Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty

Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Dla ludzi, którzy znaj­dują się na śle­pym torze, wy­kole­jenie się by­wa ratunkiem. -Leszek Kumor


dla-ludzi-którzy-znaj­dują ę-na ś­pym-torze-wy­kole­jenie ę-by­wa-ratunkiem
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Ci, którzy znaj­dują się na dnie, już nie boją się upadku. -Julian Mikołajczak


ci-którzy-znaj­dują ę-na dnie-już-nie boją ę-upadku
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: By­wają i ta­cy ludzie, którzy w dys­kusjach są niemal idealni, ale w mo­men­cie kon­fron­tacji w ich dłoniach znaj­dują się już tyl­ko kamienie... -Niusza


by­wają-i ­cy-ludzie-którzy-w dys­kusjach-są niemal-idealni-ale-w mo­men­cie-kon­fron­tacji-w ich-dłoniach-znaj­dują ę-już
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Czas, straszny le­karz, w śle­pym bez­ro­zumie leczy naj­droższy ból wbrew sercu. -Leopold Staff


czas-straszny-­karz-w ś­pym-bez­ro­zumie-leczy-naj­droższy-ból-wbrew-sercu
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Naj­szczęśliw­szy związek, ja­ki można so­bie wyob­ra­zić, jest po­między głuchą żoną, a śle­pym mężem. -Samuel Taylor Coleridge


naj­szczęśliw­szy-związek-ja­ki-można-so­bie-wyob­ra­zić-jest po­między-głuchą-żoną-a ś­pym-mężem
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Łzy znaj­dują się na dnie każde­go komizmu. -Charles Chaplin


Łzy-znaj­dują ę-na dnie-każde­go-komizmu
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: gdy­by tak stać się od zaraz bezdzwięcznie je­dynie nie śle­pym spojrzeniem przemówić pul­sując w skroniach zna­leźć zrozumienie głębią być tak bez przyczyny   -Papużka


gdy­by-tak-stać-ę-od-zaraz-bezdzwięcznie-­dynie-nie ś­pym-spojrzeniem-przemówić-pul­sując-w skroniach-zna­źć-zrozumienie-głębią
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Ciągłe przy­myka­nie oczu na otaczającą nas nies­pra­wied­li­wość uczy­ni nas śle­pym na ludzkie cierpienie. -topik


ciągłe-przy­myka­nie-oczu-na otaczającą-nas-nies­pra­wied­li­wość-uczy­-nas-ś­pym-na ludzkie-cierpienie
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Nie ufaj uczu­ciom, które za prędko znaj­dują swój wyraz. -André Gide


nie-ufaj-uczu­ciom-które-za prędko-znaj­dują-swój-wyraz
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Tam gdzie znaj­dują się kra­ty i kaj­da­ny, można z dużym praw­do­podo­bieństwem przyjąć, że ma się do czy­nienia ze śla­dami człowieka. -Antoni Kępiński


tam-gdzie-znaj­dują ę-kra­ty-i kaj­da­ny-można-z żym-praw­do­podo­bieństwem-przyjąć-że  ę-do czy­nienia-ze ś­dami
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Dzieci często łat­wiej znaj­dują wspólny język z dziad­ka­mi niż z rodzicami. -Antoni Kępiński


dzieci-często-łat­wiej-znaj­dują-wspólny-język-z dziad­ka­mi-ż-z rodzicami
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?  Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic co by ci oświet­liło drogę, ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi. -Dean Ray Koontz


Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Jakże chętnie ludzie re­zyg­nują z siebie! To zro­zumiałe, bo siebie trud­no znieść. Tłumy jed­nostek szu­kają pro­roka, ale naj­częściej znaj­dują führera. -Sławomir Mrożek


jakże-chętnie-ludzie-re­zyg­nują-z siebie-to zro­zumiałe-bo siebie-trud­no-znieść-tłumy jed­nostek-szu­kają-pro­roka-ale
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Cza­sem założenia są pod­stawą naszych błędów, stop­niowo tworzoną iluzją w pos­ta­ci przysłowiowych „różowych oku­larów” po których zdjęciu czu­jemy się oszu­kani jak dzieci, które roz­pa­kowując pazłot­ko znaj­dują ko­loro­wy ( i ow­szem) ka­myk za­miast up­ragnione­go cukierka. -wesolutka214


Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Ci, którzy bu­dują zam­ki na lodzie, zwyk­le na lodzie osiadają. -Tadeusz Gicgier


ci-którzy-bu­dują-zam­ki-na lodzie-zwyk­-na lodzie-osiadają
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: For­tu­na jest śle­pa i śle­pymi czy­ni swoich wybranych. -Cyceron


for­­na-jest ś­pa-i ś­pymi-czy­-swoich-wybranych
Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Zaz­droszczą ci po pros­tu te­go, że jes­teś szczęśli­wym człowiekiem. Zaz­droszczą ci te­go, że ty im nie zaz­drościsz. Jedną z naj­smut­niej­szych właści­wości człowie­czej egzys­ten­cji jest fakt, że niektórzy ludzie nie pot­ra­fią cie­szyć się sa­mym życiem, ale ra­dość znaj­dują tyl­ko w niepo­wodze­niach innych. -Dean Ray Koontz


Którzy Znaj­dują się Na śle­pym Torze Cytaty: Ileż ra­zy szu­kamy schro­nienia i dos­trze­gamy chałupkę po dru­giej stro­nie rze­ki.. Próbu­jemy się przep­ra­wić, ale wo­da jest zbyt głębo­ka. Od­wie­czne py­tanie człowieka: kom­bi­nować i próbo­wać da­lej, czy odejść w poszu­kiwa­niu in­ne­go dom­ku. Nieliczni mają szczęście, i po pros­tu znaj­dują przed sobą most. Al­bo ry­baka, który użycza im łódki. -jatoja