Krótkiem Bywa Cytaty

Krótkiem Bywa Cytaty: Ludzie mądrze głupi. Ni ta­cy, ni jacy. Nieg­rzeszący, sielankowi. Ni ta­cy, a jacy? Więręśmy normalni. Iżechmy się lu­buje­my Nig­dy sprzeczać nie próbujemy. Toć życie zbyt krótkiem bywa. Je­den mądrze słuchając, Dru­gi głupio odpowiadając. Ta­kie je­no nasze maliny Po­lityczne wyczyny. -zmielonykardamon


Krótkiem Bywa Cytaty: Jeśli niekiedy samotność młodym bywa użyteczną, jakże często oderwanie się zupełnie od świata bywa zgubne i wiedzie do zdziczenia. -Józef Ignacy Kraszewski


jeśli-niekiedy-samotność-młodym-bywa-użyteczną-jakże-często-oderwanie-ę-zupełnie-od-świata-bywa-zgubne-i-wiedzie-do-zdziczenia
Krótkiem Bywa Cytaty: Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą. -Lew Tołstoj


Krótkiem Bywa Cytaty: W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją. -Fernando Pessoa


Krótkiem Bywa Cytaty: A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem. -natalia(__ups


Krótkiem Bywa Cytaty: I murzyn bywa oczerniony. -Antoni Regulski


Krótkiem Bywa Cytaty: Uśmiech losu bywa drwiący. -Miodrag Bułatowicz


Krótkiem Bywa Cytaty: Lekarstwo bywa gorsze od choroby. -Franciszek Bacon


Krótkiem Bywa Cytaty: Bywa, iż sobą zdumiewam siebie. -Witold Gombrowicz


Krótkiem Bywa Cytaty: Pośpiech bywa ojcem powierzchowności. -Mieczysław Jastrun


Krótkiem Bywa Cytaty: Rodzinka bywa przyjemna tylko na fotografii. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


Krótkiem Bywa Cytaty: Bezprawie z góry, prawem z dołu bywa. -Bertrand Saadi z Szirazu


Krótkiem Bywa Cytaty: Cel dla niewtajemniczonych bywa fatamorganą. -Lucyna Winnicka


cel-dla-niewtajemniczonych-bywa-fatamorganą
Krótkiem Bywa Cytaty: Dla krótkowidza i strach bywa drogowskazem. -Safona


dla-krótkowidza-i-strach-bywa-drogowskazem
Krótkiem Bywa Cytaty: Radość bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz


radość-bywa-początkiem-naszego-bólu
Krótkiem Bywa Cytaty: Gniew nigdy nie bywa sprawiedliwy. -Mikołaj Gogol


Krótkiem Bywa Cytaty: Racja mocniejszego zawsze lepszą bywa. -Ignacy Krasicki


racja-mocniejszego-zawsze-lepszą-bywa
Krótkiem Bywa Cytaty: Błazen bywa echem zdrowego rozsądku. -Anonim


błazen-bywa-echem-zdrowego-rozsądku