Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty

Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: kocha­my ko­goś kto nas tyl­ko lu­bi, a lu­bimy ko­goś kto nas nap­rawde kocha.. cóż za ironia... -psycholożka


kocha­my-ko­goś-kto-nas-tyl­ko-lu­bi-a lu­bimy-ko­goś-kto-nas-nap­rawde-kocha-cóż za ironia
Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: `I nieważne jak bar­dzo ko­goś kocha­my; to nig­dy nie wys­tar­czy, żeby być pew­nym, że ta oso­ba kocha nas tak samo. -bluecaffe


`i nieważne-jak bar­dzo-ko­goś-kocha­my-to nig­dy-nie wys­tar­czy-żeby-być-pew­nym-że  oso­ba-kocha-nas-tak-samo
Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: W chwi­lach os­ta­teczne­go lęku kocha się chy­ba każde­go, kto wte­dy przy nas jest. Wys­tar­czy, że jest blis­ko nas. Kto­kol­wiek to jest. -Janusz Leon Wiśniewski


w chwi­lach-os­­teczne­go-lęku-kocha ę-chy­ba-każde­go-kto-wte­dy-przy-nas-jest-wys­tar­czy że jest blis­ko-nas
Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje. -Simone de Beauvoir


gdy-ę-kocha-traci-ę-wolność-jest-jednak-różnica-czy-kocha-ę-kogoś-kto-roś-sobie-do-nas-pewne-prawa-czy-kogoś-kto-żadnych-praw-nie
Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Dbaj­my o tych których kocha­my. Po­magaj­my im, mi­mo że oni często nas opuszczają. Niech wiedzą, że zaw­sze mogą na nas liczyć, bo prze­cież każdy pot­rze­buję ko­goś blis­kiego, do ko­go może zadzwo­nić o 3 nad ranem... -ktos-do-kochania


Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Jeśli ko­goś nap­rawdę kocha­my, ale on nas nie chce, wys­tar­czy to że możemy na niego patrzeć. -ktos-do-kochania


jeśli-ko­goś-nap­rawdę-kocha­my-ale-on nas-nie chce-wys­tar­czy-to że możemy-na niego-patrzeć
Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Stra­cić ko­goś kocha­nego to zmienić swo­je życie na zaw­sze. Nie przeżyjesz te­go, bo 


Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis


nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę
Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Życie jest za krótkie na kiep­ski seks i nie­szczęśli­we związki... Znajdź ko­goś kto cię szczerze po­kocha i dob­rze przeleci:)  -skarb362


Życie-jest za krótkie-na kiep­ski-seks-i nie­szczęśli­we-związki-znajdź ko­goś-kto-ę-szczerze-po­kocha-i dob­rze-przeleci 
Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Na­miętność przy­niosła nas kto­regoś dnia, a śmierć za­bie­rze które­goś wieczoru. -Marta Fox


na­miętność-przy­niosła-nas-kto­regoś-dnia-a śmierć-za­bie­rze-które­goś-wieczoru
Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. -Paweł z Tarsu Św


Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Trud­no jest kiedy się płacze i szlocha, lecz trud­niej jest bez ko­goś kto Cię kocha... --Ewelcia92-


trud­no-jest kiedy ę-płacze-i szlocha-lecz-trud­niej-jest bez-ko­goś-kto-cię-kocha
Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Tyl­ko ten, kto kocha, widzi, co jest praw­dzi­we w człowieku. -Karl Theodor Jaspers


tyl­ko-ten-kto-kocha-widzi-co jest praw­dzi­we-w człowieku
Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają. -Lucy Maud Montgomery


ten-świat- tak-wiele-dla-nas-śli-tyl­ko-­my-oczy-które-to widzą-ser­-które-to kocha-i dłonie-które-to dla-nas-zbierają
Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Z przym­rużeniem oka, mniej romantycznie O ko­goś, kto będzie umiał go­tować i nie po­wie:


z-przym­rużeniem-oka-mniej-romantycznie-o-ko­goś-kto-będzie-umiał-go­tować-i nie po­wie-ty-jes­teś-babą-ty po­win­naś-umieć 
Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie. -Cecelia Ahern


Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Raz w niebie ra­dości, na smut­ku znów dnie - wie tyl­ko, kto kocha, co szczęściem się zwie. -Johann Wolfgang Goethe


raz-w niebie-ra­doś-na smut­ku-znów-dnie- wie-tyl­ko-kto-kocha-co szczęściem ę-zwie
Kocha­my Ko­goś Kto Nas Tyl­ko Cytaty: Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia


każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł