Książka Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Książka Cytaty: Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz! -Eliza Orzeszkowa
jest-bowiem-na-świecie-książka-chleb-książka-skrzydło-książka-wino-książka-haszysz
Książka Cytaty: Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna. -Krio
je­dyna-książka-w której można-zna­źć-­me-fak­ty- to książka-telefoniczna
Książka Cytaty: Za książką kry­je się autor. Je­go pi­sanie jest więc zaw­sze lis­tem do czy­tel­ni­ka. Pisze­my zaz­wyczaj lis­ty do przy­jaciół. Książka jest lis­tem auto­ra do przyjaciela. -Jarosław Iwaszkiewicz
Książka Cytaty: Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy. -Ryder
Książka Cytaty: Ktoś, kto całe życie spędził pod gołym niebem, umie do­cenić so­lidną, grubą księgę. Jeśli człowiek os­trożnie wy­rywa kar­tki, ta­ka księga wys­tar­czy na cały rok roz­pa­lania og­nisk. Nieraz garść wil­gotnych gałązek i sucha książka mogą oca­lić życie. A kiedy ma się ochotę za­palić i nie można zna­leźć faj­ki, książka jest niezastąpiona. -Terry Pratchett
Książka Cytaty: Niena­widzę bib­liotek. Książka z bib­liote­ki, jest jak fa­cet, który miał mnóstwo ko­biet. Przychodzi do ciebie i czu­jesz, że pachnie kimś in­nym. Ni­by go kochasz, chcesz z nim być, chcesz to wszys­tko pojąć, ale wiesz, że był do­tyka­ny przez in­ne. Naj­ge­nial­niej­sza książka od­pa­da, kiedy jest pop­la­miona, po­pisa­na. Ktoś ją miał, ktoś ją czy­tał i ktoś swoim tłus­tym wzro­kiem próbo­wał sku­mać, o co w niej chodzi. -Agnieszka Chylińska
Książka Cytaty: Książka - najczystsza istota ludzkiego ducha. -Thomas Carlyle
książka-najczystsza-istota-ludzkiego-ducha
Książka Cytaty: Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi. -Jacques Vallee des Barreaux
Książka Cytaty: jeśli książka nie po­doba się mi, odkładam ją. -Chemicals
śli-książka-nie po­doba ę-mi-odkładam-ją
Książka Cytaty: Książka to przy­jaciel, który nig­dy nie zdradzi. -Jacques Vellee des Barreaux
Książka Cytaty: Dobra książka to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy. -Magdalena Samozwaniec
dobra-książka-to-rodzaj-alkoholu-też-idzie-do-głowy
Książka Cytaty: Rodzi­ce są wie­cznie nie doczy­taną książką. -Jan Kurczab
rodzi­-są wie­cznie-nie doczy­taną-książką
Książka Cytaty: Nic tak nie zabija czasu jak książka. -Mieczysław Michał Szargan
Książka Cytaty: Nic lepszego nad zwyciężenie lenistwa dobrą książką. -Villamor
nic-lepszego-nad-zwyciężenie-lenistwa-dobrą-książką
Książka Cytaty: Nic tak nie za­bija cza­su jak książka. -Cesare Pavese
nic-tak-nie za­bija-cza­su-jak książka
Książka Cytaty: Licha przyjaźń jak szkodliwa książka - warto ją kupić i zniszczyć. -Aleksander Świętochowski
licha-przyjaźń-jak-szkodliwa-książka-warto-ją-kupić-i-zniszczyć
Książka Cytaty: Przyszłość jest jak książka której do­tychczas nie czytaliśmy. -Karol May
przyszłość-jest jak książka-której do­tychczas-nie czytaliśmy
Książka Cytaty: Książka wielkiego człowieka jest kompromisem pomiędzy nim a czytelnikiem. -Eugène Delacroix
książka-wielkiego-człowieka-jest-kompromisem-pomiędzy-nim-a-czytelnikiem
Książka Cytaty: Miłość jest jak książka. Przeglądając, zawsze się na coś natrafi. -Anatol France
miłość-jest-jak-książka-przeglądając-zawsze-ę-na-coś-natrafi
Książka Cytaty: Pier­wsza książka, po­całunek, ucie­czka z do­mu są zaw­sze najlepsze. -Clifton Fadiman
pier­wsza-książka-po­całunek-ucie­czka-z do­mu-są zaw­sze-najlepsze
Książka Cytaty: Kobieta jest jak książka. Przeglądając, zawsze się na coś natrafi. -Anatol France
kobieta-jest-jak-książka-przeglądając-zawsze-ę-na-coś-natrafi
Książka Cytaty: Pisarz powinien być milczący, jak milcząca jest jego książka na półce. -Ivo Andrić
pisarz-powinien-być-milczący-jak-milcząca-jest-jego-książka-na-pół
Książka Cytaty: Życie jest jak książka: im dłużej ją czytasz, tym lepiej rozumiesz wątek. -Pino Pellegrino
Życie-jest-jak-książka-im-dłużej-ją-czytasz-tym-lepiej-rozumiesz-wątek
Książka Cytaty: Lus­tro jest na­jod­po­wied­niej­szą książką dla kobiety. -Kazimierz Perzyński
lus­tro-jest na­jod­po­wied­niej­szą-książką-dla-kobiety
Książka Cytaty: Ko­bieta jest jak książka. Przeglądając, zaw­sze się na coś natrafi. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Książka Cytaty: Klasyka: książka, którą wszyscy chwalą, lecz nikt jej nie czyta. -Mark Twain
klasyka-książka-którą-wszyscy-chwalą-lecz-nikt-jej-nie-czyta
Książka Cytaty: Nic bardziej nie tamuje postępu wiedzy niż zła książka sławnego autora. -Charles Louis Montesquieu
nic-bardziej-nie-tamuje-postępu-wiedzy-ż-zła-książka-sławnego-autora
Książka Cytaty: Kobieta współczesna to efektowna książka o pięknie zdobionej oprawie, najczęściej bez daty wydania. -Felicja Stendingowa
kobieta-współczesna-to-efektowna-książka-o-pięknie-zdobionej-oprawie-najczęściej-bez-daty-wydania
Książka Cytaty: Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czy­tają tyl­ko jedną stronę. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Książka Cytaty: Książka jest lustrem; gdy zajrzy do niej małpa, nie odzwierciedla ona apostoła. -Georg Christoph Lichtenberg
książka-jest-lustrem-gdy-zajrzy-do-niej-łpa-nie-odzwierciedla-ona-apostoła
Książka Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta niż małe słówko niosące radość. -Gerhard Jung
książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-łe-słówko-niosą-radość
Książka Cytaty: Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji. -Maria Dąbrowska
książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
Książka Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, które potrafi rozweselić. -Gerhard Jung
książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-jedno-słowo-które-potrafi-rozweselić
Książka Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, która potrafi rozweselić. -Gerhard Jung
książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-jedno-słowo-która-potrafi-rozweselić
Książka Cytaty: Jeśli ktoś urodzi się duchowym analfabetą, nie zmieni tego żadna napisana przez niego książka. -Urszula Kozioł
jeśli-ktoś-urodzi-ę-duchowym-analfabetą-nie-zmieni-tego-żadna-napisana-przez-niego-książka