Której Masz śmiałość Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Której Masz śmiałość Cytaty: Jeżeli nie masz w życiu dla cze­go um­rzeć, nie masz też w nim dla cze­go żyć. -aforystokrata
jeżeli-nie masz-w życiu-dla-cze­go-um­rzeć-nie masz-też-w nim-dla-cze­go-żyć
Której Masz śmiałość Cytaty: - Pi­jesz kawę? - Piję. - I masz na­lot na zębach. - Nie. - Palisz? - Palę. - I masz na­lot na zębach. - Nie. - To niemożliwe. - Możli­we. Nie mam zębów. -nicola-57
Której Masz śmiałość Cytaty: Jeśli masz przy­jaciółkę- praw­dziwą przy­jaciółkę i będziesz chciał jej pomóc pa­miętaj... że jej fa­cet za to nie mu­si być Ci wdzięczny. Zwłaszcza jeśli ona płacze przez niego, a ty trzy­masz ją za ręce. -Silvidian
Której Masz śmiałość Cytaty: Jak kos­tka lodu Rozpływasz się w moich dłoniach Pod wpływem ciepła Prze­ciekasz przez palce Już nie będąc w swej postaci W której tra­fiłaś w mo­je dłonie Krop­la po krop­li cię mniej Próbu­je cię zatrzymać Za­cis­kam palce Top­niejesz mi w oczach Co­raz Ciebie mniej Masz pra­wo zmienić stan skupienia Ale mo­je dłonie są nieszczelne Wy­mykasz się i spadasz Krop­la po krop­li w dół Tracę Cię wol­no z oczu  -szpiek
Której Masz śmiałość Cytaty: I nad­chodzi ta­ka chwi­la, kiedy stwier­dzasz, że nie masz już nic do stra­cenia, że jes­teś słaby, ni­jaki i sam - tyl­ko Ty, nie masz nic i ni­kogo ... naj­pierw przychodzi strach. Później roz­pacz. A później... to wyzwala. Zbierz myśli. Zbierz swo­je ser­ce do ku­py. Po­radzisz so­bie. Te­raz może być już tyl­ko lepiej. -Gold Fishy
Której Masz śmiałość Cytaty: Ostatecznie bowiem czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, pośrodkiem między wszystkim a niczym. Jest nieskończenie oddalony od rozumienia ostateczności; cel rzeczy i ich początki są dlań na zawsze ukryte w nieprzeniknionej tajemnicy; równie niezdolny jest dojrzeć nicości, z której wyrwano, jak nieskończoności, w której go pogrążono. -Anonim
Której Masz śmiałość Cytaty: Pachniesz mi tęsknotą Z od­ro­biną głupo­ty Cicho szep­czesz ważne rzeczy Mało ważne krzyczysz Bu­jasz się To tu, to tam Nie pil­nu­jesz Czy Ci ser­ce jeszcze bi­je Budzisz się Jest jak zaw­sze I wie­rzysz, że masz co masz Bo Ci świat to winien Obudzisz się I będziesz sam Bo światu nic nie dałeś I świat nic nie mu­si Ci dać Będziesz tęsknił. -MartynaR
Której Masz śmiałość Cytaty: Kiedy przychodzisz z pra­cy, to masz lat ile masz. Kiedy kocha­my się późnym po­połud­niem, to sta­jesz się ener­giczną trzydziestolatką. Kiedy kocha­my się przed północą, to jes­teś już sza­loną dwudziestolatką. A kiedy kocha­my się nad ra­nem, to mam wątpli­wości i wyrzu­ty, bo jes­teś już bar­dzo nieletnią... -fyrfle
Której Masz śmiałość Cytaty: Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia. -Andrea
Której Masz śmiałość Cytaty: Dla konserwatysty refleksja nad podstawami własnego światopoglądu jest rodzajem profanacji tak samo jak konieczność udowadniania egzystencji Boga jest estetycznym zgorszeniem dla każdego prawdziwie wierzącego; jest wyprowadzaniem irracjonalnej wartości na poziom racjonalny, desakralizacją boskości, której odebrany zostaje urok tajemniczości, bez której nie można pewnie stawić czoła lewicowym czcicielom diabła na ich polach bitewnych rozumu. -Georg Quabbe
Której Masz śmiałość Cytaty: - Skąd masz te blizny? - Walczyłam. - Z kim? - Ze sobą. .............................. Kiedy masz ja­kikol­wiek prob­lem sięgasz po żyletkę. Spróbu­jesz raz - nie ma już dla Ciebie ra­tun­ku. Wte­dy two­je życie się kom­pli­kuje, na­biera zmian. Jes­teś go­towy żyć w ciągłym kłamstwie? Jes­teś go­towy oszu­kiwać najbliższych? Pat­rzeć na siebie z obrzydzeniem? Płakać co wieczór? Po­paść w autoag­resję, a na­wet w depresję? Jeżeli tak to dro­ga wolna... -Sher
Której Masz śmiałość Cytaty: Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Której Masz śmiałość Cytaty: Wy­bieraj, ko­go masz kochać. -Cyceron
wy­bieraj-ko­go-masz-kochać
Której Masz śmiałość Cytaty: Uwolnij z siebie to co masz cennego. -Biblia
uwolnij-z-siebie-to-co-masz-cennego
Której Masz śmiałość Cytaty: Wybieraj, kogo masz kochać. -Cyceron
wybieraj-kogo-masz-kochać
Której Masz śmiałość Cytaty: Nie masz ze złymi pokoju. -Zbigniew Herbert
Której Masz śmiałość Cytaty: No­simy duszę i jes­teśmy niesieni przez duszę, której nie zna­my. Kiedy nieroz­wi­nięta za­gad­ka sta­je na dwóch no­gach, przychodzi nasza ko­lej. Ob­ra­zy ze snu, które sa­me siebie szczy­pią w ra­mię, nie budząc się przy tym, to my. Bo my jes­teśmy za­gadką, której nikt nie zga­duje. To my jes­teśmy baśnią zam­kniętą we włas­nym ob­ra­zie. To my jes­teśmy tym, co idzie, nie dochodząc do jasności. -Jostein Gaarder
Której Masz śmiałość Cytaty: Ta­ki twój Bóg, ja­kie masz serce. -Ludwig Andreas Feuerbach
Której Masz śmiałość Cytaty: Jeżeli masz wątpliwości - mów prawdę. -Mark Twain
jeżeli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę
Której Masz śmiałość Cytaty: Masz zmartwienie ? Załóż ciasne buty. -Anonim
masz-zmartwienie-załóż-ciasne-buty
Której Masz śmiałość Cytaty: Od te­go co masz, za­leży za ko­go mieć cię będą. -Petroniusz Arbiter
od te­go-co masz-za­ży-za ko­go-mieć-ę-będą
Której Masz śmiałość Cytaty: Jeśli masz wątpliwości - mów prawdę. -Mark Twain
jeśli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę
Której Masz śmiałość Cytaty: Nikt za Ciebie nie um­rze, nikt lodów nie przełamie Uni­wer­salność prze­de wszys­tkim, nie zat­war­działość jak kamień Śmiałość, od­wa­ga, chęć mówić nad wy­raz mądrze Traf­ne puen­ty, ri­pos­ty i naj­ważniej­szy kontekst Słowa jak strzały śmier­cionośne, celne Nie ob­ro­nisz się przed ni­mi w żad­nym hełmie To jak ko­pyt tętent, po­zos­ta­je w twej pamięci Jak piękna, na­ga ona swą urodą nęci Cha­ryz­ma pod­stawą posłuchu, nie wie­rzysz? Popatrz Kiedy mówi je­den, reszta tra­ci z światem kontakt. -Bruno
Której Masz śmiałość Cytaty: O pisowni: Nie masz morale bez ale. -Stanisław Jerzy Lec
Której Masz śmiałość Cytaty: Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz -Zig Ziglar
sukces-to-maksymalne-wykorzystanie-możliwoś-jakie-masz
Której Masz śmiałość Cytaty: masz 'dar' roz­wa­lania moich mysli... -efa198711
masz-'dar'-roz­wa­lania-moich-mysli
Której Masz śmiałość Cytaty: Potem zrezygnuj - po co masz robić z siebie durnia. -William Claude Fields
Której Masz śmiałość Cytaty: Doznajesz radości, gdy wiesz, że masz rację. -Aleksander Sołżenicyn
Której Masz śmiałość Cytaty: Nie masz żadnej szansy, ale ją wykorzystaj. -Arthur Schopenhauer
Której Masz śmiałość Cytaty: Wymówki nie masz, gdy przyjaciel prosi. -Jan Kochanowski
wymówki-nie-masz-gdy-przyjaciel-prosi
Której Masz śmiałość Cytaty: Co masz zrobić dziś, nie odkładaj na jutro. -Hezjod
co-masz-zrobić-dziś-nie-odkładaj-na-jutro
Której Masz śmiałość Cytaty: Wymówki nie masz, gdy, przyjaciel prosi. -Jan Kochanowski
Której Masz śmiałość Cytaty: Jeżeli masz wątpli­wości - mów prawdę. -Mark Twain
jeżeli-masz-wątpli­woś- mów-prawdę
Której Masz śmiałość Cytaty: Jak w ogóle opi­sać miłość, w której nic się nie dzieje i dziać nie może, miłość której ujaw­nić nie wol­no ani jed­nym słowem, ani jed­nym drgnięciem twarzy, ani jed­nym spoj­rze­niem? Miłość zaw­sze do cze­goś dąży, na coś cze­ka, a na cóż mogłem cze­kać ja, cze­go się spodziewać?  -Zofia Chądzyńska
Której Masz śmiałość Cytaty: Pamiętaj, co masz do zrobienia i zapomnij, czego już dokonałeś. -Marie Von Ebner - Eschenbach