Którzy Znaj­dują się Cytaty

Którzy Znaj­dują się Cytaty: Ci, którzy znaj­dują się na dnie, już nie boją się upadku. -Julian Mikołajczak


ci-którzy-znaj­dują ę-na dnie-już-nie boją ę-upadku
Którzy Znaj­dują się Cytaty: Dla ludzi, którzy znaj­dują się na śle­pym torze, wy­kole­jenie się by­wa ratunkiem. -Leszek Kumor


dla-ludzi-którzy-znaj­dują ę-na ś­pym-torze-wy­kole­jenie ę-by­wa-ratunkiem
Którzy Znaj­dują się Cytaty: By­wają i ta­cy ludzie, którzy w dys­kusjach są niemal idealni, ale w mo­men­cie kon­fron­tacji w ich dłoniach znaj­dują się już tyl­ko kamienie... -Niusza


by­wają-i ­cy-ludzie-którzy-w dys­kusjach-są niemal-idealni-ale-w mo­men­cie-kon­fron­tacji-w ich-dłoniach-znaj­dują ę-już
Którzy Znaj­dują się Cytaty: Łzy znaj­dują się na dnie każde­go komizmu. -Charles Chaplin


Łzy-znaj­dują ę-na dnie-każde­go-komizmu
Którzy Znaj­dują się Cytaty: Nie ufaj uczu­ciom, które za prędko znaj­dują swój wyraz. -André Gide


nie-ufaj-uczu­ciom-które-za prędko-znaj­dują-swój-wyraz
Którzy Znaj­dują się Cytaty: Tam gdzie znaj­dują się kra­ty i kaj­da­ny, można z dużym praw­do­podo­bieństwem przyjąć, że ma się do czy­nienia ze śla­dami człowieka. -Antoni Kępiński


tam-gdzie-znaj­dują ę-kra­ty-i kaj­da­ny-można-z żym-praw­do­podo­bieństwem-przyjąć-że  ę-do czy­nienia-ze ś­dami
Którzy Znaj­dują się Cytaty: Dzieci często łat­wiej znaj­dują wspólny język z dziad­ka­mi niż z rodzicami. -Antoni Kępiński


dzieci-często-łat­wiej-znaj­dują-wspólny-język-z dziad­ka­mi-ż-z rodzicami
Którzy Znaj­dują się Cytaty: Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?  Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic co by ci oświet­liło drogę, ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi. -Dean Ray Koontz


Którzy Znaj­dują się Cytaty: Jakże chętnie ludzie re­zyg­nują z siebie! To zro­zumiałe, bo siebie trud­no znieść. Tłumy jed­nostek szu­kają pro­roka, ale naj­częściej znaj­dują führera. -Sławomir Mrożek


jakże-chętnie-ludzie-re­zyg­nują-z siebie-to zro­zumiałe-bo siebie-trud­no-znieść-tłumy jed­nostek-szu­kają-pro­roka-ale
Którzy Znaj­dują się Cytaty: Cza­sem założenia są pod­stawą naszych błędów, stop­niowo tworzoną iluzją w pos­ta­ci przysłowiowych „różowych oku­larów” po których zdjęciu czu­jemy się oszu­kani jak dzieci, które roz­pa­kowując pazłot­ko znaj­dują ko­loro­wy ( i ow­szem) ka­myk za­miast up­ragnione­go cukierka. -wesolutka214


Którzy Znaj­dują się Cytaty: Ci, którzy bu­dują zam­ki na lodzie, zwyk­le na lodzie osiadają. -Tadeusz Gicgier


ci-którzy-bu­dują-zam­ki-na lodzie-zwyk­-na lodzie-osiadają
Którzy Znaj­dują się Cytaty: Zaz­droszczą ci po pros­tu te­go, że jes­teś szczęśli­wym człowiekiem. Zaz­droszczą ci te­go, że ty im nie zaz­drościsz. Jedną z naj­smut­niej­szych właści­wości człowie­czej egzys­ten­cji jest fakt, że niektórzy ludzie nie pot­ra­fią cie­szyć się sa­mym życiem, ale ra­dość znaj­dują tyl­ko w niepo­wodze­niach innych. -Dean Ray Koontz


Którzy Znaj­dują się Cytaty: Ileż ra­zy szu­kamy schro­nienia i dos­trze­gamy chałupkę po dru­giej stro­nie rze­ki.. Próbu­jemy się przep­ra­wić, ale wo­da jest zbyt głębo­ka. Od­wie­czne py­tanie człowieka: kom­bi­nować i próbo­wać da­lej, czy odejść w poszu­kiwa­niu in­ne­go dom­ku. Nieliczni mają szczęście, i po pros­tu znaj­dują przed sobą most. Al­bo ry­baka, który użycza im łódki. -jatoja


Którzy Znaj­dują się Cytaty: Zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto się znaj­dzie nie w porę. -Jacek Kaczmarski


zaw­sze-znaj­dzie ę-ktoś-kto ę-znaj­dzie-nie w porę
Którzy Znaj­dują się Cytaty: Kle­piący się w czoło od­naj­dują pus­te dźwięki. 012  -wdech


kle­piący ę-w czoło-od­naj­dują-pus­te-dźwięki-012 
Którzy Znaj­dują się Cytaty: Ko­biety zga­dują wszys­tko; jeśli się mylą - wi­dać rzecz przemyślały. -Alfons Karr


ko­biety-zga­dują-wszys­tko-śli ę-mylą- wi­dać-rzecz-przemyśły
Którzy Znaj­dują się Cytaty: 'Po­między ty­mi, którzy mogą spać, a ty­mi, którzy spać nie mogą, roz­ciąga się prze­paść. To je­den z najgłębszych podziałów ludzkości.


Którzy Znaj­dują się Cytaty: Ludzie to dziw­ne is­to­ty - naj­pierw bu­dują so­bie mos­ty, a później boją się przez nie przejść. -szantiil


ludzie-to dziw­ne-is­to­ty- naj­pierw-bu­dują-so­bie-mos­ty-a później-boją ę-przez-nie przejść