Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty:
jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Za­sady są po to by je łamać, Chcesz tworzyć włas­ne życie ?! To rób to i nie pat­rz na in­nych. Two­je życie - Two­je kred­ki - Two­je za­sady !  -Mała Mi
za­sady-są po to by  łamać-chcesz-tworzyć-włas­ne-życie- to rób-to i nie pat­rz-na in­nych-two­ życie- two­-kred­ki
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Tworzę fil­my o ludziach nieza­leżnych, o ludziach, którzy łamią za­sady. Nie lu­bię filmów o ludziach niszczo­nych za to, że są niezależni. -Quentin Tarantino
tworzę-fil­my-o ludziach-nieza­żnych-o ludziach-którzy-łamią-za­sady-nie lu­bię-filmów-o ludziach-niszczo­nych-za to
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Mężczyźnie, który jest próżny i prze­sad­ny, wielomówny i w żar­tach niewyb­redny, który o so­bie pra­wi z sa­mochwal­stwem, a o in­nych z po­gardą, który jest po­ryw­czy, niep­rzystępny, zuchwały, nieobyczaj­ny i zgoła niec­ny, og­ra­niczo­ny przy tym i roz­wiązły - trze­ba tyl­ko rysów ład­nych i słuszne­go wzros­tu, by był uwiel­biany przez kobiety. -Jean de La Bruyére
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty:
 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Jakże mało ludzi wydaje sądy niezawisłe. -Anonim
jakże-ło-ludzi-wydaje-sądy-niezawisłe
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Kiedy łamiesz za­sady, łam je moc­no i na dobre. -Terry Pratchett
kiedy-łamiesz-za­sady-łam- moc­no-i na dobre
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Mężczyz­na jest ko­niem, który sam so­bie da­je ostrogę. -Karol Irzykowski
mężczyz­na-jest ko­niem-który-sam-so­bie-da­-ostrogę
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Sądy zawsze są wysokie, tylko oprawa bywają niskie. -Jacek Wejrocki
sądy-zawsze-są-wysokie-tylko-oprawa-bywają-niskie
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Aby zer­wać z na­wykiem, wyrób so­bie in­ny, który go wymaże. -Mark Twain
aby-zer­wać-z na­wykiem-wyrób-so­bie-in­ny-który-go wymaże
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Naj­pierw trze­ba poz­nać za­sady żeby je złamać  -Meg Cabot
naj­pierw-trze­ba-poz­nać-za­sady-żeby- złamać 
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Kiedy cnota staje się występkiem? Gdy zaczyna wydawać sądy. -Francoise Sagan
kiedy-cnota-staje-ę-występkiem-gdy-zaczyna-wydawać-sądy
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Za­sady są dla ludzi którzy nie pot­ra­fią się zdecydować.. -AnDree
za­sady-są dla-ludzi-którzy-nie pot­ra­fią ę-zdecydować
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Młodość ma w so­bie za­pasy siły, który­mi wiele przemóc może, gdy zechce. -Józef Ignacy Kraszewski
młodość- w so­bie-za­pasy-ły-który­mi-wiele-przemóc-może-gdy-zechce
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Po­mimo śmier­ci prag­nie każdy z nas zacho­wać nieśmier­telność. Pa­mięć o uczyn­kach naszej oso­by, o naszym by­cie oraz o tym, co zos­ta­wimy po so­bie. Każdy z nas bu­duje so­bie za życia ta­ki pom­nik, który po nim zos­ta­nie już na zawsze. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty:
każdy-z nas- w so­bie-no­wotwór-który-pot­ra­fi ę-obudzić-ze snu-~pa­weł-rychlica 
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Przy­jaciel to człowiek, który wie wszys­tko o to­bie i wciąż cię lubi. -Elbert Hubbard
przy­jaciel-to człowiek-który-wie-wszys­tko-o to­bie-i wciąż-ę-lubi
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Nasze pochwalne sądy o ludziach pozostają w proporcji do szacunku, jakim nas darzą. -Montesquieu
nasze-pochwalne-sądy-o-ludziach-pozostają-w-proporcji-do-szacunku-jakim-nas-darzą
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Są ta­kie za­sady na świecie, które ro­bią więcej złego niż ich brak. -Joe Alex
są ­kie-za­sady-na świecie-które-ro­bią-więcej-złego-ż-ich-brak
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Sądy, które połknąłem zamiast je wypowiedzieć, nigdy nie przyprawiły mnie o niestrawność. -Winston Churchill
sądy-które-połknąłem-zamiast-wypowiedzieć-nigdy-nie-przyprawiły-mnie-o-niestrawność
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Po­wol­ny rozkład związku i miłości jest jak śmierć o której wie tyl­ko dwo­je ludzi. Ta­ka tra­gedia w świecie, który się kur­czy, który prze­licza­my już na dni, na mi­nuty , na chwi­le te złe i dob­re, na uśmie­chy i na łzy po to by za chwi­le odejść i wma­wiać so­bie, że to prze­cież i tak nie miało by sensu. -wesolutka214
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Wy­mawia się ludziom, że wciąż mówią o so­bie, a to prze­cież te­mat, który znają najlepiej. -Anatol France (François Anatole Thibault)
wy­mawia ę-ludziom-że wciąż-mówią-o so­bie-a to prze­cież-te­mat-który-znają-najlepiej
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść. -Kartezjusz
bardzo-powinny-być-nam-podejrzane-sądy-przyjaciół-kiedy-padają-na-naszą-korzyść
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Łat­wiej jest wal­czyć o za­sady, niż żyć zgod­nie z nimi. -Alfred Adler
Łat­wiej-jest wal­czyć-o za­sady-ż-żyć-zgod­nie-z nimi
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Sądy powszechne są wzorem dla sądu trafnego, pod warunkiem, że przyjmie się je na opak. -Bernard Fontenelle
sądy-powszechne-są-wzorem-dla-są-trafnego-pod-warunkiem-że-przyjmie-ę-na-opak
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty:
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Są za­sady których trze­ba się trzymać, lecz cza­sem by do cze­goś dojść na­leży je złamać. -PróbujPatrzećKolorowo
są za­sady-których-trze­ba ę-trzymać-lecz-cza­sem-by do cze­goś-dojść-na­ży- złamać
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Arys­tokrac­ja się przeżyła: to nie ludzie - to wid­ma! Za długo no­siła na so­bie ludzkość te wid­mo­we wszy. Ka­pita­lizm to złośli­wy no­wotwór, który zaczął gnić, zja­dać i gan­gre­nować or­ga­nizm, który go wy­dał - oto dzi­siej­sza społeczna struk­tu­ra. Trze­ba zre­for­mo­wać ka­pita­lizm, nie niszczyć inic­ja­tywy prywatnej. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Chcę być szczęśli­wy - pow­tarzał, jak­by był gdzieś człowiek, który życzyłby so­bie cze­goś innego. -Malwina Kowszewicz
chcę-być-szczęśli­wy- pow­tarzał-jak­by-był-gdzieś-człowiek-który-życzyłby-so­bie-cze­goś-innego
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Bar­dzo po­win­ny być nam po­dej­rza­ne sądy przy­jaciół, kiedy pa­dają na naszą korzyść. -René Descartes (Kartezjusz)
bar­dzo-po­win­ny-być-nam-po­dej­rza­ne-sądy-przy­jaciół-kiedy-pa­dają-na naszą-korzyść
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi, drugi, który słucha, trzeci, który umie milczeć... -Giovanni Giacomo Casanova
w-każdym-człowieku-tkwią-właściwie-trzej-ludzie-jeden-który-mówi-drugi-który-słucha-trzeci-który-umie-milczeć
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi; drugi, który słucha; trzeci, który umie milczeć. -Giovanni Giacomo Casanova
w-każdym-człowieku-tkwią-właściwie-trzej-ludzie-jeden-który-mówi-drugi-który-słucha-trzeci-który-umie-milczeć
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Nie ma szlachet­niej­szej prze­sady niż prze­sad­na wdzięczność. -Jean de La Bruyére
nie- szlachet­niej­szej-prze­sady-ż-prze­sad­na-wdzięczność
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Ta­kie mam za­sady. Jeśli ci się nie po­dobają, mam też inne... -Groucho Marx (Julius Marx)
Który Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Tak na prawdę do­biera­my so­bie ta­kich przy­jaciół, który­mi sa­mi według siebie jes­teśmy. Mam na myśli to, że siebie uważamy za oso­by szlachet­ne i po­dob­nych so­bie chce­my mieć wokół siebie, ludzi po­dob­nie myślących i czujących, tak, aby pow­stała nić po­rozu­mienia wspólne­go, która będzie fun­da­men­tem tej przy­jaźni i uczy­ni ją prawdziwą. -Mateusz Piecki Schizoidalny