Które W świet­le Dnia Cytaty

Które W świet­le Dnia Cytaty: W świet­le księżyca na­bieram blas­ku dnia  -StachuKrankiela


w świet­-księżyca-na­bieram-blas­ku-dnia 
Które W świet­le Dnia Cytaty: ..życie w świet­le dnia jest zbyt bolesne.. -NieBędęJulią


Które W świet­le Dnia Cytaty: Za ok­na­mi noc. Cisza, ciem­ność i chłód. Noc ma w so­bie coś ta­jem­nicze­go. Coś, co spra­wia, że czu­jemy się na ty­le od­ważnie, by szep­tać słowa, które w świet­le dnia nig­dy nie przeszłyby nam przez stru­ny głoso­we. W no­cy czu­jemy się bez­pie­czni - jak­by nikt na nas nie pat­rzył, jak­by nikt nas nie widział, jak gdy­by cały świat na chwilę ze zmęcze­niem zat­rzasnął powieki. -littlemess


Które W świet­le Dnia Cytaty: Które­goś dnia ugaszę ciepło ser­ca i schłodzę płynącą krew, które­goś dnia gdy już zro­zumiem że dob­re chęci nie czy­nią ze mnie dob­rej oso­by. Że mi­mo wszys­tkich sta­rań jes­tem zat­ru­tym kwiatem, który po­winien do­gory­wać w odo­sob­nieniu, bez­pie­czny od świata i poczu­cia wi­ny, gdy ko­lej­ny raz ktoś próbując dot­knąć płatków, pa­da bez czu­cia na ziemię. -Arisa


Które W świet­le Dnia Cytaty: piszę list słowa ty­le ich jak zaw­rzeć w nich miłość i smutek piszę list w świet­le dnia blas­ku księżyca tak da­leko jesteś za rogiem mi­lionem kroków biegłem do ciebie wciąż umyka twój cichy dom piszę list by jut­ro zbudzić snem i słów tęsknieniem  -Adamo70


Które W świet­le Dnia Cytaty: Są godzi­ny, które liczą się podwójnie, i la­ta niewar­te jed­ne­go dnia. -Krzysztof Teodor Toeplitz


są godzi­ny-które-liczą ę-podwójnie-i ­-niewar­te-jed­ne­go-dnia
Które W świet­le Dnia Cytaty: Które­goś dnia rzucę to wszys­tko i wyjdę ra­no ni­by po chleb. -Ryszard Riedel


które­goś-dnia-rzucę-to wszys­tko-i wyjdę-ra­no-­by-po chleb
Które W świet­le Dnia Cytaty: Które­goś dnia, opo­wiem Ci o mo­jej wal­ce, o naszej walce. -kitsh


które­goś-dnia-opo­wiem-ci o mo­jej-wal­-o naszej-walce
Które W świet­le Dnia Cytaty: Które­goś dnia rzucę obo­wiązki i wy­ruszę na ko­niec świata. -Majka08


które­goś-dnia-rzucę-obo­wiązki-i wy­ruszę-na ko­niec-świata
Które W świet­le Dnia Cytaty: wyszep­tałam two­je imię ty­siące razy w samotności w myślach w nadziei że które­goś dnia przyjdziesz  -Deszcz


wyszep­łam-two­-imię-ty­ą-razy-w-samotnoś-w-myślach-w-nadziei-że-które­goś-dnia-przyjdziesz 
Które W świet­le Dnia Cytaty: Pożąda­nie jest kwiatem, który zak­wi­ta pięknie, lecz z cza­sem więdnie. Miłość jest słońcem, w które­go świet­le może i więdnie ja­kiś kwiat, ale obok są zaw­sze z dwa kwitnące. Z cyk­lu po­wieści


Które W świet­le Dnia Cytaty: Na­miętność przy­niosła nas kto­regoś dnia, a śmierć za­bie­rze które­goś wieczoru. -Marta Fox


na­miętność-przy­niosła-nas-kto­regoś-dnia-a śmierć-za­bie­rze-które­goś-wieczoru
Które W świet­le Dnia Cytaty: Przebywanie w samotności jest przeciwwagą dla zgiełku i zamieszania, które towarzyszą nam przez większą część dnia. -Richard Carlson


przebywanie-w-samotnoś-jest-przeciwwagą-dla-zgiełku-i-zamieszania-które-towarzyszą-nam-przez-większą-część-dnia
Które W świet­le Dnia Cytaty: Ak­torzy na sce­nie nie zacho­wują się wca­le tak jak praw­dzi­wi ludzie. Tyl­ko im się zda­je, że to umieją. Niektórym, tym naj­lep­szym, w pew­nym stop­niu to się uda­je, ale nie na ty­le, żeby mnie por­wać. Bo jeśli któryś ak­tor jest nap­rawdę świet­ny, wyczu­wa się, że on wie, że jest świet­ny, a to psu­je całe wrażenie. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


Które W świet­le Dnia Cytaty: **


Które W świet­le Dnia Cytaty: Marzenie senne pojawia się tylko jako nawiązanie do tych spraw, które dostarczyły nam pokarmu myślowego w ciągu dnia. -Zygmunt Freud


marzenie-senne-pojawia-ę-tylko-jako-nawiązanie-do-tych-spraw-które-dostarczyły-nam-pokarmu-myślowego-w-ągu-dnia
Które W świet­le Dnia Cytaty: Dość ciągłego przep­rasza­nia za nic, błaga­nia o rzeczy, które po­win­ny spo­tykać nas każde­go dnia.. Nikt nie po­winien pro­sić o to, co do niego już na­leży. Po tych wszys­tkich niedo­cenionych ustępstwach, prze­bacze­niach, które nie zos­tały usza­nowa­ne, przyszedł czas być szczęśliwym. -całośc


Które W świet­le Dnia Cytaty: I mi­mo wszys­tko roz­poznać które­goś dnia ten ukocha­ny głos, na­wet gdy nie słyszało się go tak długo. -szantiil


i mi­mo-wszys­tko-roz­poznać-które­goś-dnia-ten-ukocha­ny-głos-na­wet-gdy-nie słyszało ę-go tak-długo