Ko­rona Cytaty

Ko­rona Cytaty: Poez­ja jeżeli ma być czymś, to ko­roną myśle­nia, a nie azy­lem dla ubo­gich duchem. -Karol Irzykowski


poez­ja-żeli- być-czymś-to ko­roną-myś­nia-a nie azy­lem-dla-ubo­gich-duchem
Ko­rona Cytaty: I mi­mo iż wie­działa, że to nie jest baj­ka, a ona nie jest księżniczką to i tak codzien­nie ubierała suk­nie, a jej głowę zdo­biła ko­rona. Nie chciała pod­dać się pres­ji in­nych, chciała być inna. -opuszczona


Ko­rona Cytaty: Rzeczy­wis­tość jest zbyt trud­na do zaak­cepto­wania ta­ka, ja­ka jest. Naj­lep­szą rzeczą wy­myśloną przez in­styn­kt sa­mozacho­waw­czy i naj­lep­szą sa­moob­roną jest poczu­cie hu­moru, autoironia. -Kuba Wojewódzki


Ko­rona Cytaty: Opi­sać szczęście? Ja to zro­bić mogę To ta­ka Ko­bieta chodząca po mej głowie Po pla­necie to blon­dynka czy bru­net­ka Wyz­nać się nie umiem bo ta­kie ko­lory wid­nieją na Jej głowie Jest bar­dzo piękna jak Ją widzę to uwie­rzyć nie mogę Dla mnie to Księżniczka z diamen­tową ko­roną na głowie  -xdomix


Ko­rona Cytaty: ma­mona bóstwem stoi złoco­nymi ko­rona­mi świeci wiary chęć bałwochwal­stwo w mar­mur odziane scho­rowa­ny dłońmi od­licza mod­litwy ko­rali­ki w zakłama­niu duszę pieniądz wy­kupu­je os­tatnią kromką chle­ba z rąk wyr­waną bos­kie życie wieżami ba­bel huczy na ta­cy po­dane głód oma­mienia piot­ro­we bra­my ot­wiera nies­pra­wied­li­wości kluczem Er­nest Do­minik Łuszczek Przy­borów 2016.05.28  -taktojax


Ko­rona Cytaty: Nie dla zjed­nocze­nia z Ziemią, nie dla spogląda­nia na Słońce, nic nie ro­bić, nie oglądać się za plecy, tyl­ko biec przed siebie. Lochy tam na wzgórzu, Słońce w jed­nej z cel, Słońce żeg­na się z nami, me­dyk głosi na­dejście Nocy, zbliża się Noc. Księżyc spływa krwią, czer­wo­ne światło Nocy, za­mor­do­wany leży we krwi Dzień, we włas­nej krwi, siłą zdo­byta korona, nas­tała Noc, jed­no kończy się, dru­giego nad­szedł czas, ko­rona we krwi na głowie Królo­wej Nocy. -Aidan