Które Cytaty

Które Cytaty: Tych rzeczy najlepszych – serca, które nas kocha, słońca, które nam świeci – i tak na własność mieć nie podobna. -Maria Dąbrowska


tych-rzeczy-najlepszych-serca-które-nas-kocha-słońca-które-nam-świeci-i-tak-na-własność-mieć-nie-podobna
Które Cytaty: Kobiety w pewnym wieku, które miały kochanków, sądzą, że naprawią reputację, okazując surowość wobec błędów, które są im już niedostępne. -Stendhal


kobiety-w-pewnym-wieku-które-miały-kochanków-sądzą-że-naprawią-reputację-okazując-surowość-wobec-błędów-które-są-im-już-niedostępne
Które Cytaty: Jest dla mnie jas­ne, że to, co zwiemy prag­nieniami, to sznur­ki, które ma w ręku Bóg, i które wpra­wiają nas w ruch jak marionetki. -André Gide


jest-dla-mnie-jas­ne-że to-co zwiemy-prag­nieniami-to sznur­ki-które- w ręku-bóg-i które-wpra­wiają-nas-w ruch-jak marionetki
Które Cytaty: Starość ma uzbierane zapasy życia najtajemniej w rozmaitych kryjówkach, jak skarby u skąpca ukryte, które na ostatnią chowa potrzebę i które wydaje powoli i najoszczędniej. -Ignacy Chodźko


starość-uzbierane-zapasy-życia-najtajemniej-w-rozmaitych-kryjówkach-jak-skarby-u-skąpca-ukryte-które-na-ostatnią-chowa-potrzebę-i-które
Które Cytaty: Tych rzeczy naj­lep­szych - ser­ca, które nas kocha, słońca, które nam świeci - i tak na włas­ność mieć nie podobna. -Maria Dąbrowska


tych-rzeczy-naj­lep­szych- ser­ca-które-nas-kocha-słońca-które-nam-świeci- i tak-na włas­ność-mieć-nie podobna
Które Cytaty: Chwała twoim dłoniom które ty­le pier­si ukołysały do snu. Chwała twoim ustom które ty­le słów wtłoczyły z pow­ro­tem do zdzi­wionych gardeł. Chwała twoim oczom które przej­rzały ty­le ko­biecych pod­stępów . Chwała im bo os­trze­gały mnie szczerze. Chwała twoim myślom scho­wanym głęboko. Chwała im bo one jedne spra­wiły że wierzę. -Gold Fishy


Które Cytaty: Im poz­naję więcej ludzi, tym większe mam wrażenie, że szczęśli­we miłości to nie te, które oni so­bie wy­bierają [wy­marzą], ale te, które zsyła im los. -szpiek


im poz­naję-więcej-ludzi-tym-większe-mam-wrażenie-że szczęśli­we-miłoś-to nie te-które-oni-so­bie-wy­bierają-wy­marzą-ale-te
Które Cytaty: Ko­biety w pew­nym wieku, które miały kochanków, sądzą, że nap­ra­wią swą re­putację, oka­zując su­rowość wo­bec błędów, które są im już niedostępne. -Stendhal (Henri Beyle)


ko­biety-w pew­nym-wieku-które-miały-kochanków-sądzą-że nap­ra­wią-swą-re­putację-oka­zując-su­rowość-wo­bec-błędów-które
Które Cytaty: Cięższe jest brzemię, które się dźwiga, niż to, które dopiero chce się wziąć na barki. -Anna Jokai


cięższe-jest-brzemię-które-ę-dźwiga-ż-to-które-dopiero-chce-ę-wziąć-na-barki
Które Cytaty: Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-jest-odpowiedzialny-nie-tylko-za-uczucia-które-dla-innych-ale-i-za-te-które-w-innych-budzi
Które Cytaty: Nie ma mostów, które na­leży pa­lić, ale jest ogień, które­go nie war­to gasić. -Papillondenuit


nie- mostów-które-na­ży-pa­lić-ale-jest ogień-które­go-nie war­to-gasić
Które Cytaty: Człowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­cia, które ma dla in­nych, ale i za te, które w in­nych budzi. -Stefan Wyszyński


człowiek-jest od­po­wie­dzial­ny-nie tyl­ko-za uczu­cia-które- dla-in­nych-ale-i za te-które-w in­nych-budzi
Które Cytaty:


pa­mięć-to raj-z które­go-nikt-nie może-nas-wyg­nać-lub-piekło-z które­go-nie możemy-uciec 
Które Cytaty: Ilość głupstw, które dokonuje się z rozsądku jest daleko większa od tych, które się czyni rzeczywiście z głupoty. -Charles Chaplin


ilość-głupstw-które-dokonuje-ę-z-rozsądku-jest-daleko-większa-od-tych-które-ę-czyni-rzeczywiście-z-głupoty
Które Cytaty: Ilość głupstw, które dokonuje się z rozsądku, jest daleko większa od tych, które się czyni rzeczywiście z głupoty. -Charles Chaplin


ilość-głupstw-które-dokonuje-ę-z-rozsądku-jest-daleko-większa-od-tych-które-ę-czyni-rzeczywiście-z-głupoty
Które Cytaty: Dziennikarze nie interesują się wiadomościami, które podają, tak jak kelnerzy nie maja apetytu na potrawy, które przynoszą. -Hugo Dyonizy Steinhaus


dziennikarze-nie-interesują-ę-wiadomościami-które-podają-tak-jak-kelnerzy-nie-maja-apetytu-na-potrawy-które-przynoszą
Które Cytaty: Kobiety dzielą się na dwie kategorie. Na roztrzepane, które zawsze gubią rękawiczki i na uważne, które zawsze jedną przynoszą do domu. -Marlena Dietrich


kobiety-dzielą-ę-na-dwie-kategorie-na-roztrzepane-które-zawsze-gubią-rękawiczki-i-na-uważne-które-zawsze-jedną-przynoszą-do-domu
Które Cytaty: Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ...... -cala_ja