Krew Z krwi Cytaty

Krew Z krwi Cytaty: Życie zależy od krwi. Krew jest siedzibą duszy; toteż jedynym zadaniem tego świata jest wytwarzać nieustannie krew. -Francois Rabelais


Życie-zależy-od-krwi-krew-jest-siedzibą-duszy-toteż-jedynym-zadaniem-tego-świata-jest-wytwarzać-nieustannie-krew
Krew Z krwi Cytaty: Czerwone maki na Monte Cassino Zamiast rosy piły polską krew. I wszystkie maki na Monte Cassino Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. -Feliks Konarski


czerwone-maki-na-monte-cassino-zamiast-rosy-piły-polską-krew-i-wszystkie-maki-na-monte-cassino-czerwieńsze-będą-bo-z-polskiej-wzrosną-krwi
Krew Z krwi Cytaty: Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego.Księga Rodzaju 9,6. -Biblia


jeśli-kto-przeleje-krew-ludzką-przez-ludzi-być-przelana-krew-jegoksięga-rodzaju-96
Krew Z krwi Cytaty: Kil­ka bez­tros­kich chwil w gro­nie pełnym ser­deczności, uśmiechów parę ra­dos­nych, przebłys­kujących słońcem. Wiele słów war­tościowych prze­lanych, i ty­ko jed­na więź - przy­jaźń, co tak nap­rawdę jest skar­bem naj­większym. Bo choć krew z krwi jej nie stworzyła, sens naj­praw­dziw­szy ma, życie sen­sem napełnia. -Devin


Krew Z krwi Cytaty: Śli­na im nie wys­tar­czała więc żeby poskromić to co wy­dawało się niespokojne pot­rze­bowa­li krwi Do­tykiem szorstkim i tak zwierzęcym ra­nili się przyjemnie a czas rozniecił płomień gangreny niebez­pie­cznie szybko gdy krew wędrowała tam i z pow­ro­tem Prze­dos­ta­li się przez grubą warstwę strachu żeby potem uk­ryć się za pięknym płaszczem z dymu roz­puszczając się wzajemnie  -abaj


Krew Z krwi Cytaty: Z niebios na białym ko­niu zejdę A Ty naz­wiesz mnie Mistrzem Złotym mie­czem łeb zetnę Zat­ru­ta krew ob­fi­cie tryśnie I zachla­pie złoty pas przep­le­ciony przez serce I nies­ka­zitel­ne sza­ty, nie biel­sze od blasku Te­goż właśnie miej­sca, z które­go przyszedłem A ze mną Czte­rech, co zam­kną spokój w potrzasku Trzys­ta trzydzieści trzy dni, ty­le sa­mo nocy Ofiary za­razy i krwi pełen kielich Upad­nie na dno ten, kto nie ma wiary mocy Następcy po ko­lei, Vi­carius Fi­lii Dei. -Bruno


Krew Z krwi Cytaty: Nie dla zjed­nocze­nia z Ziemią, nie dla spogląda­nia na Słońce, nic nie ro­bić, nie oglądać się za plecy, tyl­ko biec przed siebie. Lochy tam na wzgórzu, Słońce w jed­nej z cel, Słońce żeg­na się z nami, me­dyk głosi na­dejście Nocy, zbliża się Noc. Księżyc spływa krwią, czer­wo­ne światło Nocy, za­mor­do­wany leży we krwi Dzień, we włas­nej krwi, siłą zdo­byta korona, nas­tała Noc, jed­no kończy się, dru­giego nad­szedł czas, ko­rona we krwi na głowie Królo­wej Nocy. -Aidan


Krew Z krwi Cytaty: Eses­manów obo­wiązu­je jed­na pod­sta­wowa za­sada. Mu­simy postępo­wać uczci­wie, przyz­woicie, lo­jal­nie i ko­leżeńsko wyłącznie wo­bec ludzi naszej krwi. Nie ob­chodzi mnie ani na jotę los Ros­ja­nina czy Czecha. Od in­nych na­rodów weźmiemy to, co dla naszej krwi przed­sta­wia pewną war­tość, po­rywając, jeżeli to będzie ko­nie­czne, ich dzieci i wycho­wując je tu, pośród nas. -Heinrich Himmler


Krew Z krwi Cytaty: Łzy to krew serca... -patka5463


Krew Z krwi Cytaty: Krew to osob­li­wy płyn. -Johann Wolfgang Goethe


Krew Z krwi Cytaty: Krew to osobliwy płyn. -Johann Wolfgang Goethe


Krew Z krwi Cytaty: Krew! To po­win­no być wewnątrz. -Woody Allen


krew-to po­win­no-być-wewnątrz
Krew Z krwi Cytaty: Bogowie łakną krwi. -Desmoulins


Krew Z krwi Cytaty: Zapadła cisza gęsta jak krew. -Jonathan Carroll


Krew Z krwi Cytaty: Poezja to przemiana krwi w atrament. -Thomas Stearns Eliot


Krew Z krwi Cytaty: Łzy są kroplami krwi duszy. -Augustyn Św


Krew Z krwi Cytaty: Łzy są krop­la­mi krwi duszy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Krew Z krwi Cytaty: Ho­noro­wy daw­ca cudzej krwi. -Andrzej Coryell