Książkach Czy Mu­zyce Cytaty

Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami


Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: Książki o książkach, napisane na podstawie czytania książek o książkach, zajmują nam tyle czasu, że przestajemy czytać klasyków. -T. B. Webster


książki-o-książkach-napisane-na-podstawie-czytania-książek-o-książkach-zajmują-nam-tyle-czasu-że-przestajemy-czytać-klasyków
Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: W mu­zyce za­war­te jest życie... .............................................................................................................   -MarzycielS


Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: Za­sypiam przy Two­jej mu­zyce. Dzięki niej no­ce nie są bezsenne. -Emilia Szumiło


za­sypiam-przy-two­jej-mu­zyce-dzięki niej-no­-nie są bezsenne
Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: Krzyże w życiu pełnią po­dobną rolę jak krzyżyki w mu­zyce: podwyższają. -Ludwig van Beethoven


krzyże-w życiu-pełą-po­dobną-rolę-jak krzyżyki-w mu­zyce-podwyższają
Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: Naj­więcej o mu­zyce zaw­sze nam mówi cisza, która pa­nuje jak ar­tysta występuje. -Kuba Wojewódzki


naj­więcej-o mu­zyce-zaw­sze-nam-mówi-cisza-która-pa­nuje-jak ar­tysta-występuje
Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: Większa mądrość znajduje się w przyrodzie, aniżeli w książkach. -Bernard Św


większa-mądrość-znajduje-ę-w-przyrodzie-aniżeli-w-książkach
Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: W książkach zbieramy tylko rozkwitłe kwiaty ziaren kiełkujących w nas samych. -Maria Konopnicka


w-książkach-zbieramy-tylko-rozkwitłe-kwiaty-ziaren-kiełkujących-w-nas-samych
Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: tak, w mu­zyce można się za­kochać.. bez obaw, że Cię zdradzi, zos­ta­wi, zra­ni.. naj­lep­sza to­warzyszka życia. -wenaa01


tak-w mu­zyce-można ę-za­kochać-bez obaw-że cię-zdradzi-zos­­wi-zra­-naj­lep­sza to­warzyszka-życia
Książkach Czy Mu­zyce Cytaty:


cały-świat-i cały-wszechświat-jest opar­ty-na ­tema­tyce-i fi­zyce-~pa­weł-rychlica 
Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: Kolana, a nie rozum albo pióro dają owoc w pracy, kazaniach, książkach. -Maksymilian Kolbe


kolana-a-nie-rozum-albo-pióro-dają-owoc-w-pracy-kazaniach-książkach
Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi podstawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa. -Albert Einstein


wolność-nauczania-i-wyrażania-opinii-w-książkach-i-prasie-stanowi-podstawę-zdrowego-i-naturalnego-rozwoju-każdego-społeczeństwa
Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach. -Charles Louis Montesquieu


jeśli-reguł-moralnoś-nie-nosisz-w-sercu-nie-znajdziesz-ich-w-książkach
Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: Jeśli re­guł mo­ral­ności nie no­sisz w ser­cu, nie znaj­dziesz ich w książkach. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: Pew­ne­go je­sien­ne­go po­połud­nia, kiedy mrok za­legał już uli­ce i pa­dał deszcz równy, drob­ny, sza­ry, który wspom­nienie słońca czy­ni czymś omal niewiary­god­nym i człowiek za nic nie opuściłby wte­dy miej­sca przy ko­min­ku, gdzie sie­dzi zagłębiony w sta­rych książkach (szu­ka w nich nie treści, dob­rze zna­nych, ale sa­mego siebie sprzed lat) - nieo­cze­kiwa­nie ktoś za­pukał do mych drzwi... -Stanisław Lem


Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: Gdy spoglądam na swo­je życie z per­spek­ty­wy cza­su przy dob­rej mu­zyce, zaw­sze na moich us­tach tworzy się uśmiech. Gdy ma­cie chwilę dla siebie zróbcie do sa­mo, a zro­zumiecie ^^  -CЯuelCOMA


Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: błakam się po pus­tym mieszkaniu w poszu­kiwa­niu Ciebie w ubraniach zapachach ulu­bionych książkach tam gdzie najczęściej dłonią sięgasz we mnie  -Angel Des Penseurs


błakam-ę-po-pus­tym-mieszkaniu-w-poszu­kiwa­niu-ciebie-w-ubraniach-zapachach-ulu­bionych-książkach-tam-gdzie-najczęściej-dłonią-ęgasz-we
Książkach Czy Mu­zyce Cytaty: Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt. -Andrzej Mleczko


nie- znacze­nia-czy-coś-pow­sta­wało-pięć-mi­nut-czy-tydzień-czy-ar­tysta ę-namęczył-czy-nie-czy-był-trzeźwy-ważny jest efekt