Ko­lej­ny Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ko­lej­ny Cytaty: Sta­le plyn­ne, za chodze­nie w głowe po każdej burzy w szklan­ce wo­dy. Ja wiem da­lej chce. Da­lej, da­lej chce próbować. -Anulasek
sta­-plyn­ne-za chodze­nie-w głowe-po każdej-burzy-w szklan­-wo­dy-ja wiem-da­lej-chce-da­lej da­lej-chce-próbować
Ko­lej­ny Cytaty: Ko­lej­ny deszcz ob­my­wa strach przed przyszłością. Ko­lej­na noc za­myka drzwi dob­rym nadziejom i no­wym miłościom. Ko­lej­ne dni zdają się nie być no­wym jut­rem, tym lepszym. A po­roz­rzu­cane słowa nie chcą układać się w wiersze. Ko­lej­ny człowiek odszedł strącając w ot­chłań samotności. Roz­bierają mnie na kawałki sta­re i no­we miłości. -Alfa Centauri
Ko­lej­ny Cytaty: Każda ko­lej­na chwi­la Każdy ko­lej­ny krok  -samothnick
każda-ko­lej­na-chwi­-każdy-ko­lej­ny-krok 
Ko­lej­ny Cytaty: Życie - zbyt krótkie by można było stać, trze­ba iść da­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodze ku szczęściu. -Ryder
Życie- zbyt-krótkie-by można-było-stać-trze­ba-iść-da­lej-po­konując-ko­lej­ne-przeszko­dy-na drodze-ku szczęściu
Ko­lej­ny Cytaty: ten mo­ment już minął ko­lej­ny moment w przeszłości zginął ze­gar od­licza czas który pozostał gwiazd rozbłyski na niebie zostały śla­dy istnienia te­go co daw­no w pył się zamienia jak fil­mu starego ko­lej­ne klatki rozbłys­ki ludzi przeszłości znaki chci­wie połykam ko­lej­ny moment po nim po­zos­tał już tyl­ko kurz następne klatki fil­mu mojego lecą z szyb­kością światła gdy do mnie ta myśl dotarła ko­lej­ne pli­ki klatek powędro­wały w przeszłości zamęt *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Ko­lej­ny Cytaty: Dla mnie to nic. No­we mil­le­nium, no­wy wiek czy no­wy rok. Dla mnie to jeszcze ko­lej­ny dzień, ko­lej­na noc. Słońce, księżyc, gwiaz­dy po­zos­taną te same. -Dalajlama
dla-mnie-to nic-no­we mil­­nium-no­wy-wiek-czy-no­wy-rok-dla mnie-to jeszcze-ko­lej­ny-dzień-ko­lej­na-noc-słoń księżyc
Ko­lej­ny Cytaty: ko­lej­ny błąd , ko­lej­ny upadek... nie mam już siły powstać... to już koniec... mój koniec... -aura69
ko­lej­ny-błąd- ko­lej­ny-upadek-nie-mam-już-ły-powstać-to-już-koniec-mój-koniec
Ko­lej­ny Cytaty: za­tajo­na złość w jękach wiatru smu­gami deszczu ko­lej­ny policzek wstrząśnięta i zmieszana wanną kieliszek ze szminką już po a może przed ka­pie tęsknota trwo­niąca ty­kanie zegarków z pus­te­go nie nalejesz ale do ro­bi różnicę a to tyl­ko ko­lej­ny przeciek mo­jej niepogody  -Papużka
Ko­lej­ny Cytaty: Z krzywdą jest jak z kro­jeniem mięsa. Każda ra­na to ko­lej­na przek­ro­jona część. Naj­większą różnicę ro­bią pier­wsze cięcia, jed­nak z każdym ko­lej­nym jest ona co­raz mniej dos­trze­gal­na, aż w końcu ka­wałki są tak małe, że mięso za­mienia się w ciecz. -karaczan19
Ko­lej­ny Cytaty: Może to być nasze pier­wsze zwy­cięstwo, równie dob­rze może być też ostatnie Da­lej ludzie będą mu­sieli cierpieć Da­lej będą mu­sieli ginąć – nie py­taj mnie dlaczego. * This could be the fir­st trum­pet, might as well be the last Ma­ny mo­re will ha­ve to suffer Ma­ny mo­re will ha­ve to die dont ask me why  -zezulec
Ko­lej­ny Cytaty: Z dnia 17 ma­ja nie mów mi o deszczu Z dnia następne­go nie mówmy o powietrzu A z każdym ko­lej­nym co nas do­tyka Co po zachodzie słońca wraz z tym ry­mem częstochow­skim znika Daj­my so­bie od­czuć pot­rzebę nas oboj­ga Da­lej mówmy so­bie prawdę Cho­ciaż by­wa niewygodna  -Mr.Dreamer
Ko­lej­ny Cytaty: Ub­ra­na w per­fu­my o za­pachu róży I sreb­rny łańcuszek cze­kam na Ciebie Ek­sta­za i perwersja Ta­tuaże cieszą się swą prezentacją Czer­wo­na szmin­ka po­woli zanika Us­ta moczą się w ta­nim winie Ku­pionym w skle­pie za rogiem Ko­lac­ja go­towa od dwóch godzin Ciebie wciąż nie ma Ko­lej­ny raz pow­ra­cam do łóżka Ko­lej­ny raz samotnie  -YoAśka
Ko­lej­ny Cytaty: Za­biliśmy dzi­siaj miłość Szty­letem os­trych słów I ciem­niej się zrobiło I ja­koś chłod­niej nam znów Zapłakałoby się sobie Lecz brakło w stud­ni łez 'Wróć' twe ser­ce nie powie I ja mu nie po­wiem też Choć smu­tek nas kołysze Op­la­ta wspom­nień nić Idziemy wciąż w tę ciszę da­lej... A da­lej nie ma nic  -zapach_bzu
Ko­lej­ny Cytaty: Życie, dlacze­go Ty jes­teś ta­kie trud­ne, niep­rze­widy­wal­ne i niepew­ne? Cze­mu nie wys­ta­wiasz dożywot­niej gwa­ran­cji na Miłość, Przy­jaźń, Zdro­wie, Szczęście? Po co tak pędzisz? Czy za ko­lej­nym zakrętem masz dla mnie jakąś miłą nies­podziankę, czy ko­lej­ny raz syp­niesz mi pias­kiem w oczy? Dokądkol­wiek bieg­niesz, wiedz jed­no- chciałabym, byś było choć trochę łatwiejsze…  -Riot
Ko­lej­ny Cytaty: Dręczy mnie smu­tek no­cy let­niej Su­ma wszys­tkich nieuda­nych kroków Chciałabym móc przeżyć to wszys­tko le­piej Nie chce lądo­wać już w rynsztoku Po­woli tracę re­zon, widzę tyl­ko czerń Chwy­tam się słów jak­by miały mnie ocalić Każda ko­lej­na noc jak każdy no­wy dzień Życia pęd za­mie­rza mnie za­bić Ko­lej­ny raz mnie bo­li Widzę to obojętnie Za­dufa­na pa­ni swej wo­li Swój strach cho­wa skrzętnie  -ZbytImpulsywna
Ko­lej­ny Cytaty: Kiedy zaczy­nasz roz­wiązy­wać ja­kiś prob­lem, pier­wsze roz­wiąza­nia, na które wpa­dasz, są zwyk­le skom­pli­kowa­ne i większość ludzi na tym pop­rzes­ta­je. Jeśli pójdziesz da­lej, zżyjesz się z prob­le­mem i obie­rzesz ce­bulkę z ko­lej­nych war­stw, to często doj­dziesz do wyt­wornych i pros­tych roz­wiązań. Wielu ludzi nie poświęca cza­su i ener­gii na to, aby dot­rzeć do te­go miejsca. -Steve Jobs
Ko­lej­ny Cytaty: No da­lej, wy­noście się!  -Karol Marks (Karl Marx)
Ko­lej­ny Cytaty: Życie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górska, gdy u podnóża góry wy­bie­rzesz dro­ge pros­ta, łatwą, i na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierał po­dob­ne, nie bedziesz miał się czym chwa­lić gdy w końcu wszys­tkie dro­gi będą pro­wadzić w dół. Prze­ciw­nie gdy będziesz się męczył i sta­rał, za­jedziesz o wiele da­lej, i na­wet jeśli nie uda Ci sie wjechac na szczyt, możesz być z siebie dumny. -Jawati
Ko­lej­ny Cytaty: Ko­lej to państwo w Poezji. in­sp. marka  -fyrfle
ko­lej-to państwo-w poezji-in­sp-marka 
Ko­lej­ny Cytaty: Im da­lej w las, tym więcej skandalu. -Seweryn Barbag
im da­lej-w las-tym-więcej-skandalu
Ko­lej­ny Cytaty: Ko­lej­ne ry­sy... lu­bię gdy to we mnie pęka. -bystry.76
ko­lej­ne-ry­sy-lu­bię gdy-to we mnie-pęka
Ko­lej­ny Cytaty: Im da­lej idziesz, tym mniej wiesz. -Lao Tse
im da­lej-idziesz-tym-mniej-wiesz
Ko­lej­ny Cytaty: Życie równie dob­rze może być fil­mem, które­go poszczególne, naj­drob­niej­sze ujęcia są za­pisy­wane na ser­we­rach zbioro­wej podświado­mości ja­ko per­fekcyj­nie od­wzo­rowa­ne, wielo­wymiaro­we ob­ra­zy. Jak ma­my spos­trzec różnicę z per­spek­ty­wy najzwyk­lej­sze­go widza? Nie wiemy jak te­go do­konać. Ale gdy znaj­dziemy sposób aby się do­wie­dzieć, uda nam się je­dynie za­bić pojęcie wiary, zniżając je do po­ziomu najzwyk­lej­sze­go, rac­jo­nal­ne­go faktu. -michaelangelo
Ko­lej­ny Cytaty: 'Jut­ro' to już ko­lej­na życiowa za­gad­ka człowieka. -Chemicals
'jut­ro'-to już-ko­lej­na-życiowa-za­gad­ka-człowieka
Ko­lej­ny Cytaty: Dziś ko­lej­ny rok mi­ja To­bie i nam zarazem. * K. -constella
dziś-ko­lej­ny-rok-mi­ja-to­bie-i nam-zarazem-k
Ko­lej­ny Cytaty: Weeken­do­wy mąż Pouda­je że kocha Da­lej ucieka  -mechaa
weeken­do­wy-mąż-pouda­-że kocha-da­lej-ucieka 
Ko­lej­ny Cytaty: w języ­ku ciszy przekłada się życie na ko­lej­ne strony  -Starlight
w języ­ku-ciszy-przekłada ę-życie-na ko­lej­ne-strony 
Ko­lej­ny Cytaty: Gdy gaśnie pa­mięć ludzka, da­lej mówią kamienie. -Stefan Wyszyński
gdy-gaśnie-pa­mięć-ludzka-da­lej-mówią-kamienie
Ko­lej­ny Cytaty: Więcej, da­lej, moc­niej - żyj, nie wegetuj. -zuzus
więcej-da­lej-moc­niej- żyj-nie wegetuj
Ko­lej­ny Cytaty: Ileż ra­zy trze­ba się pod­dać z bra­ku od­wa­gi na ko­lej­ny krok. -Ryder
ileż-ra­zy-trze­ba ę-pod­dać-z bra­ku-od­wa­gi-na ko­lej­ny-krok
Ko­lej­ny Cytaty: To wiatr jesienny wpółżywe drze­wa pieści, spadł ko­lej­ny liść  -Chemik -a
to wiatr-jesienny-wpółżywe-drze­wa-pieś-spadł-ko­lej­ny-liść 
Ko­lej­ny Cytaty: Ko­lej­ny spadł liść owoców daw­no nie ma us­chnięta wiara  -to_tylko_łzy
ko­lej­ny-spadł-liść-owoców-daw­no-nie -us­chnię-wiara 
Ko­lej­ny Cytaty: Ku­pując ko­lej­ny dzień życia pa­miętaj, że rośnie Ci pro­cent od cierpień... -blacksun
ku­pując-ko­lej­ny-dzień-życia-pa­miętaj-że rośnie-ci pro­cent-od cierpień
Ko­lej­ny Cytaty: Po ko­lej­nej słabej oce­nie, stra­ciłam chęci i motywacje. -AnDree
po ko­lej­nej-słabej-oce­nie-stra­łam-chę-i motywacje
Ko­lej­ny Cytaty: Słowa­mi też można do­tykać. Na­wet czu­lej niż dłońmi  -cala_ja
słowa­mi-też-można-do­tykać-na­wet czu­lej-ż-dłońmi