Który Wie­rzy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Który Wie­rzy Cytaty:
jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
Który Wie­rzy Cytaty: Człowiek, który nie wie­rzy w siebie, gotów uwie­rzyć we wszystko. -Władysław Grzeszczyk
człowiek-który-nie wie­rzy-w siebie-gotów-uwie­rzyć-we wszystko
Który Wie­rzy Cytaty: Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
Który Wie­rzy Cytaty: Nie wy­leczy się cho­rego, który nie wie­rzy w swoją chorobę. -Henri Frédéric Amiel
nie-wy­leczy ę-cho­rego-który-nie wie­rzy-w swoją-chorobę
Który Wie­rzy Cytaty: Kto wie­rzy w światłość, uj­rzy ją, ciem­ność is­tnieje tyl­ko dla niewierzących. -Mikołaj Gogol
kto-wie­rzy-w światłość-uj­rzy-ją-ciem­ność-is­tnieje-tyl­ko-dla-niewierzących
Który Wie­rzy Cytaty: Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach. -Alberto Moravia
człowiek-który-nic-nie-wie-posiada-odwagę-ten-który-żo-wie-strach
Który Wie­rzy Cytaty: Pod­sta­wowym wie­rze­niem In­diani­na jest to, że po śmier­ci człowieka je­go duch jest gdzieś na Ziemi lub w niebie, dokład­nie nie wiemy gdzie, i wciąż żyje... Po­dob­nie jest z Wa­kan Tan­ka. Wie­rzy­my, że żyje wszędzie. Co więcej, wie­rzy­my, że jest dla nas jak dusze zmarłych przy­jaciół, których głosów nie możemy usłyszeć. -Ścigany przez Niedźwiedzie
Który Wie­rzy Cytaty: Czy można opo­wie­dzieć ból głowy al­bo lęk, który zak­leszcza ser­ce tuż przed zaśnięciem, al­bo uczu­cie nies­kończo­nej sa­mot­ności, gdy pat­rzy się na księżyc?  -Olga Tokarczuk
czy-można-opo­wie­dzieć-ból-głowy-al­bo-lęk-który-zak­leszcza-ser­-ż-przed-zaśęciem-al­bo-uczu­cie-nies­kończo­nej-­­noś-gdy
Który Wie­rzy Cytaty: Człowiek, który wie Jak
człowiek-który-wie-jak-zawsze-znajdzie-pracę-człowiek-który-wie-dlaczego-będzie-jego-szefem
Który Wie­rzy Cytaty: Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wie­czny, tak jak i czas, który go mie­rzy; pojęcie te­raźniej­szości za­wiera pojęcie przeszłości i przyszłości. -Arystoteles
Świat-nie miał-początku-i nie będzie-miał-końca-ruch jest wie­czny-tak-jak i czas-który-go mie­rzy-pojęcie-te­raźniej­szoś
Który Wie­rzy Cytaty: Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu
Który Wie­rzy Cytaty: Na­wet kiedy um­rze­my, praw­do­podob­nie nie ot­rzy­mamy od­po­wie­dzi na py­tanie, dlacze­go i po co właści­wie żyliśmy. Na­wet zap­rzy­siężony ateis­ta myśli praw­do­podob­nie, że w chwi­li śmier­ci uzys­ka jakąś od­po­wiedź. Mam na myśli to, że al­bo spot­ka się z Bo­giem, al­bo po pros­tu nicze­go więcej nie będzie. -R » Anne Rice » Wampir Lestat
Który Wie­rzy Cytaty: Człowiek, który ma od­wagę wziąć od­po­wie­dzial­ność za sa­mego siebie, na ogół szyb­ciej się starze­je niż ten, który tę od­po­wie­dzial­ność przerzu­ca na otoczenie. -Antoni Kępiński
Który Wie­rzy Cytaty: siadam przy ok­nie i pat­rzę w dal ta­ka piękna jak­byś do­piero co wyszedł drzwi dum­nie tkwią w futrynie wie­rzysz w emocje? chłod­niej o pal­ce który­mi my­liłeś myśli we włosach ciszej o us­ta opiekujące się skronią ty­le sa­mo miej ciebie wie­rzysz w ciekawość? nap­rze­ciw siebie two­je skłon­ności i mo­ja siła gra­nice wyz­nacza wyobraźnia czy­je dłonie ot­worzą się pierwsze wie­rzysz w zamian? w za­mian to ta­ki smutek co tęskni by uśmiech zat­rzy­mał światło w kąci­kach ust kar­miłeś go na parapecie  -Starlight
Który Wie­rzy Cytaty: Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje. -św. Paweł z Tarsu
wszys­tko-zno­-wszys­tkiemu-wie­rzy-we wszys­tkim-pokłada-nadzieję-wszys­tko-przet­rzy­-miłość nig­dy-nie ustaje
Który Wie­rzy Cytaty: Możesz mi po­wie­dzieć kim jes­teś i jak działasz, WYTŁUMACZ MI proszę BO SPA­DAM w ot­chłań który mnie pochłania zat­rzy­maj mnie proszę i wytłumacz,jak działasz... -kati12
możesz-mi po­wie­dzieć-kim-jes­teś-i jak działasz-wytŁumacz-mi proszę-bo spa­dam-w ot­chłań-który-mnie-pochłania-zat­rzy­maj
Który Wie­rzy Cytaty: Gdy człowiek wie­rzy, że wszys­tko już do końca wie i ro­zumie, i nie ma dlań żad­nych ta­jem­nic, często wte­dy właśnie wkracza na drogę do zguby. -Stanisław Lem
gdy-człowiek-wie­rzy-że wszys­tko-już-do końca-wie-i ro­zumie-i nie  dlań-żad­nych-­jem­nic-często-wte­dy-właśnie-wkracza
Który Wie­rzy Cytaty: Człowiek mądry to nie ten, który wie, tyl­ko który rozumie. -Andrzej Majewski
człowiek-mądry-to nie ten-który-wie-tyl­ko-który-rozumie
Który Wie­rzy Cytaty: Nie wie­działam, że is­tnieje miłość, ta­ka jak ta. Nie zmysłowa, lecz czys­ta, bez na­miętności. Ta­ka, która nie zważa na wiek i fi­zyczne ułom­ności, nie pat­rzy na to, co po­wie­rzchow­ne, lecz wypływa z głębo­kiej, pra­wie nieziem­skiej więzi. -Margit Sandemo
Który Wie­rzy Cytaty: Najmądrzej­szy jest, który wie cze­go nie wie. -Sokrates
najmądrzej­szy-jest-który-wie-cze­go-nie wie
Który Wie­rzy Cytaty: Mało który ka­wał wyt­rzy­ma próbę złego podania. -Stefan Garczyński
mało-który-ka­wał-wyt­rzy­-próbę-złego-podania
Który Wie­rzy Cytaty: Znawca: specjalista, który wie wszystko o czymś i nie wie nic o czymkolwiek innym. -Ambrose Bierce
znawca-specjalista-który-wie-wszystko-o-czymś-i-nie-wie-nic-o-czymkolwiek-innym
Który Wie­rzy Cytaty: Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!
Który Wie­rzy Cytaty: Wśród wie­rzb i ciem­nej nocy sta­liśmy przytuleni. Było nam ze sobą dobrze, nie wie­dzieliśmy, że tak się wszys­tko zmieni. Wie­rzy­liśmy so­bie wzajemnie i szczęście było z nami. By­liśmy so­bie ta­cy bliscy, by­liśmy zakochani. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
Który Wie­rzy Cytaty: Głupi to, który na owoc pat­rzy, a jak wy­soko wi­si, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz
głupi-to-który-na owoc-pat­rzy-a jak wy­soko-wi­-nie myśli
Który Wie­rzy Cytaty: Nie is­tnieje ta­ki zbior­nik, który wyt­rzy­ma wciąż rosnące ciśnienie.   -Starlight
nie-is­tnieje-­ki-zbior­nik-który-wyt­rzy­-wciąż-rosną-śnienie- 
Który Wie­rzy Cytaty: Nie do­wie­rzaj mężczyźnie, który mil­czy, i psu, który nie szczeka. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
Który Wie­rzy Cytaty: Wolę być wie­rzy­cielem niż dłużnikiem. -Neil Gaiman
wolę-być-wie­rzy­cielem-ż-dłużnikiem
Który Wie­rzy Cytaty: Nap­rawdę sław­nych żołnie­rzy ma tyl­ko kraj, który wyg­rał wojnę. -Stefan Kisielewski
nap­rawdę-sław­nych-żołnie­rzy- tyl­ko-kraj-który-wyg­rał-wojnę
Który Wie­rzy Cytaty: Przez set­ki lat ludzie wie­rzy­li, iż jaszczur­ki w stud­ni do­wodzą, że wo­da jest świeża i zdat­na do pi­cia. I przez cały ten czas ani ra­zu nie za­dali so­bie py­tania, gdzie właści­wie jaszczur­ki chodzą do toalety. -Terry Pratchett
Który Wie­rzy Cytaty: Sta­jemy się tym kim wie­rzy­my że jesteśmy  -daniello
sta­jemy ę-tym-kim-wie­rzy­my-że jesteśmy 
Który Wie­rzy Cytaty: Młodość nie wie­rzy doświad­cze­niu starych. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Który Wie­rzy Cytaty: Zat­rzy­mam po­wiet­rze twe­go śmie­chu, który uczy­nił mnie szczęśliwą... -AnDree
zat­rzy­mam-po­wiet­rze-twe­go-śmie­chu-który-uczy­ł-mnie-szczęśliwą
Który Wie­rzy Cytaty: Kto słowom ser­ca wie­rzy, ten nig­dy nie zginie. -Emil Zegadłowicz
kto-słowom-ser­ca-wie­rzy-ten-nig­dy-nie zginie
Który Wie­rzy Cytaty: W grun­cie rzeczy tyl­ko ig­no­rant, człowiek ubo­gi w wiedzę może ro­bić to, co chce, i nie zadręczać się porówny­waniem swoich osiągnięć z tym, cze­go do­kona­no w przeszłości. Ten, który nic nie wie, jest wol­ny. Ten, który wie, jest przeżuty cier­piętniczą im­po­ten­cją, rozpływa się w poczu­ciu niemożności jak perła w kwasie. -Janet Fitch