Która Wie Cytaty

Która Wie Cytaty: Is­to­ta, którą człowiek naj­mniej zna, której zaw­sze do­wie­rza, która go pra­wie zaw­sze zdradza, jest to on sam. -Stefan Witwicki


is­to­-którą-człowiek-naj­mniej-zna-której zaw­sze-do­wie­rza-która-go pra­wie-zaw­sze-zdradza-jest to on sam
Która Wie Cytaty: Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo. -Jean de La Bruyére


Która Wie Cytaty: Jam częścią tej siły, która wie­cznie zła pragnąc, wie­cznie dob­ro czyni. -Johann Wolfgang Goethe


jam-częśą-tej ły-która-wie­cznie-zła-pragnąc-wie­cznie-dob­ro-czyni
Która Wie Cytaty: Nie wie­działam, że is­tnieje miłość, ta­ka jak ta. Nie zmysłowa, lecz czys­ta, bez na­miętności. Ta­ka, która nie zważa na wiek i fi­zyczne ułom­ności, nie pat­rzy na to, co po­wie­rzchow­ne, lecz wypływa z głębo­kiej, pra­wie nieziem­skiej więzi. -Margit Sandemo


Która Wie Cytaty: Każdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościami: tą, którą ma, tą, którą oka­zuje, i tą, którą sądzi, że ma. -Alfons Karr


każdy-człowiek-cha­rak­te­ryzu­ ę-trze­-oso­bowościami-tą-którą-tą-którą-oka­zuje-i tą-którą-sądzi-że 
Która Wie Cytaty: Podlotek, to dziewczyna, która jeszcze nie wie, że słabości są jej siłą. -Brigitte Bardot


podlotek-to-dziewczyna-która-jeszcze-nie-wie-że-słaboś-są-jej-łą
Która Wie Cytaty: Uciekam w swój zakamarek, za­bieram ze sobą swo­je odczucia i tyl­ko jed­na oso­ba,która jest tam...... Choć kum­pel nie kuma Tyl­ko jed­na oso­ba wie co czuję tyl­ko jed­na wie co wiem... zagadka... -JozinSz


Która Wie Cytaty: Ze wszys­tkich rzeczy wie­cznych - miłość jest tą, która trwa najkrócej. -Molier


ze wszys­tkich-rzeczy-wie­cznych- miłość-jest tą-która-trwa-najkrócej
Która Wie Cytaty: Próżniacy nie mają pot­rze­by wie­dzieć, która jest godzina. -Ignacy Piotr Legatowicz


próżniacy-nie mają-pot­rze­by-wie­dzieć-która-jest godzina
Która Wie Cytaty: Wie­dza, to ta część naszej niewie­dzy, którą uporządko­waliśmy i skatalogowaliśmy. -Ambrose Bierce


wie­dza-to  część-naszej-niewie­dzy-którą-uporządko­waliśmy-i skatalogowaliśmy
Która Wie Cytaty: Pod­lo­tek to dziew­czy­na, która jeszcze nie wie, że słabości są jej siłą. -Brigitte Bardot


pod­lo­tek-to dziew­czy­na-która-jeszcze-nie wie-że słaboś-są jej-łą
Która Wie Cytaty: Nig­dy nie na­leży wy­dawać sądu o rzeczy na pod­sta­wie ka­ryka­tury, którą z niej uczyniono. -Mikołaj Gogol


nig­dy-nie na­ży-wy­dawać-są-o rzeczy-na pod­sta­wie-ka­ryka­tury-którą-z niej-uczyniono
Która Wie Cytaty: Człowiek to taka istota, która dopiero wtedy weźmie się do czegoś, gdy wie, że jutro przyjdzie mu umrzeć. -Mikołaj Gogol


człowiek-to-taka-istota-która-dopiero-wtedy-weźmie-ę-do-czegoś-gdy-wie-że-jutro-przyjdzie-mu-umrzeć
Która Wie Cytaty: In­tuic­ja jest nieświadomą in­te­ligen­cją, która pro­wadzi do wie­dzy bez ro­zumo­wania lub wnioskowania. -Hans Selye


in­tuic­ja-jest nieświadomą-in­te­ligen­cją-która-pro­wadzi-do wie­dzy-bez-ro­zumo­wania-lub-wnioskowania
Która Wie Cytaty: Każdy - świado­mie lub nie, wie­rzy w swoją drugą połówkę z którą będzie zdo­bywać góry  -daniello


każdy- świado­mie-lub-nie-wie­rzy-w swoją-drugą-połówkę-z którą-będzie-zdo­bywać-góry 
Która Wie Cytaty: ****** *** Cze­kola­dowa pomadka. SŁOD­KA MIŁOŚĆ, która nig­dy nie za­wie­dzie w uczu­ciach, je­dynie pójdzie w boki... ****** ***  -Bożena BAJA


cze­kola­dowa-pomadka-sŁod­ka-miŁoŚĆ-która-nig­dy-nie za­wie­dzie-w uczu­ciach-­dynie-pójdzie-w boki- 
Która Wie Cytaty: Przy­jaciel to oso­ba, która wie, jak zacho­wujesz się gdy jes­teś sam i Cie ta­kim akceptuje. -Nicole


przy­jaciel-to oso­ba-która-wie-jak zacho­wujesz ę-gdy-jes­teś-sam-i cie-­kim-akceptuje
Która Wie Cytaty: Ko­bieta, która ma jed­ne­go kochan­ka jest aniołem, która ma dwóch jest pot­wo­rem, która ma trzech jest kobietą. -Victor Marie Hugo


ko­bieta-która- jed­ne­go-kochan­ka-jest aniołem-która- dwóch-jest pot­wo­rem-która- trzech-jest kobietą