Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty

Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Kołow­ro­tek lęku niezmiennego, Li­niami pa­pilar­ny­mi w głowie, Prag­nienie snu be­zimien­ne­go , De­mon cier­niem strachu mego, wy­ryje mi na grobie. Leżeć będę pośród dzi­kich kwiatów, Ciem­ność, Ta­natos podziemi, Og­niste wid­mo spo­pielo­nych światów, Wyg­na mnie z tej ziemi . -ZbytImpulsywna


Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Jeżeli kołow­ro­tek przes­tał się ob­ra­cać, nie znaczy to, że prządka umarła. -Arthur Schopenhauer


jeżeli-kołow­ro­tek-przes­ł ę-ob­ra­cać-nie znaczy-to-że prządka-umarła
Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Jak w kołow­rotku bez­wolnie się kręcę Gu­biąc wątek i dni A ja­kiś bies wciąż pow­tarza mi: prędzej! A życie prze­cież po to jest, żeby pożyć By spy­tać siebie: mieć, czy być? Bo życie prze­cież po to jest, żeby pożyć Nim w kołow­rotku pęknie nić  -Magdalena Czapińska


Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me  -Amorek


smu­tek-w oczy-mi zagląda-smu­tek-szy­-ser­-me-ciem­ne-światło-jas­na-noc-prze­paść-już-chcą-myśli-me 
Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Pre­tek­sty nie muszą być praw­do­podob­ne, gdyż przes­tałyby być pre­tek­sta­mi, a stałyby się przyczynami. -Andre Maurois


pre­tek­sty-nie muszą-być-praw­do­podob­ne-gdyż-przes­łyby-być-pre­tek­sta­mi-a stałyby ę-przyczynami
Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Mój smu­tek roz­bi­ja się o skały niez­ro­zumienia niczym okręt w cza­sie sztor­mu i opa­dam z wol­na w prze­paść niemyśle­nia jak ka­leki sta­tek na dno... -Uśmiechnięta Anielica


mój-smu­tek-roz­bi­ja ę-o skały-niez­ro­zumienia-niczym-okręt-w cza­sie-sztor­mu-i opa­dam-z wol­na-w prze­paść-niemyś­nia
Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Wios­na - przyszłej je­sieni wczesną jest jaskółką, Je­sień - zwias­tu­je wiosnę - i tak w kółko. Będąż się tak przep­la­tać w kołow­ro­cie bytu Je­sienie roz­cza­rowań z wios­na­mi zachwytu. -Tadeusz Kotarbiński


Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach... -Niusza


Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Nauka uwolniła człowieka od lęku przed bogami. -Lukrecjusz


nauka-uwolniła-człowieka-od-lęku-przed-bogami
Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Nauka uwol­niła człowieka od lęku przed bogami. -Tytus Carus Lukrecjusz


Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Człowiek bro­ni się przed strachem za po­mocą lęku. -Zygmunt Freud


człowiek-bro­ ę-przed-strachem-za po­mocą-lęku
Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: z lęku przed światłem z ciem­ności do ciemności drzwi otwieramy  -Maverick123


z lęku-przed-światłem-z-ciem­noś-do ciemnoś-drzwi-otwieramy 
Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Szy­bo­wać jak ptak poczuć wol­ność, jak we śnie marzył pe­wien liść Pod­much zer­wał liść a ten, ku górze się wzbił ma­giczna chwila Zdep­ta­ny lis­tek nieg­dyś całością drze­wa smu­tek od­czu­wał  -to_tylko_łzy


Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Nie lęk, lecz powód do lęku niechaj cię powstrymuje od grzechów. -Demokryt


nie-lęk-lecz-powód-do-lęku-niechaj-ę-powstrymuje-od-grzechów
Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Nadzieja, siostra lęku, matka prośby, kornej niemocy opiekunka starcza. -Leopold Staff


nadzieja-siostra-lęku-matka-prośby-kornej-niemocy-opiekunka-starcza
Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Głupstwa przede wszystkim robi się z lęku, by nie wyjść na głupca. -Krecia Pataczkówna


głupstwa-przede-wszystkim-robi-ę-z-lęku-by-nie-wyjść-na-głupca
Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Pa­ni No­wako­wa płaczli­wym głosem rzecze strapiona:


Kołow­ro­tek Lęku Niezmiennego Cytaty: Lęk nie może istnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. -Baruch Spinoza


lęk-nie-może-istnieć-bez-nadziei-ani-nadzieja-bez-lęku