Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty

Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia. -Nicole


Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Naj­piękniej uśmie­chają się Ci , którzy cier­pią. Naj­piękniej­sze oczy mają Cie , którzy często płaczą. Naj­le­piej słuchają Ci których nikt nie słucha [*]  -Tsumike


naj­piękniej-uśmie­chają ę-ci  którzy-cier­pią-naj­piękniej­sze-oczy-mają-cie- którzy-często-płaczą-naj­­piej-słuchają
Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens. -Rafał Kosik


Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Naj­trwal­sze i naj­piękniej­sze więzi ducho­we na­wiązy­wane by­wają od pier­wsze­go wejrzenia. -Edgar Allan Poe


naj­trwal­sze-i naj­piękniej­sze-więzi-ducho­we-na­wiązy­wane-by­wają-od pier­wsze­go-wejrzenia
Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Miłość to jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczucie. -Devin


miłość-to jed­nocześnie-naj­piękniej­sze-i naj­gor­sze-uczucie
Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Jak on cier­pi! Ale jeśli przez nią, to, to jest roz­kosz! A wiesz co jest naj­piękniej­sze? Że ona cier­pi ra­zem z nim... -J » Paweł Jakubowski » Ty


jak-on cier­pi-ale-śli-przez-ą-to-to jest roz­kosz-a wiesz-co jest naj­piękniej­sze-Że ona-cier­pi-ra­zem-z nim
Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu. -Hagiwara Sakutaro


Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Ma naj­częściej skrom­ny wygląd, sza­re kar­tki, ale ma w so­bie wszys­tko to, co naj­piękniej­sze... to książka. -Marcel Achard


ma naj­częściej-skrom­ny-wygląd-sza­re-kar­tki-ale- w so­bie-wszys­tko-to-co naj­piękniej­sze-to książka
Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: A co jeśli tyl­ko do pew­ne­go mo­men­tu przeżywa­my te naj­piękniej­sze chwi­le,a dal­sze życie ma na ce­lu po­kaza­nie nam ile straciliśmy?  -respirer


a co śli-tyl­ko-do pew­ne­go-mo­men­-przeżywa­my-te naj­piękniej­sze-chwi­a-dal­sze-życie- na ­lu-po­kaza­nie-nam-ile
Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Naj­piękniej­sze są poranki  -daniello


naj­piękniej­sze-są poranki 
Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne. -Devin


Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Naj­piękniej­sze co jest na świecie, to po­god­ne oblicze. -Albert Einstein


naj­piękniej­sze-co jest na świecie-to po­god­ne-oblicze
Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Na­wet naj­piękniej­sze no­gi gdzieś się kończą. -Julian Tuwim


na­wet-naj­piękniej­sze-no­gi-gdzieś ę-kończą
Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Miłość to nie tyl­ko kwiat­ki i słod­kie laur­ki. Trwa­nie w trud­nych sy­tuac­jach i ra­dość ze szczęścia. To także, a może prze­de wszys­tkim, sztu­ka roz­sta­nia. Roz­sta­nia z tym co dla Ciebie jest wszys­tkim i naj­piękniej­szym. Z pla­nami i marzeniami. To móc po­wie­dzieć żeg­naj, bądź szczęśli­wy w swoich wyborach. Nie pot­ra­fię zam­knąć roz­działu z Tobą. Bedziesz zaw­sze w moim sercu. -Wesolek25


Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty:


naj­piękniej­sze-w życiu-jest to-że ­my-wybór-~pa­weł-rychlica 
Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Na świecie nie ma nic piękniej­sze­go od po­budza­nia ludzi do śmiechu. -Marcel Achard


na świecie-nie  nic-piękniej­sze­go-od po­budza­nia-ludzi-do śmiechu
Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: Bo na­dałem swe­mu szczęściu naj­piękniej­sze imię na świecie- twoje. -Silvidian


bo na­dałem-swe­mu-szczęściu-naj­piękniej­sze-imię-na świecie-twoje
Krzycząc Naj­piękniej­sze Wyz­na­nia Cytaty: t: przyszłaś? j: tak t: lu­bię gdy jesteś. naj­piękniej­sze usłysza­ne od taty. -colie


t przyszłaś-j-tak-t-lu­bię-gdy-jesteś-naj­piękniej­sze-usłysza­ne-od taty