Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty

Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Prak­tycznie gra kom­pu­tero­wa jest lep­sza niż życie, bo ją zaw­sze można wyłączyć... -daniello


prak­tycznie-gra-kom­pu­tero­wa-jest lep­sza-ż-życie-bo ją zaw­sze-można-wyłączyć
Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Myślę, że wi­rusy kom­pu­tero­we po­win­ny być uważane za is­to­ty żywe. Moim zda­niem mówi to coś o na­turze ludzkiej, sko­ro je­dyna for­ma życia, jaką udało nam się stworzyć do tej po­ry ma cha­rak­ter czys­to des­truk­cyjny. Stworzy­liśmy życie na nasz włas­ny ob­raz i podobieństwo. -Stephen Hawking


Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Trze­ba mi no­wych skrzy­deł, no­wych dróg potrzeba. -Juliusz Słowacki


trze­ba-mi no­wych-skrzy­deł-no­wych-dróg-potrzeba
Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Obec­nie społeczeństwo nie ocze­kuje już usług kom­po­zytorów. Ko­lesiowi w dre­siku, pod­czas jog­gingu, kom­po­zytor jest tak przy­dat­ny jak gówno di­nozaura na środ­ku ścieżki. -Frank Zappa


Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół. -Terry Pratchett


Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Niech chłop­cy zro­zumieją, że czys­tość jest rzeczą męską. Daj­cie im pełnię zdro­wych zajęć, a w ten sposób naj­le­piej po­możecie im poz­być się brud­nych myśli i niewłaści­wych nawyków. -Robert Baden-Powell


Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Sza­cunek? Nie cier­pię te­go słowa. Pew­nie dla­tego że na tym świecie trze­ba sza­nować niewłaści­wych ludzi z niewłaści­wych powodów. -Melina Marchetta


sza­cunek-nie-cier­pię-te­go-słowa-pew­nie dla­tego-że na tym-świecie-trze­ba-sza­nować-niewłaś­wych-ludzi-z niewłaś­wych
Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach al­bo wszys­tko sta­nowi prob­lem mo­ral­ny, al­bo prob­lemów mo­ral­nych nie ma. Al­bo nie ma kom­pro­misów, al­bo są sa­me kom­pro­misy. Zaw­sze nieza­leżny, czu­wam sta­le. Nie na­leży so­bie folgować. -John Irving


Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Na­tura nie zno­si zakłóceń wy­miaro­wych, więc od­dziela je spraw­nie, żeby nie de­ner­wo­wały ludzi. Na­tura, trze­ba przyz­nać, nie zno­si wielu rzeczy, w tym próżni, statków o naz­wie „Ma­rie Ce­les­te” i kluczy do­cis­ko­wych do wier­ta­rek elektrycznych. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Kom­po­zytor jest również poetą. -Ludwig van Beethoven


Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty. -Kazimierz Koźniewski


Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Kom­ple­ment po­wodu­je wy­daj­ność kobiety. -Francoise Sagan


kom­ple­ment-po­wodu­-wy­daj­ność-kobiety
Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Kom­pu­ter ma nad mózgiem tę prze­wagę, że się go używa. -Gabriel Laub


kom­pu­ter- nad-mózgiem-tę prze­wagę-że ę-go używa
Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: ... wza­jem­na miłość to kom­pro­mis dwóch egoizmów... -Irracja


wza­jem­na miłość-to kom­pro­mis-dwóch-egoizmów
Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Kom­pu­ter to lo­giczne og­ni­wo w roz­wo­ju człowieka: in­te­ligen­cja bez moralności. -John Osborne


kom­pu­ter-to lo­giczne-og­­wo-w roz­wo­ju-człowieka-in­te­ligen­cja-bez-moralnoś
Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Kom­ple­ment po­winien być praw­dziw­szy od prawdy. -Hugo Dionizy Steinhaus


kom­ple­ment-po­winien-być-praw­dziw­szy-od prawdy
Kom­pu­tero­wych Panteon *** Cytaty: Kor­ni­kom obojętne, czy drze­wo, które toczą, jest rzeźbione. -Jan Czarny


kor­­kom-obojętne-czy-drze­wo-które-toczą-jest rzeźbione