Których Nikt W świecie Się Cytaty

Których Nikt W świecie Się Cytaty: Słowo polskie zwiastować ma myśli, do których nikt w świecie się jeszcze nie dopracował. -Stanisław Brzozowski


słowo-polskie-zwiastować-myśli-do-których-nikt-w-świecie-ę-jeszcze-nie-dopracował
Których Nikt W świecie Się Cytaty: Na wielkim świecie nikt łatwiej się nie myli jak głos publiczny; im obszerniejsza widownia, tym złudzenie większe. Zaś w małej wiosce najlepiej wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi; na małej scenie tych tylko wad nie dostrzegą, których nie ma. -József Eotvos


Których Nikt W świecie Się Cytaty: Nikt nie kocha tych, których się lęka. -Seneka Młodszy


Których Nikt W świecie Się Cytaty: Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których się znają - na świecie byłoby bardzo cicho. -Giovanni Guareschi


gdyby-ludzie-mówili-tylko-o-sprawach-na-których-ę-znają-na-świecie-byłoby-bardzo-cicho
Których Nikt W świecie Się Cytaty: Gdyby wszyscy politycy mówili jedynie o sprawach, na których się znają, byłoby o wiele ciszej na świecie. -Groucho Marx


gdyby-wszyscy-politycy-mówili-jedynie-o-sprawach-na-których-ę-znają-byłoby-o-wiele-ciszej-na-świecie
Których Nikt W świecie Się Cytaty: Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko o spra­wach, na których się znają - na świecie byłoby bar­dzo cicho. -Giovanni Guareschi


gdy­by-ludzie-mówi­li-tyl­ko-o spra­wach-na których ę-znają- na świecie-byłoby-bar­dzo-cicho
Których Nikt W świecie Się Cytaty: W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić. -Tadeusz Olszański


Których Nikt W świecie Się Cytaty: Biada ar­tystom, na których nikt nie pluje. -Carpio Lope de Vega


Których Nikt W świecie Się Cytaty: Biada artystom, na których nikt nie pluje. -Felix Lope De Vega Carpio


Których Nikt W świecie Się Cytaty: Pycha to czasem samoobrona ludzi, których nikt nie pochwali. -Magdalena Samozwaniec


pycha-to-czasem-samoobrona-ludzi-których-nikt-nie-pochwali
Których Nikt W świecie Się Cytaty: Tak trud­no pro­sić o słowa w których czułość się chowa kiedyś tak oczywiste te­raz rap­tem wspom­nienia mgliste Tak ciepło w sofę wtulona pod po­wieka­mi Two­je ramiona stęskniona Nic Nikt Pus­ty kielich rozpaczy Suche oczy Ut­rzy­mać się na powierzchni Słonych łez morza przeszłości W bez­dech obrócona Nieuf­na dla radości Nig­dy nie pogodzona Wypalona Zżar­ta solą Uśmie­cham się do Ciebie chwy­tając nieśmiało dziś w gar­dle sta­je całe wczoraj żołądek ścis­ka jutro W in­nym świecie wi­taj mój uśmiech i wolę życia... A może się nie znamy.... -mistyczna


Których Nikt W świecie Się Cytaty: Nikt na tym świecie nie może rozwijać się swobodnie i żyć w pełni, nie będąc rozumianym przez przynajmniej jedną osobę. -Paul Tournier


nikt-na-tym-świecie-nie-może-rozwijać-ę-swobodnie-i-żyć-w-peł-nie-będąc-rozumianym-przez-przynajmniej-jedną-osobę
Których Nikt W świecie Się Cytaty: Pycha to cza­sem sa­moob­ro­na ludzi, których nikt nie pochwali. -Magdalena Samozwaniec


pycha-to cza­sem-­moob­ro­na-ludzi-których-nikt-nie pochwali
Których Nikt W świecie Się Cytaty: Wi­tam Pa­na w tym świecie. W świecie ludzi cieka­wych, których życie in­nych bar­dziej jest in­te­resujące od ich włas­ne­go. Kiedy prob­le­my wy­wołują sen­sacje i są rozgłasza­ne na czte­ry stro­ny świata jak hej­nał Ma­riac­ki. I niech Pan za­pamięta, że swo­je ta­jem­ni­ce le­piej trzy­mać tyl­ko dla siebie, bo obudzi się Pan ra­no,a pańska ta­jem­ni­ca będzie gru­bym dru­kiem wy­pisa­na w gazecie. -chrupcia


Których Nikt W świecie Się Cytaty: Ideał wszystkich cenzorów: dopuszczać tylko takie książki, których i tak nikt nie będzie czytał. -Giovanni Guareschi


ideał-wszystkich-cenzorów-dopuszczać-tylko-takie-książki-których-i-tak-nikt-nie-będzie-czytał
Których Nikt W świecie Się Cytaty: Świado­mość te­go kim jes­tem wca­le nie ułat­wia mi życia,wręcz sta­je się ono co­raz trud­niej­sze. Chce odejść,odpłynąć,zacząć żyć na no­wo nie od­wra­cając się za siebie! Zacząć no­we porządne życie. Mam już dość tych miej­sc, w których byłem,tych ludzi, których poz­nałem i oka­zali się być in­ni niż się wy­dawa­li z pozoru. Nie chce żyć w tym świecie pełnym cham­stwa,pros­tac­twa,fałszy­wości,bólu cierpienia! Chce odejść,odlecieć,odpłynąć!  -Van Kalisz


Których Nikt W świecie Się Cytaty: Wystarczy pleść jakieś głupstwa, których nikt nie może zrozumieć, a ludzie zrobią wszystko, czego od nich zażądasz. -Jerome David Salinger


wystarczy-pleść-jakieś-głupstwa-których-nikt-nie-może-zrozumieć-a-ludzie-zrobią-wszystko-czego-od-nich-zażądasz
Których Nikt W świecie Się Cytaty: Za nic w świecie, nie od­dam wspom­nień, do których nig­dy nie wrócę. -Bruno


za nic-w świecie-nie od­dam-wspom­nień-do których-nig­dy-nie wrócę