Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Życie du­si tych, którzy so­bie z nim nie radzą. -Bruno
Życie-­-tych-którzy-so­bie-z nim-nie radzą
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Tyl­ko dob­rych uczuć ludzie nie zaw­sze umieją so­bie oka­zywać. Z oka­zywa­niem złych radzą so­bie znakomicie…  -wesolutka214
tyl­ko-dob­rych-uczuć-ludzie-nie zaw­sze-umieją-so­bie-oka­zywać-z oka­zywa­niem-złych-radzą-so­bie-znakomicie 
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Ko­biety na ogół dużo le­piej so­bie radzą niż my, tyl­ko wolą się z tym nie zdradzać. -Jerzy Jurandot
ko­biety-na ogół-żo-­piej-so­bie-radzą-ż-my-tyl­ko-wolą ę-z tym-nie zdradzać
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: 'Po­między ty­mi, którzy mogą spać, a ty­mi, którzy spać nie mogą, roz­ciąga się prze­paść. To je­den z najgłębszych podziałów ludzkości.
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: [Co na­leży ro­bić, aby ludzie jak naj­mniej po­pełniali przestępstw?] Żeby ci, którzy sa­mi nie ucier­pieli od przestępstwa, by­li nim tak sa­mo wstrząśnięci jak ci, którzy pad­li je­go ofiarą. -Solon
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: bo­ga jest w to­bie na ty­le, na ile poz­wo­lisz so­bie w nim być  -danioł
bo­ga-jest w to­bie-na ty­-na ile-poz­wo­lisz-so­bie-w nim-być 
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Lubię... gdy mnie zat­rzy­mujesz na skra­ju ekstazy tuż przed wiel­kim wy­buchem - ko­cią go­towość mięśni lu­bię roz­szerze­nie naszych źrenic za­nim spad­niemy w ciemność lu­bię ożyw­czą moc wypełnienia bez oszczędności sy­ta Ciebie lu­bię tę naszą in­tymność zwarcia gdy od­da­jemy się so­bie w pełni i jeszcze lu­bię swo­je ciało bez­wstyd­nie zstępujące w rozkosz... ma­jowa ko­bieta swe­mu mężczyźnie  -AMA
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie. -Władysław Broniewski
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: przy­pomi­nam so­bie każdą chwilę spędzoną z nim Każdy do­tyk, każdy pocałunek Sta­ram przy­pom­nieć so­bie za­pach tytoniu Zaw­sze był nim przesiąknięty Był tak cho­ler­nie arogancki ja­rał trawę i pił niez­liczo­ne ilości alkoholu lecz miał cu­dow­ne serce umiał kochać całym sobą jak nikt inny  -chocolat122
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Czas ob­chodzi się łagod­nie z ty­mi, którzy z nim postępują łagodnie. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu. -Elizabetta
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Roz­ma­wiam z pająkami, gdy spa­ceruję z diabłem ... z nim ra­zem sikamy na siedem grzechów głównych. Roz­ma­wiam z pająkami w ciem­ności bezpowrotnej, gdzie one mi tak radzą bym nie wychodził z trumny. Roz­ma­wiam z pająkami pod od­wróco­nym krzyżem ... przez niego naznaczony jes­tem złym w tłumie dobrych. Roz­ma­wiam z pająkami, więc poz­nałem ich sek­re­ty ... ucieka­nie śmier­ci w życie jest zu­pełnie bezsensowne. -Moon G
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Gdy mi jest smut­no lu­bię słuchać me­lan­cho­lij­nych piose­nek, bo dzięki nim mo­je łzy pełne cier­pienia i nie­szczęścia są jeszcze bar­dziej cier­piące i nie­szczęśli­we. A wówczas... smu­tek mi­ja i pos­ta­nawiam so­bie wal­czyć o szczęście. -Kaye
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Bycie przeciętnym jest dla ludzi którzy nie są tego świadomi- każdy inny przestałby nim być! -nieznany
bycie-przeciętnym-jest-dla-ludzi-którzy-nie-są-tego-świadomi-każdy-inny-przestałby-nim-być
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Nie lu­bię ta­kich ludzi, którzy ro­bią łaskę, że żyją!  -Krystyna Siesicka
nie-lu­bię-­kich-ludzi-którzy-ro­bią-łaskę-że żyją 
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Czas to jak elik­sir który od­radza i zabija  -daniello
czas-to jak elik­sir-który-od­radza-i zabija 
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Po­mimo śmier­ci prag­nie każdy z nas zacho­wać nieśmier­telność. Pa­mięć o uczyn­kach naszej oso­by, o naszym by­cie oraz o tym, co zos­ta­wimy po so­bie. Każdy z nas bu­duje so­bie za życia ta­ki pom­nik, który po nim zos­ta­nie już na zawsze. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Odwzajemniona W sza­leństwo prze­radza się Bo­so po rosie K.A.Sz. 2015r.05.11. -Cris
odwzajemniona-w-sza­ństwo-prze­radza-ę-bo­so-po rosie-kasz-2015r0511
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Czerp od życia garściami, co tyl­ko chcesz. Uważaj tyl­ko, abyś nie przeszarżował i nie zaczął brać cze­goś sprzed no­sa tym, którzy bar­dziej te­go pot­rze­bują. Cza­sem war­to po­luźnić pal­ce i odjąć so­bie z garści, by in­ni nie mu­sieli odjąć so­bie z ust. Z cyk­lu po­wieści
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Nie lu­bię go, ale jak będziesz z nim szczęśli­wa to ok... - I za to kocha się przy­jaciół. An­nM ;*  -AnDree
nie-lu­bię-go-ale-jak będziesz-z nim-szczęśli­wa-to ok-i za to kocha ę-przy­jaciół-an­nm- 
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Pros­te życie wiodą tyl­ko nieudaczni­cy, którzy nie pot­ra­fią go so­bie skomplikować. -aforystokrata
pros­te-życie-wiodą-tyl­ko-nieudaczni­cy-którzy-nie pot­ra­fią-go so­bie-skomplikować
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Ci, którzy kochają, sa­mi so­bie kształtują sny. -Wergiliusz
ci-którzy-kochają-­mi-so­bie-kształtują-sny
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Źle, gdy ludzki wy­miar prze­radza się w nieludzki bezmiar. -Bujak Bogusław
Ź-gdy-ludzki-wy­miar-prze­radza ę-w nieludzki-bezmiar
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Na­tura ludzka ma wiel­kie zdol­ności sa­mood­radza­nia się. -Karen Blixen
na­tura-ludzka- wiel­kie-zdol­noś-­mood­radza­nia-ę
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Istnieje na tym świecie wielu ludzi, którzy spędzają tyle czasu dbając o zdrowie, że nie mają czasu, by się nim cieszyć. -Josh Billings
istnieje-na-tym-świecie-wielu-ludzi-którzy-spędzają-tyle-czasu-dbając-o-zdrowie-że-nie-mają-czasu-by-ę-nim-cieszyć
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Za­nim za­bie­rzesz się za ra­towa­nie ludzkości - zejdź z ko­nia i ura­tuj choć jed­ne­go człowieka. -karaczan19
za­nim-za­bie­rzesz ę-za ra­towa­nie-ludzkoś- zejdź-z ko­nia-i ura­tuj-choć-jed­ne­go-człowieka
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności. -Henry Alonzo Myers
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Ludzie, którzy próbują uczy­nić ten świat gor­szym, nie biorą so­bie wol­ne­go dnia. -Bob Marley
ludzie-którzy-próbują-uczy­ć-ten-świat-gor­szym-nie biorą-so­bie-wol­ne­go-dnia
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Czas obchodzi się łagodnie z tymi, którzy z nim postępują łagodnie. -Anatol France
czas-obchodzi-ę-łagodnie-z-tymi-którzy-z-nim-postępują-łagodnie
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Gadułami są ci, którzy rozmawiają z wami o innych. Nudziarze to ci, którzy opowiadają o sobie. Ale ci, którzy mówią wam o was samych - to czarujący gawędziarze... -Marcel Pagnol
gadułami-są-którzy-rozmawiają-z-wami-o-innych-nudziarze-to-którzy-opowiadają-o-sobie-ale-którzy-mówią-wam-o-was-samych-to-czarujący
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Ci, którzy tron zawdzięczają szczęściu, dochodzą doń bez wielkiego trudu, ale z wielkim tylko trudem mogą się na nim utrzymać. -Niccolo Machiavelli
ci-którzy-tron-zawdzięczają-szczęściu-dochodzą-doń-bez-wielkiego-trudu-ale-z-wielkim-tylko-trudem-mogą-ę-na-nim-utrzymać
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali so­bie spra­wy, jak blis­cy są suk­ce­su, kiedy się poddali. -Thomas Alva Edison
wielu-życiowych-roz­bitków-to ludzie-którzy-nie zda­wali-so­bie-spra­wy-jak blis­cy-są suk­­su-kiedy ę-poddali
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Jes­teśmy so­bie tak blis­cy jak dwo­je ludzi,którzy się oddalają. -Jeanette Winterson
jes­teśmy-so­bie-tak-blis­cy-jak dwo­-ludziktórzy ę-oddalają
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: To pop­rzez gwałt do­ciera­my do gra­nic nasze­go is­tnienia. Ból prze­radza się w ek­stazę. Spoj­rze­nie sta­je się groźbą. -Josephine Hart
to pop­rzez-gwałt-do­ciera­my-do gra­nic-nasze­go-is­tnienia-ból prze­radza ę-w ek­stazę-spoj­rze­nie sta­ ę-groźbą
Którzy So­bie Z nim Nie radzą Cytaty: Siła piękna po­lega na wmówieniu tym, którzy się z nim sty­kają, że oni sa­mi stają się piękni. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki