Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty

Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Naj­bar­dziej sa­mot­ni są ci, którzy mają naj­więcej przyjaciół. -respirer


naj­bar­dziej-­­-są -którzy-mają-naj­więcej-przyjaciół
Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Naj­piękniej uśmie­chają się Ci , którzy cier­pią. Naj­piękniej­sze oczy mają Cie , którzy często płaczą. Naj­le­piej słuchają Ci których nikt nie słucha [*]  -Tsumike


naj­piękniej-uśmie­chają ę-ci  którzy-cier­pią-naj­piękniej­sze-oczy-mają-cie- którzy-często-płaczą-naj­­piej-słuchają
Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają. -Rene Clair


ludzie-którzy-mają-żo-czasu-spędzają-go-najchętniej-u-tych-którzy-go-nie-mają
Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Są ludzie, którzy mają ot­warte więcej okien...w jed­nym roz­ma­wiają z Tobą, w in­nych o Tobie. -odmienna


są ludzie-którzy-mają-ot­warte-więcej-okienw-jed­nym-roz­­wiają-z tobą-w in­nych-o tobie
Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Nies­te­ty, bezpłod­ne idee mają zwyk­le naj­więcej dzieci. -Władysław Grzeszczyk


nies­te­ty-bezpłod­ne-idee-mają-zwyk­-naj­więcej-dzieci
Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada. -José Saramago


Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Mało jest ludzi, którzy by byli przyjaciółmi twej osoby; więcej jest przyjaciół twej fortuny. Ty też nie życz przyjaciołom za wiele szczęścia, jeśli ich stracić nie chcesz. -Baltazar Gracian Y Morales


Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Naj­le­piej sie­dzieć cały dzień w in­terne­cie gdzie poz­na­jesz ludzi dokład­nie ta­kich ja­kim ty sa­ma jes­teś, którzy mają te sa­me wa­dy i za­lety ja­kie Ty, którzy ro­zumieją two­je błędy czy też prob­le­my, których możesz naz­wać swoimi PRAW­DZI­WYMI przyjaciółmi. -KoombaT


Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Ka­pita­lizm to bar­dzo pros­ta gra: wyg­ry­wają ci, którzy mają ka­pitał, nieza­leżnie od na­rodo­wości, a przeg­ry­wają ci, którzy ka­pitału nie mają, znów: nieza­leżnie od narodowości. -Jan Sowa


Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Ci, którzy mają ideę wciąż w gębie, mają ją zazwyczaj i w pobliskim nosie. -Stanisław Jerzy Lec


ci-którzy-mają-ideę-wciąż-w-gębie-mają-ją-zazwyczaj-i-w-pobliskim-nosie
Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Tylko ludzie o wielkich zaletach serca mają przyjaciół. -Wolter


tylko-ludzie-o-wielkich-zaletach-serca-mają-przyjaciół
Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Zaz­droszczę tym co mają praw­dzi­wych przyjaciół. -AnDree


zaz­droszczę-tym-co mają-praw­dzi­wych-przyjaciół
Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Tyl­ko ludzie o wiel­kich za­letach ser­ca mają przyjaciół. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych. -Montesquieu


ludzie-którzy-mają-ło-do-roboty-są-wielkimi-gadułami-im-mniej-ktoś-myśli-tym-więcej-gada-myślenie-to-rozmowa-z-samym-sobą-a-kto-mówi-do
Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: My, którzy mamy przyjaciół, jesteśmy otuleni życzliwością, bezpieczni wobec zimnego ogromu przestrzeni. -Pam Brown


my-którzy-mamy-przyjaciół-jesteśmy-otuleni-życzliwośą-bezpieczni-wobec-zimnego-ogromu-przestrzeni
Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Mówią, że po­dob­no naj­więcej przy­jaciół od­chodzi od nas w nie­szczęściu... ja zaw­sze miałem od­wrot­nie, naj­więcej ich tra­ciłem w szczęściu... przez zazdrość. -Seneka 18


mówią-że po­dob­no-naj­więcej-przy­jaciół-od­chodzi-od nas-w nie­szczęściu-ja zaw­sze-miałem-od­wrot­nie-naj­więcej-ich
Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół. -Benjamin Franklin


człowiek-mądry-więcej-uczy-ę-od-swoich-wrogów-ż-głupiec-od-przyjaciół
Którzy Mają Naj­więcej Przyjaciół Cytaty: Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół. -Benjamin Franklin


człowiek-mądry-więcej-uczy ę-od swoich-wrogów-ż-głupiec-od przyjaciół