Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty

Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami


Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela. -Józef Stanisław Tischner


Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: Dob­rze ten scho­wał, kto scho­wał w pamięci. -Alighieri Dante


dob­rze-ten-scho­wał-kto-scho­wał-w pamię
Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: Bóg mnie stworzył,sza­tan wycho­wał a życie skur­wiło ... -Van Kalisz


bóg-mnie-stworzyłsza­tan-wycho­wał-a życie-skur­wiło
Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: Giną dob­re praw­dy z bra­ku dob­rej obrony. -Wacław Berent


giną-dob­re-praw­dy-z bra­ku-dob­rej-obrony
Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty:


Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty:


Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: Gdy­by wycho­wanie i pou­cza­nie da­wało owo­ce, to jakże mógłby wycho­wanek Se­neki wy­rosnąć na Nerona?  -Arthur Schopenhauer


gdy­by-wycho­wanie-i pou­cza­nie-da­wało-owo­-to jakże-mógłby-wycho­wanek-se­neki-wy­rosnąć-na nerona 
Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: Nig­dy nie było dob­rej woj­ny i złego pokoju. -Benjamin Franklin


nig­dy-nie było-dob­rej-woj­ny-i złego-pokoju
Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: Ludz­kość po­dob­no od nie­pa­mięt­nych czasów śni o la­taniu. Is­totnie, źródła tych marzeń sięgają przod­ków czło­wieka, u któ­rych naj­czę­ściej wystę­po­wał sen o spa­da­niu z gałęzi. -Terry Pratchett


Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: Poz­by­waj się swych wrogów pop­rzez za­wiera­nie z ni­mi przy­jaźni i po­kazy­wanie im dob­rej drogi. -Kossak


poz­by­waj ę-swych-wrogów-pop­rzez-za­wiera­nie-z ­mi-przy­jaź-i po­kazy­wanie-im dob­rej-drogi
Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: O is­to­cie wycho­wania: Nie ma pew­ności, kto od ko­go więcej się uczy – dziec­ko od do­rosłego, czy do­rosły od dziecka... -Marcin Kossek


o is­to­cie-wycho­wania-nie- pew­noś-kto-od ko­go-więcej ę-uczy- dziec­ko-od do­rosłego-czy-do­rosły-od dziecka
Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: Wszys­tkie wiel­kości świata nie są war­te dob­rej przyjaźni. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: Kiedy nie ma dob­rej od­po­wie­dzi na py­tanie, po­zos­ta­je od­po­wiedź szczera. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: ... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie... -Irracja


Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: Ro­bienie dob­rej mi­ny do złej gry to jeszcze nie gwa­ran­cja szczerości  -natalia(__ups


ro­bienie-dob­rej-mi­ny-do złej-gry-to jeszcze-nie gwa­ran­cja-szczeroś 
Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: po jej ciele prze­suwają się cienie daw­nych lęków natchniona mocą dob­rej nadziei przylądka umysłu  -Angel Des Penseurs


po jej-ciele-prze­suwają-ę-cienie-daw­nych-lęków-natchniona-mocą-dob­rej-nadziei-przylądka-umysłu 
Kto Nie wycho­wał się Na dob­rej Cytaty: Niech szlak trafi... ja zno­wu zszedłem z dob­rej drogi. -Kapitan


niech-szlak-trafi-ja zno­wu-zszedłem-z dob­rej-drogi