Ku świętości Cytaty

Ku świętości Cytaty: Nie ma świętości bez dotknięcia przez Boga. Nie ma jednak świętości i bez uciszenia własnych rąk, własnego mózgowia. -Stanisław Grabowski


nie-świętoś-bez-dotknięcia-przez-boga-nie-jednak-świętoś-i-bez-uciszenia-własnych-rąk-własnego-mózgowia
Ku świętości Cytaty: Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba. -Jan Vianney Św


Ku świętości Cytaty: Wszystko co Bóg stworzył, posiada znamiona świętości. -Harold Kushner


wszystko-co-bóg-stworzył-posiada-znamiona-świętoś
Ku świętości Cytaty: Na gruzach ilu świętości zatknięte są sztandary wszystkich zwycięzców! -Henryk Elzenberg


na-gruzach-ilu-świętoś-zatknięte-są-sztandary-wszystkich-zwycięzców
Ku świętości Cytaty: Gdy z po­wodu biedy pościsz, mów że zmie­rzasz ku świętości. -nicola-57


gdy-z po­wodu-biedy-pościsz-mów-że zmie­rzasz-ku świętoś
Ku świętości Cytaty: Myśl ludzka szybuje równie odważnie w świętości jak i w sprośności. -Thomas Hobbes


myśl-ludzka-szybuje-równie-odważnie-w-świętoś-jak-i-w-sprośnoś
Ku świętości Cytaty: Kto nie chce być bohaterem świętości, ten staje się tchórzem grzechu. -Stefan Wyszyński kard


kto-nie-chce-być-bohaterem-świętoś-ten-staje-ę-tchórzem-grzechu
Ku świętości Cytaty: Nigdy nie czci się tak świętości małżeństwa, jak wracając z objęć grzechu. -Zofia Nałkowska


nigdy-nie-czci-ę-tak-świętoś-łżeństwa-jak-wracając-z-objęć-grzechu
Ku świętości Cytaty: Kiedy natura niewieścia, z przyrodzenia jakże przewrotna, wznosi się do świętości, wówczas zdolna jest stać się najwznioślejszym nośnikiem łaski. -Umberto Eco


kiedy-natura-niewieścia-z-przyrodzenia-jakże-przewrotna-wznosi-ę-do-świętoś-wówczas-zdolna-jest-stać-ę-najwznioślejszym-nośnikiem-łaski
Ku świętości Cytaty: Zap­rawdę po­wiadam - szyb­ciej po­rozu­miesz się z człowiekiem, które­mu


zap­rawdę-po­wiadam- szyb­ciej-po­rozu­miesz ę-z człowiekiem-które­mu-nic-co ludzkie-ż-z człowiekiem-porządnym-świętoś-pra­wa
Ku świętości Cytaty: Nie ma zdrowej racji w żądaniu, by uznawać wolę księcia za świętą i nie uznawać zarazem świętości prawa. -Montesquieu


nie-zdrowej-racji-w-żądaniu-by-uznawać-wolę-księcia-za-świętą-i-nie-uznawać-zarazem-świętoś-prawa
Ku świętości Cytaty: Kiedy na­tura niewieścia, z przy­rodze­nia jakże przew­rotna, wzno­si się do świętości, wówczas zdol­na jest stać się naj­wznioślej­szym nośni­kiem łaski. -Umberto Eco


kiedy-na­tura-niewieścia-z przy­rodze­nia-jakże-przew­rotna-wzno­ ę-do świętoś-wówczas-zdol­na-jest stać ę-naj­wznioślej­szym
Ku świętości Cytaty: Współczesny laicki świat potrzebuje prawdopodobnie świętości bardziej niż kiedykolwiek dotychczas, lecz podejrzewam, mniej niż kiedykolwiek potrzebuje hagiografii. -Jan Szczepański


współczesny-laicki-świat-potrzebuje-prawdopodobnie-świętoś-bardziej-ż-kiedykolwiek-dotychczas-lecz-podejrzewam-mniej-ż-kiedykolwiek-potrzebuje
Ku świętości Cytaty: Ja cię błagam gorąco, na wszys­tkie świętości: nie myśl. Nic już nie myśl, nig­dy. Bo jak ty, nie daj Boże, zaczy­nasz myśleć, to nam to wy­raźnie szkodzi na życiorys. -Marta Madera


ja ę-błagam-gorąco-na wszys­tkie-świętoś-nie myśl-nic już-nie myśl-nig­dy-bo jak ty-nie daj-boże-zaczy­nasz-myść-to nam
Ku świętości Cytaty: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman


każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Ku świętości Cytaty: Konieczne jest stworzenie nowego wzoru świętości. Mądry święty musi być uwikłany w całe zło i grzech świata. Separowanie się od tego wszystkiego nie jest świętością. Święci młodziankowie nie wzruszają dziś nikogo. -Anna Kamieńska


Ku świętości Cytaty: Sens życia ma coś wspólnego ze zrozumieniem, że istotą człowieczeństwa jest doskonała miłość. Przeżywanie naszego życia zgodnie z tą prawdą stanie się doświadczeniem każdego dnia jako cudu, a każdego czynu jako świętości. -Kenneth Ring


Ku świętości Cytaty: Dopiero na tle takiego trwałego, wielowiekowego i otoczonego odwiecznym nimbem świętości sojuszu rozwijają się religie kulturalne, wyrasta w ciągu wielu wieków bardzo skomplikoana mitologia i filozofia religijna, mająca na celu ujarzmiać człowieka pracującego nie od zewnątrz, nie drogą przymusu czy strachu, lecz od wewnątrz, od wnętrza jego duszy, którą należy tak opanować, aby człowiek z radością i serdecznym oddaniem pracował dla dobra swojego pana. -Henryk Cuno