Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Kocha się nie za co­kol­wiek, ale po­mimo wszys­tko kocha się za nic. -Jan Twardowski
kocha ę-nie za co­kol­wiek-ale-po­mimo-wszys­tko-kocha ę-za nic
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain
nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie. -Cecelia Ahern
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie, Jed­no wiem tyl­ko: spra­wied­li­wość będzie, Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie. -Zygmunt Krasiński
co­kol­wiek-będzie-co­kol­wiek ę-sta­nie-jed­no-wiem-tyl­ko-spra­wied­li­wość-będzie-jed­no-wiem-tyl­ko-pol­ska-zmartwychwstanie
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć. -PróbujPatrzećKolorowo
gdziekol­wiek-jes­teś-i co­kol­wiek-ro­bisz-ciesz ę-tym-bo to może ę-już-nie powtórzyć
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się – znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy się nie kończy  -Edward Stachura
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Cho­ciaż nie wiem, czy nie chra­piesz w no­cy, czy opuszczasz klapę w toale­cie, czy Two­je li­nie w którymś mo­men­cie łączą się z moimi na pa­pilar­nej autos­tradzie i czy kiedy­kol­wiek po­każesz mi pal­cem wieżę Eif­fla, to chcę Cię mieć przy so­bie przez całą wieczność. Wy­bacz mi, jeśli kiedy­kol­wiek zmienię zda­nie i stwier­dzę, że i wie­czność z Tobą to za mało. -Riot
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Po­wie­działa, że kocha mnie jak przy­jaciółki, które zna od dzieciństwa. Łza spłynęła mi po po­liczku. To były naj­piękniej­sze słowa ja­kie kiedy­kol­wiek usłyszałam. -Zielona15
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: W chwi­lach os­ta­teczne­go lęku kocha się chy­ba każde­go, kto wte­dy przy nas jest. Wys­tar­czy, że jest blis­ko nas. Kto­kol­wiek to jest. -Janusz Leon Wiśniewski
w chwi­lach-os­­teczne­go-lęku-kocha ę-chy­ba-każde­go-kto-wte­dy-przy-nas-jest-wys­tar­czy że jest blis­ko-nas
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Nie porzu­caj nadzieje, ja­koć się kol­wiek dzieje. -Jan Kochanowski
nie-porzu­caj-nadzieje-ja­koć ę-kol­wiek-dzieje
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki
kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Mam prośbę do naszych fanów. Jeżeli który­kol­wiek z was w ja­kikol­wiek sposób niena­widzi ho­mosek­sualistów, ludzi o in­nym ko­lorze skóry, lub ko­biet, zrób nam jedną przysługę – od­walcie się od nas! Nie przychodźcie na nasze kon­certy i nie ku­puj­cie naszych płyt. -Kurt Cobain
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Kto­kol­wiek chodzi do psychiat­ry, po­winien się zba­dać na głowę. -Samuel Goldwyn
kto­kol­wiek-chodzi-do psychiat­ry-po­winien ę-zba­dać-na głowę
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Tyl­ko śmierć co­kol­wiek zmienia, w sens, co nie umiera. -amel
tyl­ko-śmierć-co­kol­wiek-zmienia-w sens-co nie umiera
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty:
życie- co­kol­wiek-to znaczy
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Jeśli masz co­kol­wiek, już nie jes­teś wolny. -Andrzej Biskupski
jeśli-masz-co­kol­wiek-już-nie jes­teś-wolny
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: jeśli kto­kol­wiek wstydzi się swych uczuć sam przyz­na­je się do ich absurdu. -thrillofit
śli-kto­kol­wiek-wstydzi ę-swych-uczuć-sam-przyz­na­ ę-do ich-absurdu
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek is­tnieje, jest w Bogu. -Baruch Spinoza
co­kol­wiek-is­tnieje-jest w bogu
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Jak będąc dla ko­goś wszys­tkim, można kiedy­kol­wiek stać się niczym?  -MistrzyniPióra
jak-będąc-dla-ko­goś-wszys­tkim-można-kiedy­kol­wiek-stać ę-niczym 
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Jeśli ko­biecie opo­wiada się co­kol­wiek pod pieczęcią ab­so­lut­nej ta­jem­ni­cy, jest się zwykłym sadystą. -Marcel Achard
jeśli-ko­biecie-opo­wiada ę-co­kol­wiek-pod-pieczęą-ab­so­lut­nej-­jem­­cy-jest ę-zwykłym-sadystą
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Życie - kto­kol­wiek wy­myśla ja­kieś in­ne po­dejście do niego - nic to nie zmienia. -Krio
Życie- kto­kol­wiek-wy­myś-ja­kieś-in­ne-po­dejście-do niego- nic-to nie zmienia
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Nie sta­raj się być no­woczes­ny. To je­dyna rzecz, która ? co­kol­wiek byś nie uczy­nił ? nies­te­ty cię nie ominie. -Salvador Dalí
nie-sta­raj ę-być-no­woczes­ny-to ­dyna-rzecz-która- co­kol­wiek-byś-nie uczy­ł- nies­te­ty-ę-nie ominie
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa mo­je w was trwać będą, proście o co­kol­wiek byście chcieli, sta­nie się wam. -Jezus Chrystus
jeśli-we mnie-trwać-będziecie-i słowa-mo­-w was-trwać-będą-proście-o co­kol­wiek-byście-chcieli-sta­nie ę-wam
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: W czas sztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wiek portu. -Walter Scott
w czas-sztor­mu-ste­ruj-do ja­kiego­kol­wiek-portu
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: W świecie bez Bo­ga brak pod­staw do ja­kiego­kol­wiek altruizmu. -Paul Samuel Leon Johnson
w świecie-bez-bo­ga-brak-pod­staw-do ja­kiego­kol­wiek-altruizmu
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Naj­straszniej­szym jest głupiec, który ma co­kol­wiek słuszności. -Karol Irzykowski
naj­straszniej­szym-jest głupiec-który- co­kol­wiek-słusznoś
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Kto­kol­wiek bie­rze na siebie ry­zyko by­cia sędzią Praw­dy i Wie­dzy, sta­je się pośmiewis­kiem bogów. -Albert Einstein
kto­kol­wiek-bie­rze-na siebie-ry­zyko-by­cia-sędzią-praw­dy-i wie­dzy-sta­ ę-pośmiewis­kiem-bogów
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Zaw­sze o tym czy­tałem. Ludzie naj­pierw muszą wiele wy­cier­pieć, nim uda im się co­kol­wiek osiągnąć. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Dob­re uczyn­ki mogą ra­nić bar­dziej niż co­kol­wiek innego. -Margit Sandemo
dob­re-uczyn­ki-mogą-ra­ć-bar­dziej-ż-co­kol­wiek-innego
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Świat cier­pi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są co­kol­wiek warci. -Jane Austen
Świat-cier­pi-na brak-mężczyzn-szczególnie-tych-którzy-są co­kol­wiek-warci
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Jeśli wie­rzyła w co­kol­wiek, to chy­ba w niezap­rzeczalną słuszność życia. -Elizabeth Kim
jeśli-wie­rzyła-w co­kol­wiek-to chy­ba-w niezap­rzeczalną-słuszność-życia
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek po­wie się ludziom o so­bie, po­wie się zaw­sze za dużo. -Jerzy Drobnik
co­kol­wiek-po­wie ę-ludziom-o so­bie-po­wie ę-zaw­sze-za żo
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: [Kiedy za­pyta­no go, dlacze­go nie us­ta­nowił pra­wa prze­ciw­ko ojcobójcom.] Nie przy­puszczam aby ta­ka zbrod­nia miała się kiedy­kol­wiek zdarzyć. -Solon
kiedy-za­pyta­no-go-dlacze­go-nie us­­nowił-pra­wa-prze­ciw­ko-ojcobójcom-nie-przy­puszczam-aby ­ka-zbrod­nia-miała ę
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Gdy kiedy­kol­wiek dochodzi do ja­kiegoś osiągnięcia, jest to dziełem – jak się prze­konałem – mo­noma­niaka opa­nowa­nego ob­sesją misji. -Peter Drucker
gdy-kiedy­kol­wiek-dochodzi-do ja­kiegoś-osiągnięcia-jest to dziełem- jak ę-prze­konałem- mo­noma­niaka-opa­nowa­nego-ob­sesją
Kocha się Nie za co­kol­wiek Cytaty: Te­lewiz­ja do­wiodła, ze ludzie wolą oglądać co­kol­wiek, niż pat­rzeć na siebie nawzajem. -Ann Landers
te­lewiz­ja-do­wiodła-ze ludzie-wolą-oglądać-co­kol­wiek-ż-pat­rzeć-na siebie-nawzajem