Kto Może Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kto Może Cytaty: Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? -Erazm z Rotterdamu
czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
Kto Może Cytaty: Kto może żyć bez życia i kto może kochać nie mając nic do dania? -Michel Quoist
kto-może-żyć-bez-życia-i-kto-może-kochać-nie-mając-nic-do-dania
Kto Może Cytaty: Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy. -Erazm z Rotterdamu
Kto Może Cytaty: Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy. -Lao Tse
Kto Może Cytaty: Kto przestaje kochać - ucieka, ale kto nie może przestać - ściga. -Władysław Grzeszczyk
kto-przestaje-kochać-ucieka-ale-kto-nie-może-przestać-ściga
Kto Może Cytaty: Od tego, kto jest bogaty, lepszy ten, kto może zostać bogatym. -Perykles
od-tego-kto-jest-bogaty-lepszy-ten-kto-może-zostać-bogatym
Kto Może Cytaty: Kto sądzi swego bliźniego, może się zawsze pomylić. Kto mu przebacza, nie myli się nigdy. -Karl Heinrich Waggerl
kto-sądzi-swego-bliźniego-może-ę-zawsze-pomylić-kto-mu-przebacza-nie-myli-ę-nigdy
Kto Może Cytaty: Kto chce opanować świat zewnętrzny, zostaje opanowany przez otoczenie. A kto ślepo słucha otoczenia, ten nie może zyskać swobody dla siebie samego. -Czuang-Cy
kto-chce-opanować-świat-zewnętrzny-zostaje-opanowany-przez-otoczenie-a-kto-ślepo-słucha-otoczenia-ten-nie-może-zyskać-swobody-dla-siebie
Kto Może Cytaty: Kto raz znalazł sam siebie, nie może stracić nic na tym świecie. A kto raz zrozumiał człowieka w sobie, zrozumie wszystkich ludzi. -Stefan Zweig
kto-raz-znalazł-sam-siebie-nie-może-stracić-nic-na-tym-świecie-a-kto-raz-zrozumiał-człowieka-w-sobie-zrozumie-wszystkich-ludzi
Kto Może Cytaty: Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi. -Andrzej Maksymilian Fredro
kto-ę-dwa-razy-potknie-na-kamieniu-trzeci-raz-może-go-nim-w-łeb-nie-żadnej-wymówki-kto-w-jednym-dwa-razy-błądzi
Kto Może Cytaty: Kto wal­czy, może przeg­rać. Kto nie wal­czy, już przegrał. -Bertold Brecht
kto-wal­czy-może-przeg­rać-kto nie wal­czy-już-przegrał
Kto Może Cytaty: Kto raz zna­lazł sam siebie, nie może stra­cić nic na tym świecie. A kto raz zro­zumiał człowieka w so­bie, zro­zumie wszys­tkich ludzi. -Stefan Zweig
kto-raz-zna­lazł-sam-siebie-nie może-stra­ć-nic-na tym-świecie-a kto-raz-zro­zumiał-człowieka-w so­bie-zro­zumie-wszys­tkich-ludzi
Kto Może Cytaty: Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis
nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę
Kto Może Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces
Kto Może Cytaty: po­dałam mu swój nu­mer te­lefo­nu, po­wie­działam ciche „zadzwon’’, może znaj­dzie dla mnie czas i wys­koczy­my gdzieś na kawę, może zap­ro­si mnie na ko­lejną randkę, i może za­kocha się we mnie, i będę naj­ważniej­sza przez dwa a i może i może ale może przez dwa może. -wbplane0
Kto Może Cytaty: Dość z siebie czyni, kto wykona co może. -Anonim
dość-z-siebie-czyni-kto-wykona-co-może
Kto Może Cytaty: Im kto wyższy, tym łatwiej i niżej spaść może. -Adam Mickiewicz
im-kto-wyższy-tym-łatwiej-i-żej-spaść-może
Kto Może Cytaty: Kto strzela z armaty do wróbla, może go najwyżej ogłuszyć. -Anonim
kto-strzela-z-armaty-do-wróbla-może-go-najwyżej-ogłuszyć
Kto Może Cytaty: Szczęśliwy kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem. -Fryderyk Chopin
szczęśliwy-kto-może-być-kompozytorem-i-wykonawcą-zarazem
Kto Może Cytaty: Kto lubi jeść dobrze, może z głodu umrzeć. -Konfucjusz
kto-lubi-ść-dobrze-może-z-głodu-umrzeć
Kto Może Cytaty: Kto strze­la z ar­ma­ty do wróbla, może go naj­wyżej ogłuszyć. -Kazimierz Chyła
kto-strze­-z ar­­ty-do wróbla-może-go naj­wyżej-ogłuszyć
Kto Może Cytaty: Szczęśliwy, kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem. -Fryderyk Chopin
szczęśliwy-kto-może-być-kompozytorem-i-wykonawcą-zarazem
Kto Może Cytaty: Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie. -Cyceron
mówić-dobrze-może-tylko-ten-kto-myśli-rozumnie
Kto Może Cytaty: Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą. -Solon
ten-może-rządzić-innymi-kto-potrafi-kierować-sobą
Kto Może Cytaty: Kto ma dużo przyjaciół, nie może mieć zaszytej kieszeni. -William Shakespeare
Kto Może Cytaty: Ten może rządzić in­ny­mi, kto pot­ra­fi kiero­wać sobą. -Solon
ten-może-rządzić-in­ny­mi-kto-pot­ra­fi-kiero­wać-sobą
Kto Może Cytaty: Kto zatraca się w cierpieniu nie może być człowiekiem wolnym. -Pitagoras
kto-zatraca-ę-w-cierpieniu-nie-może-być-człowiekiem-wolnym
Kto Może Cytaty: Dla pijaka bohaterem jest ten kto może wypić więcej. -Anonim
dla-pijaka-bohaterem-jest-ten-kto-może-wypić-więcej
Kto Może Cytaty: Nudzić się może tyl­ko ten, kto sam jest nudny. -Tadeusz Kotarbiński
Kto Może Cytaty: Kto się cieszy szacunkiem, ten może sobie pozwolić na wielkoduszność. -H. Jackson Brown
kto-ę-cieszy-szacunkiem-ten-może-sobie-pozwolić-na-wielkoduszność
Kto Może Cytaty: Nie będzie przyjacielem kobiety, kto może być jej kochankiem. -Honore de Balzac
nie-będzie-przyjacielem-kobiety-kto-może-być-jej-kochankiem
Kto Może Cytaty: Czy może żyć w zgodzie z in­ny­mi, kto sam z sobą jest niezgodny?  -Erazm z Rotterdamu
czy-może-żyć-w zgodzie-z in­ny­mi-kto-sam-z sobą-jest niezgodny 
Kto Może Cytaty: Kto nie może czym innym, niech świeci dobrym przykładem. -Krecia Pataczkówna
kto-nie-może-czym-innym-niech-świeci-dobrym-przykładem
Kto Może Cytaty: Kto zat­ra­ca się w cier­pieniu nie może być człowiekiem wolnym. -Pitagoras
kto-zat­ra­ca ę-w cier­pieniu-nie może-być-człowiekiem-wolnym
Kto Może Cytaty: Kto straci swój honor, już niczego więcej stracić nie może. -P. Siro
kto-straci-swój-honor-już-niczego-więcej-stracić-nie-może