Kto Jest głup­cem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kto Jest głup­cem Cytaty: Kto jest głup­cem? Kto tra­ci wszys­tko, co otrzymał. -Talmud
kto-jest głup­cem-kto-tra­-wszys­tko-co otrzymał
Kto Jest głup­cem Cytaty: Być głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się za mądrego. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
być-głup­cem-i zda­wać-so­bie-z te­go-sprawę- lep­sze-to ż-być-głup­cem-i uważać ę-za mądrego
Kto Jest głup­cem Cytaty: Kto nie lu­bi ko­biet, wi­na i śpiewu po­zos­ta­nie głup­cem całe życie. -Martin Luther King
kto-nie lu­bi-ko­biet-wi­na-i śpiewu-po­zos­­nie-głup­cem-całe-życie
Kto Jest głup­cem Cytaty: Jes­tem głup­cem, wy­bacz mi, gdy­byś je widział, te oczy!  -Johann Wolfgang Goethe
jes­tem-głup­cem-wy­bacz-mi-gdy­byś- widział-te oczy 
Kto Jest głup­cem Cytaty: Głup­cem wol­no być każde­mu, ale pod jed­nym wa­run­kiem: żeby nie da­wał złego przykładu. -Victor Marie Hugo
głup­cem-wol­no-być-każde­mu-ale-pod-jed­nym-wa­run­kiem-żeby-nie da­wał-złego-przykładu
Kto Jest głup­cem Cytaty: Nie uważaj się za mądre­go, jeśli nie masz od­wa­gi naz­wać siebie głup­cem i nie uważaj się za głup­ca, jeśli nig­dy nie naz­wiesz siebie mądrym. -aforystokrata
nie-uważaj ę-za mądre­go-śli-nie masz-od­wa­gi-naz­wać-siebie-głup­cem-i nie uważaj ę-za głup­ca-śli-nig­dy-nie naz­wiesz
Kto Jest głup­cem Cytaty: Mówisz mi że głup­cem jestem Ależ ja się z tym zgadzam nap­rawdę A te­raz tak szczerze mi po­wiedz Kim ty jes­teś ??  -samothnick
mówisz-mi że głup­cem-jestem-ależ-ja ę-z tym-zgadzam-nap­rawdę-a-te­raz-tak-szczerze-mi po­wiedz-kim-ty jes­teś- 
Kto Jest głup­cem Cytaty: Dla głup­ca niebez­pie­czny jest ten, kto mówi mądrze i vi­ce versa. -Bruno
dla-głup­ca-niebez­pie­czny-jest ten-kto-mówi-mądrze-i vi­-versa
Kto Jest głup­cem Cytaty: Mądrzej­szy ustąpi głup­sze­mu,jeżeli głup­szy jest od niego mocniejszy  -Feliks Chwalibóg
mądrzej­szy-ustąpi-głup­sze­mużeli-głup­szy-jest od niego-mocniejszy 
Kto Jest głup­cem Cytaty: Le­nis­two jest głup­stwem ciała, a głup­stwo jest le­nis­twem duszy. -Alojzy Żółkowski
le­nis­two-jest głup­stwem-ciała-a głup­stwo-jest ­nis­twem-duszy
Kto Jest głup­cem Cytaty: Kto sądzi głup­ca, sam się osądza. -Talmud
kto-sądzi-głup­ca-sam ę-osądza
Kto Jest głup­cem Cytaty: Gorzej głup­ca będzie po­niżony, kto zbyt po­ryw­czo sądzi. -Alighieri Dante
gorzej-głup­ca-będzie-po­żony-kto-zbyt-po­ryw­czo-sądzi
Kto Jest głup­cem Cytaty: Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście. -Michel Eyquem de Montaigne
każdy-z nas-cza­sem-mówi-głup­stwa-niez­nośne są tyl­ko-głup­stwa-wygłasza­ne-uroczyście
Kto Jest głup­cem Cytaty: Wybory im­pre­zy... gdzie pta­ki milkną. Ile ci płacą za twoją żydo­filię hunwejbinie. Bo nie wierzę, że jes­teś ta­kim ma­lowa­nym głup­cem za darmo tam - gdzie roz­gniata się perły bez korony by bo­daj... nie potoczyły przed świnie. Z tej kałuży*... będą niezłe chu­de jaja.   -wdech
Kto Jest głup­cem Cytaty: Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność. -Sławomir Mrożek
nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko
Kto Jest głup­cem Cytaty: Ser­cem nie można służyć za pieniądze, ser­cem służy się za dar­mo, bezinteresownie. -Stefan Wyszyński
ser­cem-nie można-służyć-za pieniądze-ser­cem-służy ę-za dar­mo-bezinteresownie
Kto Jest głup­cem Cytaty: Ludzie we­seli po­pełniają więcej głup­stw niż smut­ni. Ale smut­ni po­pełniają większe głup­stwa niż weseli. -Ewald von Kleist
ludzie-we­seli-po­pełniają-więcej-głup­stw-ż-smut­-ale smut­-po­pełniają-większe-głup­stwa-ż-weseli
Kto Jest głup­cem Cytaty: Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem. -Aga250909
ser­cem-czu­-człowiek-który-myśli-umysłem-a brzuchem- ten-kto-myśli-sercem
Kto Jest głup­cem Cytaty: Biada te­mu, kto na­dużywa prze­wagi, jaką nad ser­cem dru­giego po­siada, w tym ce­lu, by poz­ba­wić go ra­dośc, kiełkującej na dnie je­go serca. -Johann Wolfgang Goethe
biada-te­mu-kto-na­żywa-prze­wagi-jaką-nad-ser­cem-dru­giego-po­siada-w tym-­lu-by poz­ba­wić-go ra­dośc-kiełkującej-na dnie-­go
Kto Jest głup­cem Cytaty: Przy białym wi­nie myśli się o głup­stwach; przy czer­wo­nym wi­nie mówi się głup­stwa; przy szam­pa­nie ro­bi się głupstwa. -Henri Vidal
przy-białym-wi­nie-myśli ę-o głup­stwach-przy-czer­wo­nym-wi­nie-mówi ę-głup­stwa-przy-szam­pa­nie-ro­bi ę-głupstwa
Kto Jest głup­cem Cytaty: Głup­sza od głupo­ty jest uczo­na głupota. -Henryk Ferdynand Kaden
Kto Jest głup­cem Cytaty: Jest tyl­ko jed­na rzecz głup­sza od op­ty­miz­mu: pesymizm. -Tristan Bernard
jest-tyl­ko-jed­na-rzecz-głup­sza-od op­ty­miz­mu-pesymizm
Kto Jest głup­cem Cytaty: Na us­tach ro­zum­nych jest mądrość, na grzbiecie głup­ca kij. -Salomon
na us­tach-ro­zum­nych-jest mądrość-na grzbiecie-głup­ca-kij
Kto Jest głup­cem Cytaty: Gdy ra­da głup­ca jest dob­ra, to mądry człowiek jej słucha. -Gotthold Ephraim Lessing
gdy-ra­da-głup­ca-jest dob­ra-to mądry-człowiek-jej-słucha
Kto Jest głup­cem Cytaty: Mo­ja ge­ne­rac­ja, mo­je pokolenie, brow­cem i hip ho­pem ciągłe upojenie. Ra­sizm i ko­rup­cja władają na świecie, bez spra­wied­li­wości szyb­ko wyginiecie! Wasze mądre ra­dy, wasze zrozumienie, kto was zechce słuchać? Kto was nie oleje? Wy jes­teście górą, nas w d*pę kopniecie, myśli­cie o nas - ćpu­ny... Nic o nas nie wiecie! Na nas wciąż są skar­gi, na nas przeklinacie, po­wie­dzcie nam szczerze, co Wy do nas macie? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
Kto Jest głup­cem Cytaty: To jest fa­tal­ne,że przy­pad­ko­we głup­stwa po­ciągają za sobą świadome  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
to jest fa­tal­neże-przy­pad­ko­we-głup­stwa-po­ągają-za sobą-świadome 
Kto Jest głup­cem Cytaty: Dziec­ko jest oj­cem człowieka. -Wiliam Wordsworth
Kto Jest głup­cem Cytaty: Czas jest oj­cem prawdy. -François Rabelais
Kto Jest głup­cem Cytaty: Ludzka oso­ba: nienajmądrzej­sza bo znaj­dzie się ktoś mądrzej­szy i nie głup­sza bo znaj­dzie się ktoś głup­szy. (Ideal­ne porówna­nie jedności). -S.Aleksandra
ludzka-oso­ba-nienajmądrzej­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-mądrzej­szy-i nie głup­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-głup­szy
Kto Jest głup­cem Cytaty: Głup­stwo jest wte­dy naj­sroższe, kiedy ma na swoją ob­ronę słuszne argumenty. -Tadeusz Kotarbiński
głup­stwo-jest wte­dy-naj­sroższe-kiedy- na swoją-ob­ronę-słuszne-argumenty
Kto Jest głup­cem Cytaty: Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy. -Lao Tse
Kto Jest głup­cem Cytaty: Pra­ca jest często oj­cem przyjemności. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Kto Jest głup­cem Cytaty: Pros­to­ta jest owo­cem dojrzałości. -Friedrich von Schiller
Kto Jest głup­cem Cytaty: Błąd jest przy­wile­jem fi­lozofów, tyl­ko głup­cy nie mylą się nigdy. -Sokrates
błąd-jest przy­wile­jem-fi­lozofów-tyl­ko-głup­cy-nie mylą ę-nigdy
Kto Jest głup­cem Cytaty: Głód jest oj­cem scep­ty­cyz­mu i niedowierzania. -Gustaw Herling-Grudziński