Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Kocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­ny mąż. -Henryk Horosz
kocha­nek-to ­ki-udos­ko­nalo­ny-mąż
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Kiedy zdradził ją kocha­nek, nie mogła ze wsty­du spoj­rzeć w oczy włas­ne­mu mężowi. -Ryszard Podlewski
kiedy-zdradził-ją kocha­nek-nie mogła-ze wsty­-spoj­rzeć-w oczy-włas­ne­mu-mężowi
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Kocha­nek w sza­fie?!po­mysł niegłupi... Na­wet w ra­zie wpad­ki - ma w co się ubrać! no chy­ba, że to damska........ -Niusza
kocha­nek-w sza­fiepo­mysł-niegłupi-na­wet-w ra­zie-wpad­ki-  w co ę-ubrać-no-chy­ba-że to damska
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy. -Ville Valo
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: DOWCIP Na ro­man­tycznej ko­lac­ji sie­dzi ko­bieta ze swoim kochan­kiem i dzwo­ni do niej telefon. Po chwi­li kocha­nek py­ta: - kto dzwonił? - Mój mąż, mówił, że się spóżni na ko­lację, bo te­raz gra z tobą w brydża... -Niusza
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Jeśli czuję gniew, kieruję gniew ku so­bie. Jeśli przeżyłem roz­cza­rowa­nie wy­korzys­tuję je do udos­ko­nale­nia siebie. -Haruki Murakami
jeśli-czuję-gniew-kieruję-gniew-ku so­bie-jeśli przeżyłem-roz­cza­rowa­nie-wy­korzys­tuję- do udos­ko­nale­nia-siebie
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Dob­re jest to, co sprzy­ja udos­ko­nale­niu oso­by ludzkiej, złe jest to, co ob­niża dos­ko­nałość oso­by. W tej za­sadzie kryją się inne. -Józef Stanisław Tischner
dob­re-jest to-co sprzy­ja-udos­ko­nale­niu-oso­by-ludzkiej-złe-jest to-co ob­ża-­ko­nałość-oso­by-w tej za­sadzie-kryją ę
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Różni­ce między ge­nerac­ja­mi spro­wadzają się do te­go, że ja­kiś czas piszą:
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Obudziła się o 7: 21. Wykąpała, po­malo­wała, wyszła do pra­cy. O 8:43 była w drodze na przys­ta­nek. Kil­ka se­kund później uderzył w nią rozpędzo­ny sa­mochód-zginęła. Myśli­cie, że miała czas się z kimś pożeg­nać, wy­baczyć ko­muś wyrządzoną krzywdę, po­wie­dzieć ko­muś, ze kocha...?? ...zat­rzy­maj­my się cza­sem, za­nim życie sa­mo nas nie zatrzyma. -kate-em
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo. -Jean de La Bruyére
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis
nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: pry­wat­na wola nie jest zu­pełnie goła kocha­na kocha  -Cykam
pry­wat­na-wola-nie-jest zu­pełnie-goła-kocha­na-kocha 
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha. -Michał Bułhakow
ten-kto-kocha-powinien-dzielić-los-tego-kogo-kocha
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: W życiu trze­ba ro­bić to, co się kocha... Nap­rawdę kocha. -Majka08
w życiu-trze­ba-ro­bić-to-co ę-kocha-nap­rawdę kocha
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Nie kocha szczerze żadnej, kto więcej jak jedną kobietę kocha. -Platon
nie-kocha-szczerze-żadnej-kto-więcej-jak-jedną-kobietę-kocha
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha. -Dante Alighieri
mało-kocha-ten-kto-potrafi-wyrazić-słowami-jak-bardzo-kocha
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Miłość po­dob­na jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do te­go przyczyny. -Romain Rolland
miłość-po­dob­na-jest do wiary-człowiek kocha-bo kocha-bez-głębszej-do te­go-przyczyny
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Jeśli kto kocha tylko piękno i czystość, to kocha zaledwie połowę istoty. -Seneka
jeśli-kto-kocha-tylko-piękno-i-czystość-to-kocha-zaledwie-połowę-istoty
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej tego przyczyny. -Anonim
miłość-podobna-jest-do-wiary-człowiek-kocha-bo-kocha-bez-głębszej-tego-przyczyny
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Mało kocha ten, kto pot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha. -Alighieri Dante
mało-kocha-ten-kto-pot­ra­fi-wy­razić-słowa­mi-jak bar­dzo-kocha
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do tego przyczyny. -Romain Rolland
miłość-podobna-jest-do-wiary-człowiek-kocha-bo-kocha-bez-głębszej-do-tego-przyczyny
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Kto kocha pokój, kocha także wrogów pokoju. -Augustyn Św
kto-kocha-pokój-kocha-także-wrogów-pokoju
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: zap­roszę Cię kiedyś Kocha­nie do siebie pójdę po dzba­nek i filiżankę a Ty usiądziesz i będziesz jak w niebie od­mierzę Ci ciepłej miłości szklankę wy­pijesz jej łyka ot delikatnie oce­nisz i po­wiesz ja­ki jej smak wiesz prze­cież że dusze nam bratnie bo dzieli nas trochę już wspólnych lat sie­dzisz wciąż cicho i pi­jesz powoli spoglądasz na mnie swym tkli­wym wzrokiem twa ręką wciąż czu­le moją miętoli na­miętność kroczy do nas z urokiem  -Welusia
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Mało kocha ten, kto może jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha. -Alighieri Dante
mało-kocha-ten-kto-może-jeszcze-wy­razić-słowa­mi-jak bar­dzo-kocha
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Kocha­nie, chy­ba za­kocha­liśmy się nawza­jem w niedo­powied­nich osobach. -Avantdeces
kocha­nie-chy­ba-za­kocha­liśmy ę-nawza­jem-w niedo­powied­nich-osobach
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Co ro­bi nek­ro­fil ? Dmucha na zimne  -bystry.76
co ro­bi-nek­ro­fil-dmucha-na zimne 
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Kto mnie kocha, ten kocha i me­go psa. -św. Bernard z Clairvaux
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Zazdrosny kocha więcej, ufny kocha lepiej. -Molier
zazdrosny-kocha-więcej-ufny-kocha-lepiej
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Każda kobieta kocha bardziej niż kocha mężczyzna, ale ze wstydu ukrywa miłosną mękę, choć ją uwielbia. -Nonnus
każda-kobieta-kocha-bardziej-ż-kocha-mężczyzna-ale-ze-wstydu-ukrywa-miłosną-mękę-choć-ją-uwielbia
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: W nek­ro­logach szu­ka da­ty swo­jej śmierci. -respirer
w nek­ro­logach-szu­ka-da­ty-swo­jej-śmierci
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Będziesz miał czas na od­poczy­nek po śmierci. -Robert De Niro
będziesz-miał-czas-na od­poczy­nek-po śmierci
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Za­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłość. Ich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem. -Ryder
za­kocha­na-ko­bieta-i za­kocha­ny-mężczyz­na-to dwa-wa­gony-których-lo­komo­tywa-to miłość-ich po­ąg-ździ-po krainie-zwa­nej
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Życie - to woj­na i przys­ta­nek chwi­lowy w podróży. -Marek Aureliusz
Życie- to woj­na-i przys­­nek-chwi­lowy-w podróży
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Dzieci ani szkla­nek w do­mu nig­dy nie za dużo. -Mikołaj Żdan
dzieci-ani-szkla­nek-w do­mu-nig­dy-nie za żo
Kocha­nek To ta­ki Udos­ko­nalo­ny Cytaty: Pa­nek chamisko gdy ub­liża kobiecie mózg w kapeluszu. -RedRose
pa­nek-chamisko-gdy-ub­liża-kobiecie-mózg-w kapeluszu