­ko wspo­minac te­go czlowieka, Bo cza­su nie cofniemy Nie cof­niemy te­go co mu powiedzielismy... Życie jest zbyt krot­kie na kłot­nie i nieprzyjemnosci... Pa­mietaj! Wy­korzys­taj je dobrze. -Mała Mi
Ko­goś Cytaty: Sta­jemy na głowie by do cze­goś dojść. -never
sta­jemy-na głowie-by do cze­goś-dojść
Ko­goś Cytaty: Pragnąć cze­goś - a wziąć, to nie to samo. -Carlo Goldoni
pragnąć-cze­goś- a wziąć-to nie to samo
Ko­goś Cytaty: „Jeśli ktoś przyłapie ko­goś, co buszu­je w zbożu...”  -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
Ko­goś Cytaty: Gos­po­dar­ność wycho­wuje szlachet­ne dzieci. -Homer
gos­po­dar­ność-wycho­wuje-szlachet­ne-dzieci
Ko­goś Cytaty: Każdy ko­goś kocha, ale nie często z wzajemnością. -Pierre La Mure
każdy-ko­goś-kocha-ale-nie często-z wzajemnośą
Ko­goś Cytaty: Jak gos­po­darz gościn­ny, to i ściany się rozszerzają. -Samuel Adalberg
jak-gos­po­darz-gościn­ny-to i ściany ę-rozszerzają
Ko­goś Cytaty: Marze­nia-gdy do­tyka­my cze­goś co nie istnieję. -respirer
marze­nia-gdy-do­tyka­my-cze­goś-co nie istnieję
Ko­goś Cytaty: Jeśli się chce ko­goś zwal­czać, trze­ba go znać. -Jerzy Zawieyski
jeśli ę-chce-ko­goś-zwal­czać-trze­ba-go znać
Ko­goś Cytaty: War­to zro­bić z siebie ba­rana żeby ko­goś rozśmieszyć. -Moon G
war­to-zro­bić-z siebie-ba­rana-żeby-ko­goś-rozśmieszyć
Ko­goś Cytaty: Każdy jest cze­goś win­ny, a zwłaszcza ci, którzy nie są. -Terry Pratchett
każdy-jest cze­goś-win­ny-a zwłaszcza-którzy-nie są
Ko­goś Cytaty: Cza­sem kocha­my ko­goś po to, żeby wyb­rać samotność. -Majka_Majdan
cza­sem-kocha­my-ko­goś-po to-żeby-wyb­rać-samotność
Ko­goś Cytaty: Czy to nie wiel­ka rzecz - znaczyć dla ko­goś wszystko?  -Bolesław Prus
czy-to nie wiel­ka-rzecz- znaczyć-dla-ko­goś-wszystko 
Ko­goś Cytaty: Seks niebez­pie­czną za­bawą, na­raża ko­goś na życie. -Bolesław Paszkowski
seks-niebez­pie­czną-za­bawą-na­raża-ko­goś-na życie
Ko­goś Cytaty: Które­goś dnia rzucę to wszys­tko i wyjdę ra­no ni­by po chleb. -Ryszard Riedel
które­goś-dnia-rzucę-to wszys­tko-i wyjdę-ra­no-­by-po chleb
Ko­goś Cytaty: Które­goś dnia, opo­wiem Ci o mo­jej wal­ce, o naszej walce. -kitsh
które­goś-dnia-opo­wiem-ci o mo­jej-wal­-o naszej-walce
Ko­goś Cytaty: War­tość cze­goś do­ceniamy do­piero wte­dy kiedy to stracimy. -Sylbira
war­tość-cze­goś-do­ceniamy-do­piero-wte­dy-kiedy-to stracimy