Kocha­ne Czują  Cytaty

Kocha­ne Czują  Cytaty: skarżą się serca mając nad­to bądź mało kocha­ne czują  -Cykam


skarżą ę-serca-mając-nad­to-bądź-ło-kocha­ne-czują 
Kocha­ne Czują  Cytaty: Ci, którzy nie czują zaz­drości, nie czują nic. -Louis Aragon


ci-którzy-nie czują-zaz­droś-nie czują-nic
Kocha­ne Czują  Cytaty: Ci, którzy nie czują zazdrości, nie czują nic. -Louis Aragon


ci-którzy-nie-czują-zazdroś-nie-czują-nic
Kocha­ne Czują  Cytaty: Czy wszys­cy za­kocha­ni czują się bez­silni i jed­nocześnie od­ważni w obec­ności ukocha­nej oso­by? Bez­silni, bo zaw­sze od­czu­wają uk­rytą pot­rzebę służenia jej jak pies. Od­ważni, po­nieważ wiedzą, że rzu­cili­by się na smo­ka z kie­szon­ko­wym nożem, gdy­by zaszła ta­ka potrzeba  -Jeanette Winterson


Kocha­ne Czują  Cytaty: Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo. -Jean de La Bruyére


Kocha­ne Czują  Cytaty: Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis


nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę
Kocha­ne Czują  Cytaty: Dziewczęta wcześniej czują, niźli chłopcy myślą. -Wolter


dziewczę-wcześniej-czują-źli-chłopcy-myślą
Kocha­ne Czują  Cytaty: Ku­le gradowe Kar­czują sta­re rodząc My z piorunów  -fyrfle


ku­-gradowe-kar­czują-sta­re-rodząc-my-z piorunów 
Kocha­ne Czują  Cytaty: Będę nies­maczny - będę! Dość sma­ku. Wywątro­bię wszys­tko na smród i brud os­ta­teczny. Niech śmier­dzi wszys­tko, niech się na śmierć ten świat zaśmier­dzi i niech się het do cna wyśmier­dzi, to może po­tem za­pachnie wreszcie; bo w nim ta­kim, ja­kim jest, wyt­rzy­mać wprost nie można. Nie czują, bied­ni ludzis­ka, że de­mok­ra­tyczne kłam­stwo śmier­dzi, a smród klo­zetu to czują, psie pa­ry, hej!  -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Kocha­ne Czują  Cytaty: Paradoks człowieka. Często nie czują się winni. -Anonim


paradoks-człowieka-często-nie-czują-ę-winni
Kocha­ne Czują  Cytaty: Dziew­częta wcześniej czują, niźli chłop­cy myślą. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Kocha­ne Czują  Cytaty: Sta­rości nie czu­jesz - czują ją inni. -Stefan Kisielewski


Kocha­ne Czują  Cytaty: Tyl­ko ludzie, którzy dob­rze się czują, są dobrzy. -Emile Augier


tyl­ko-ludzie-którzy-dob­rze ę-czują-są dobrzy
Kocha­ne Czują  Cytaty: Na cudze cierpienie reagują tylko ci, którzy nie czują własnego zagrożenia. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Kocha­ne Czują  Cytaty: Najłatwiej wyprowadzić z równowagi tych, którzy czują, że nie mają racji. -Wilson Mitzner


najłatwiej-wyprowadzić-z-równowagi-tych-którzy-czują-że-nie-mają-racji
Kocha­ne Czują  Cytaty: Dziew­czętom trud­no tra­fić na książąt, czują się więc od ra­zu jak królewny. -Sławomir Trocki


dziew­czętom-trud­no-tra­fić-na książąt-czują ę-więc-od ra­zu-jak królewny
Kocha­ne Czują  Cytaty: Nie czują swych barw, a chłód dni, sens z nich ścina, w pąków mogiłach. -Vergil


nie-czują-swych-barw-a-chłód-dni-sens-z nich-ścina-w-pąków-mogiłach
Kocha­ne Czują  Cytaty: Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha. -Michał Bułhakow


ten-kto-kocha-powinien-dzielić-los-tego-kogo-kocha