Kogo Nie Cytaty

Kogo Nie Cytaty: Gdy zaczęło się źle dziać, uświado­miłam so­bie, że jes­tem sa­ma, że nie ma ni­kogo, kto odeb­rałby te­lefon i po­cie­szył mnie pa­roma słowa­mi. Nie ma ni­kogo, kto poświęciłby mi czas, by mnie wes­przeć. Z prob­le­mami jes­tem sa­ma, gdy in­ni mają prob­le­my, służę po­mocą. Naiwność.. * z mo­jego moblo 18.03.2012  -watchingmefall


Kogo Nie Cytaty: Mały jest, kogo wielki los niszczy; kogo niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel


mały-jest-kogo-wielki-los-niszczy-kogo-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Kogo Nie Cytaty: A ja wciąż dry­fowałam przez życie jak ra­dos­ny pa­ros­ta­tek z przycze­piony­mi do bur­ty roz­bitka­mi, ale żad­ne­go nie za­mie­rzałam brać na pokład. Nie chciałam ni­kogo ra­tować. Ni­kogo uszczęśliwiać. Pragnęłam in­nych emoc­ji. Chciałam, żeby to mnie wspiera­no z na­rażeniem ho­noru i god­ności, na­wet jeśli wpadłabym do ja­kiejś kałuży i chciała po­konać re­kord kraulem. I jeszcze chciałam, żeby mnie przy­tula­no, tak do końca świata i je­den dzień dłużej. -Malwina Kowszewicz


Kogo Nie Cytaty: Miłością ni­kogo nie można zarazić. -Ilia Erenburg


Kogo Nie Cytaty: Nie chwal ni­kogo przed śmiercią. -Solon


nie-chwal-­kogo-przed-śmiercią
Kogo Nie Cytaty: Gdy nie mamy do kogo wracać, wracajmy do siebie. -Teresa Nietyksza


gdy-nie-mamy-do-kogo-wracać-wracajmy-do-siebie
Kogo Nie Cytaty: Ciężko jest kochać kogoś, kogo ciągle nie ma. -Damian Sad


ciężko-jest-kochać-kogoś-kogo-ągle-nie
Kogo Nie Cytaty: Ten, kto ma władzę, nie mu­si ni­kogo za nic przepraszać. -Niccolò Machiavelli


Kogo Nie Cytaty: Kto kogo miłuje wad jego nie czuje. -Jan Ernesti


kto-kogo-miłuje-wad-jego-nie-czuje
Kogo Nie Cytaty: Koronę mamy nie od kogo innego tylko od Boga. -Ludwik XV


koronę-mamy-nie-od-kogo-innego-tylko-od-boga
Kogo Nie Cytaty: Nie każdy, kogo złapano w czasie zamieszek, jest buntownikiem. -Ali Ibn Abi Talib


nie-każdy-kogo-złapano-w-czasie-zamieszek-jest-buntownikiem
Kogo Nie Cytaty: Nie być użytecznym dla ni­kogo świad­czy o bra­ku wartości. -René Descartes (Kartezjusz)


Kogo Nie Cytaty: Ni­kogo w życiu i nig­dy, nie można spi­sać na straty!!! insp.Emi  -Niusza


ni­kogo-w życiu-i nig­dy-nie można-spi­ć-na straty-inspemi 
Kogo Nie Cytaty: Nig­dy nie poz­ba­wiaj ni­kogo nadziei, może to wszys­tko, co mu pozostało. -H. Jackson Brown


nig­dy-nie poz­ba­wiaj-­kogo-nadziei-może-to wszys­tko-co mu pozostało
Kogo Nie Cytaty: Ludzi ocenia się nie według tego kim są, ale na kogo wyglądają. -Money


ludzi-ocenia-ę-nie-według-tego-kim-są-ale-na-kogo-wyglądają
Kogo Nie Cytaty: Nie ucz się ni­kogo na pa­mięć. Poz­na­waj go każde­go dnia od nowa. -respirer


nie-ucz ę-­kogo-na pa­mięć-poz­na­waj go każde­go-dnia-od nowa
Kogo Nie Cytaty: Kochać - dawać szczęście temu, kogo się kocha, a nie sobie samemu. -Aleksander Dumas Jr


kochać-dawać-szczęście-temu-kogo-ę-kocha-a-nie-sobie-samemu
Kogo Nie Cytaty: Kto ni­kogo nie kocha, sam niczy­jej nie zaz­na miłości. -Demokryt


kto-­kogo-nie kocha-sam-niczy­jej-nie zaz­na-miłoś