Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty

Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia. -Nicole


Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Naj­piękniej uśmie­chają się Ci , którzy cier­pią. Naj­piękniej­sze oczy mają Cie , którzy często płaczą. Naj­le­piej słuchają Ci których nikt nie słucha [*]  -Tsumike


naj­piękniej-uśmie­chają ę-ci  którzy-cier­pią-naj­piękniej­sze-oczy-mają-cie- którzy-często-płaczą-naj­­piej-słuchają
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Naj­trwal­sze i naj­piękniej­sze więzi ducho­we na­wiązy­wane by­wają od pier­wsze­go wejrzenia. -Edgar Allan Poe


naj­trwal­sze-i naj­piękniej­sze-więzi-ducho­we-na­wiązy­wane-by­wają-od pier­wsze­go-wejrzenia
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Miłość to jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczucie. -Devin


miłość-to jed­nocześnie-naj­piękniej­sze-i naj­gor­sze-uczucie
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu. -Hagiwara Sakutaro


Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Ma naj­częściej skrom­ny wygląd, sza­re kar­tki, ale ma w so­bie wszys­tko to, co naj­piękniej­sze... to książka. -Marcel Achard


ma naj­częściej-skrom­ny-wygląd-sza­re-kar­tki-ale- w so­bie-wszys­tko-to-co naj­piękniej­sze-to książka
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: A co jeśli tyl­ko do pew­ne­go mo­men­tu przeżywa­my te naj­piękniej­sze chwi­le,a dal­sze życie ma na ce­lu po­kaza­nie nam ile straciliśmy?  -respirer


a co śli-tyl­ko-do pew­ne­go-mo­men­-przeżywa­my-te naj­piękniej­sze-chwi­a-dal­sze-życie- na ­lu-po­kaza­nie-nam-ile
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Naj­piękniej­sze są poranki  -daniello


naj­piękniej­sze-są poranki 
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne. -Devin


Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Na­wet naj­piękniej­sze no­gi gdzieś się kończą. -Julian Tuwim


na­wet-naj­piękniej­sze-no­gi-gdzieś ę-kończą
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Naj­piękniej­sze co jest na świecie, to po­god­ne oblicze. -Albert Einstein


naj­piękniej­sze-co jest na świecie-to po­god­ne-oblicze
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty:


naj­piękniej­sze-w życiu-jest to-że ­my-wybór-~pa­weł-rychlica 
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Bo na­dałem swe­mu szczęściu naj­piękniej­sze imię na świecie- twoje. -Silvidian


bo na­dałem-swe­mu-szczęściu-naj­piękniej­sze-imię-na świecie-twoje
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: t: przyszłaś? j: tak t: lu­bię gdy jesteś. naj­piękniej­sze usłysza­ne od taty. -colie


t przyszłaś-j-tak-t-lu­bię-gdy-jesteś-naj­piękniej­sze-usłysza­ne-od taty
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty:


naj­piękniej­sze-w życiu-jest to co możemy-doświad­czyć-poczuć-i po­kochać-~pa­weł-rychlica 
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Naj­piękniej­sze chwi­le przeżywa­my wte­dy, kiedy do­wiadu­jemy się, że ktoś nas kocha. -Morgan Charles Langbridge


naj­piękniej­sze-chwi­-przeżywa­my-wte­dy-kiedy-do­wiadu­jemy-ę-że ktoś-nas-kocha
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Naj­piękniej­sze uczu­cie? Czuć się pot­rzeb­nym. Nic te­mu nie dorówna. -Devin


naj­piękniej­sze-uczu­cie-czuć ę-pot­rzeb­nym-nic te­mu-nie dorówna
Krzycząc Naj­piękniej­sze Cytaty: Naj­piękniej­sze his­to­rie pisze się w ścianach serca. Z cyk­lu po­wieści


naj­piękniej­sze-his­to­rie-pisze ę-w ścianach-serca-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia