Którą Tym Cytaty

Którą Tym Cytaty: Była w tym człowieku tajemnica, tajemnica, którą chciał wyjaśnić. Ale w gruncie rzeczy jest tylko tajemnica biedy, która ludziom odbiera imię i przeszłość. -Albert Camus


była-w-tym-człowieku-tajemnica-tajemnica-którą-chciał-wyjaść-ale-w-gruncie-rzeczy-jest-tylko-tajemnica-biedy-która-ludziom-odbiera-imię-i
Którą Tym Cytaty: Z każdą myślą, z którą wra­cam do przeszłości, w której myślałem o tym co będzie, łapię się na tym, iż myślałem zaw­sze o Tobie. -Bruno


z każdą-myślą-z którą-wra­cam-do przeszłoś-w której myśłem-o tym-co będzie-łapię ę-na tym-iż myśłem-zaw­sze-o tobie
Którą Tym Cytaty: Teoria fan­tasty­ki, która mogłaby zde­finiować podział po­między tym, co praw­dzi­we, a tym, co zmyślo­ne, wniosłaby dużo do dzi­siej­szej kultury. -Stanisław Lem


teoria-fan­tasty­ki-która-mogłaby-zde­finiować-podział-po­między-tym-co praw­dzi­we-a tym-co zmyślo­ne-wniosłaby-żo
Którą Tym Cytaty: Uczę się czułości. Mądrej czułości, która nie zniewa­la, ale ożywia; czułości, która pogłębia, od­kry­wa, stwarza... Og­romnie trud­no o tym mówić... Przychodzi w życiu ta­ki czas, kiedy wy­ras­ta się ze słów, tak jak wy­ras­ta się ze 


Którą Tym Cytaty: . . . w ostatnich latach wyraźnie zwycięża pogląd o wyższości liberalnej demokracji, która pokonała rywalizujące z nią monarchię dziedziczną, faszyzm i w końcu komunizm. Może ona wyznaczyć


Którą Tym Cytaty: Każdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościami: tą, którą ma, tą, którą oka­zuje, i tą, którą sądzi, że ma. -Alfons Karr


każdy-człowiek-cha­rak­te­ryzu­ ę-trze­-oso­bowościami-tą-którą-tą-którą-oka­zuje-i tą-którą-sądzi-że 
Którą Tym Cytaty: Dowcip jest jedyną rzeczą, którą tym trudniej znaleźć, im gorliwiej szuka. -Fryderyk Chrystian Hebbel


dowcip-jest-jedyną-rzeczą-którą-tym-trudniej-znaleźć-im-gorliwiej-szuka
Którą Tym Cytaty: Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany. -aniolupadly181010


Którą Tym Cytaty: Tym większa rozkosz dla mężczyzny im bardziej jest kosztowna kobieta, z którą śpi. -Esther Vilar


tym-większa-rozkosz-dla-mężczyzny-im-bardziej-jest-kosztowna-kobieta-z-którą-śpi
Którą Tym Cytaty: Miłość to broń, którą bawią się ludzie, nie myśląc o tym, że jest naładowana. -O. E. Hasse


miłość-to-broń-którą-bawią-ę-ludzie-nie-myśląc-o-tym-że-jest-naładowana
Którą Tym Cytaty: Każda rzecz, która uda­je inną, by tym sa­mym wy­wołać uczu­cia, jest kiczem. -Olga Tokarczuk


każda-rzecz-która-uda­-inną-by tym-­mym-wy­wołać-uczu­cia-jest kiczem
Którą Tym Cytaty: Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo. -Jean de La Bruyére


Którą Tym Cytaty: Religia, która zdaje się tylko do przyszłego żywota odnosić, już na tym świecie uszczęśliwia człowieka. -Charles Louis Montesquieu


religia-która-zdaje-ę-tylko-do-przyszłego-żywota-odnosić-już-na-tym-świecie-uszczęśliwia-człowieka
Którą Tym Cytaty: Im bardziej wyszukany i delikatny jest kwiat radości, tym czulsza powinna być ręka, która go zrywa. -Samuel Coleridge


im-bardziej-wyszukany-i-delikatny-jest-kwiat-radoś-tym-czulsza-powinna-być-ręka-która-go-zrywa
Którą Tym Cytaty: Dla kobiety, którą kiedyś kochał, mężczyzna zrobi prawie wszystko na świecie - poza tym, by znów ją pokochał. -Oscar Wilde


dla-kobiety-którą-kiedyś-kochał-mężczyzna-zrobi-prawie-wszystko-na-świecie-poza-tym-by-znów-ją-pokochał
Którą Tym Cytaty: Ko­bieta, która już nie kocha, za­pomi­na o wszys­tkim, co było - na­wet o tym, co dała z siebie mężczyźnie. -Jean de La Bruyére


ko­bieta-która-już-nie kocha-za­pomi­na-o wszys­tkim-co było- na­wet-o tym-co dała-z siebie-mężczyźnie
Którą Tym Cytaty: Ko­bieta, która ma jed­ne­go kochan­ka jest aniołem, która ma dwóch jest pot­wo­rem, która ma trzech jest kobietą. -Victor Marie Hugo


ko­bieta-która- jed­ne­go-kochan­ka-jest aniołem-która- dwóch-jest pot­wo­rem-która- trzech-jest kobietą
Którą Tym Cytaty: Tym, co mężczyz­na ce­ni u ko­biety, która mu się długo opierała, nie jest jej cnot­li­wość, lecz je­go włas­ny upór. -Guy de de Maupassant


tym-co mężczyz­na-­-u ko­biety-która-mu ę-długo-opierała-nie jest jej-cnot­li­wość-lecz-­go-włas­ny-upór