Który Już Nie Kocha Cytaty

Który Już Nie Kocha Cytaty: Straszna to rzecz związek mężczyzny, który już nie kocha, i kobiety, która wciąż chce być kochana. -Benjamin Constant


straszna-to-rzecz-związek-mężczyzny-który-już-nie-kocha-i-kobiety-która-wciąż-chce-być-kochana
Który Już Nie Kocha Cytaty: Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo. -Jean de La Bruyére


Który Już Nie Kocha Cytaty: Nie­szczęśli­wie za­kocha­ny jest jak przed­siębior­ca, który wciąż dopłaca do de­ficy­towej im­pre­zy, żeby nie stra­cić te­go, co już zapłacił. -Hugo Dionizy Steinhaus


nie­szczęśli­wie-za­kocha­ny-jest jak przed­ębior­ca-który-wciąż-dopłaca-do de­ficy­towej-im­pre­zy-żeby-nie stra­ć-te­go
Który Już Nie Kocha Cytaty: Kiedy przychodzisz z pra­cy, to masz lat ile masz. Kiedy kocha­my się późnym po­połud­niem, to sta­jesz się ener­giczną trzydziestolatką. Kiedy kocha­my się przed północą, to jes­teś już sza­loną dwudziestolatką. A kiedy kocha­my się nad ra­nem, to mam wątpli­wości i wyrzu­ty, bo jes­teś już bar­dzo nieletnią... -fyrfle


Który Już Nie Kocha Cytaty: Każdy no­wy dzień jest kwiatem Który zak­wi­ta w naszych rękach Tam gdzie się kocha, nig­dy nie za­pada noc. Ser­ce to cząstka człowieka, Które tęskni, kocha i czeka. -Adam Mickiewicz


każdy-no­wy-dzień-jest kwiatem-który-zak­wi­-w naszych-rękach-tam-gdzie ę-kocha-nig­dy-nie za­pada-noc-ser­-to cząstka-człowieka
Który Już Nie Kocha Cytaty: Tak więc można os­ta­tecznie wyob­ra­zić so­bie człowieka za­kocha­nego, będące­go w dep­resji, ale człowiek dot­knięty dep­resją, który jest jed­nocześnie pat­riotą, to już dop­rawdy nie do wyobrażenia. -H » Michel Houellebecq » Cząstki elementarne


Który Już Nie Kocha Cytaty: kocha­ny/kocha­na ! ja już so­bie bar­dzo daw­no zająłem miej­sce naj­większe­go grzeszni­ka w dziejach ludzkości, i na nie so­bie zap­ra­cowałem i zasłuzyłem, więc po co się tam, że tak po­wiem, pchasz ?!  -Jacob


Który Już Nie Kocha Cytaty: Mężczyzna, który kłamie - nie kocha. -Krzysztof Chyła


Który Już Nie Kocha Cytaty: (po­noć erotyk) Wzbudzić uwagę czy choćby spoj­rze­nie Twoje to marze­nie wielu. Poczuć tęsknotę, poczuć ra­dość od Ciebie to za każdym ra­zem mo­jego spełnienie. Kiedy człowiek kocha jest w sta­nie wszystko. Kiedy pragnie i kiedy doj­dzie - doz­na­je pełni. Wy­raz twarzy mówi sam za siebie. On zastępu­je wszys­tkie słowa, który­mi i tak nie sposób te­go wyrazić. Za­kocha­ny by­wa najczulszym, najzna­mienit­szym kochankiem. Za­kocha­ny w Tobie za każdym ra­zem do­tykam Nieba. mo­jej Miłości - Żonie  -falco2


Który Już Nie Kocha Cytaty: Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem. -Marek Aureliusz


Który Już Nie Kocha Cytaty: Uczony, który kocha wygodę, nie jest godzien, by go uważano za uczonego. -Anonim


uczony-który-kocha-wygodę-nie-jest-godzien-by-go-uważano-za-uczonego
Który Już Nie Kocha Cytaty: Ser­ce, które kocha, nie jest już niczyje. -Jan Twardowski


ser­-które-kocha-nie jest już-niczyje
Który Już Nie Kocha Cytaty: Serce, które kocha nie jest już niczyje. -Jan Twardowski


serce-które-kocha-nie-jest-już-niczyje
Który Już Nie Kocha Cytaty: Nie ma takiego człowieka, który nie kochał, ale cała rzecz w tym, co kocha. -Augustyn Św


nie-takiego-człowieka-który-nie-kochał-ale-cała-rzecz-w-tym-co-kocha
Który Już Nie Kocha Cytaty: Nie ma ta­kiego człowieka, który by nie kochał, ale cała rzecz w tym, co kocha. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Który Już Nie Kocha Cytaty: Heroicznemu maksymalizmowi etycznemu towarzyszy idea przekraczania człowieczeństwa ku duchowi – jest to nie tylko możliwe, ale konieczne i nieuniknione. To jest ton wysiłku duchowej przemiany, który Piłsudski odnalazł u Słowackiego i który go już nigdy nie opuścił. -Juliusz Słowacki


Który Już Nie Kocha Cytaty: Dziękuję kocha­nie za nóż, kiedyś będzie po mnie już. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


dziękuję-kocha­nie-za nóż-kiedyś-będzie-po mnie-już-®-by mrs-vercetti 
Który Już Nie Kocha Cytaty: O li­tera­turze myślał już wyłącznie tak, jak o ja­kimś da­lekim kon­ty­nen­cie, który kiedyś, w młodości, zwie­dził. Pragnął już tyl­ko wspominać. -M » Sándor Márai » Magia


o li­tera­turze-myśł-już-wyłącznie-tak-jak o ja­kimś-da­lekim-kon­ty­nen­cie-który-kiedyś-w młodoś-zwie­dził-pragnął już