Kom­fortu Cytaty

Kom­fortu Cytaty: Szczęśli­wym byc to przy­wilej kochających. Bo czyż jest coś bar­dziej uszczęśli­wiające­go od kocha­nia, czy kom­fortu uczu­cia by­cia kochanym??  -kamilka_509


szczęśli­wym-byc-to przy­wilej-kochających-bo-czyż-jest coś-bar­dziej-uszczęśli­wiają­go-od kocha­nia-czy-kom­fortu-uczu­cia
Kom­fortu Cytaty: Nie kuszą mnie ba­nały Zbyt wiele jest podobieństw Unii z Radziec­ka wspólnotą By po­pierać Mi­raż kom­fortu Jałowej mie­szan­ki bez na­rodo­wej Tam za ścianą następne­go ro­ku Wi­dać tyl­ko prob­le­my Nie po­pieram no­wej Czer­wo­nej gangreny  -RozaR


Kom­fortu Cytaty: Obec­nie społeczeństwo nie ocze­kuje już usług kom­po­zytorów. Ko­lesiowi w dre­siku, pod­czas jog­gingu, kom­po­zytor jest tak przy­dat­ny jak gówno di­nozaura na środ­ku ścieżki. -Frank Zappa


Kom­fortu Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach al­bo wszys­tko sta­nowi prob­lem mo­ral­ny, al­bo prob­lemów mo­ral­nych nie ma. Al­bo nie ma kom­pro­misów, al­bo są sa­me kom­pro­misy. Zaw­sze nieza­leżny, czu­wam sta­le. Nie na­leży so­bie folgować. -John Irving


Kom­fortu Cytaty: Kom­po­zytor jest również poetą. -Ludwig van Beethoven


Kom­fortu Cytaty: Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty. -Kazimierz Koźniewski


Kom­fortu Cytaty: Kom­ple­ment po­wodu­je wy­daj­ność kobiety. -Francoise Sagan


kom­ple­ment-po­wodu­-wy­daj­ność-kobiety
Kom­fortu Cytaty: ... wza­jem­na miłość to kom­pro­mis dwóch egoizmów... -Irracja


wza­jem­na miłość-to kom­pro­mis-dwóch-egoizmów
Kom­fortu Cytaty: Kom­pu­ter ma nad mózgiem tę prze­wagę, że się go używa. -Gabriel Laub


kom­pu­ter- nad-mózgiem-tę prze­wagę-że ę-go używa
Kom­fortu Cytaty: Kom­ple­ment po­winien być praw­dziw­szy od prawdy. -Hugo Dionizy Steinhaus


kom­ple­ment-po­winien-być-praw­dziw­szy-od prawdy
Kom­fortu Cytaty: Kom­pu­ter to lo­giczne og­ni­wo w roz­wo­ju człowieka: in­te­ligen­cja bez moralności. -John Osborne


kom­pu­ter-to lo­giczne-og­­wo-w roz­wo­ju-człowieka-in­te­ligen­cja-bez-moralnoś
Kom­fortu Cytaty: Tyl­ko w miłości kom­plet­ne ze­ro może być dla ko­goś wszystkim. -Jadwiga Rutkowska


tyl­ko-w miłoś-kom­plet­ne-ze­ro-może-być-dla-ko­goś-wszystkim
Kom­fortu Cytaty: ko­bieta piękna w mądry sposób jest jak światło w kom­po­zyc­ji  -Starlight


ko­bieta-piękna-w mądry-sposób-jest jak światło-w kom­po­zyc­ji 
Kom­fortu Cytaty: Kor­ni­kom obojętne, czy drze­wo, które toczą, jest rzeźbione. -Jan Czarny


kor­­kom-obojętne-czy-drze­wo-które-toczą-jest rzeźbione
Kom­fortu Cytaty: Do­piero dzięki kom­pu­terom sta­liśmy się nap­rawdę nieobliczalni. -Jacek Wejroch


do­piero-dzięki-kom­pu­terom-sta­liśmy ę-nap­rawdę-nieobliczalni
Kom­fortu Cytaty: Biada łas­kom, które wyśliz­gują się z niegod­nych rąk. -Rabindranath Tagore


biada-łas­kom-które-wyśliz­gują ę-z niegod­nych-rąk
Kom­fortu Cytaty: Cza­sami w życiu można so­bie poz­wo­lić na kom­fort by­cia smutnym. -Astermonius


cza­sami-w życiu-można-so­bie-poz­wo­lić-na kom­fort-by­cia-smutnym
Kom­fortu Cytaty: Młodość od przyz­na­wania rac­ji pop­rzed­ni­kom zaczy­nać nie może. -Kazimierz Wyka


młodość-od przyz­na­wania-rac­ji-pop­rzed­­kom-zaczy­nać-nie może