Kują Jak rogi Ty Cytaty

Kują Jak rogi Ty Cytaty: FYR­FLE­RYK WIEKU ŚREDNIEGO Mi­mo wieku, pier­wszych zmar­szczek i nieraz trwogi Gdy dzień i noc dzieci i wnu­ki kują jak rogi Ty twar­do stąpasz nie do­puszczasz do zamętu I wciąż z ape­tytem a bez wstrętu Ener­gicznie na pa­gony win­du­jesz nogi  -fyrfle


Kują Jak rogi Ty Cytaty: Kto na ludzi patrzy jak na stado i ucieka przed nim co sił w nogach, tego ono z pewnością dopędzi i weźmie na rogi. -Anonim


kto-na-ludzi-patrzy-jak-na-stado-i-ucieka-przed-nim-co-ł-w-nogach-tego-ono-z-pewnośą-dopędzi-i-weźmie-na-rogi
Kują Jak rogi Ty Cytaty: Rogi - aureola ramola. -Anonim


Kują Jak rogi Ty Cytaty: Święte krowy też mają rogi. -Elżbieta Grabosz


Kują Jak rogi Ty Cytaty: Szczęśliwa miłość dodaje skrzydeł, nieszczęśliwa - przyprawia rogi. -Aldona Różanek


szczęśliwa-miłość-dodaje-skrzydeł-nieszczęśliwa-przyprawia-rogi
Kują Jak rogi Ty Cytaty: Szlachectwo erotyczne zobowiązuje, nawet gdy się ma rogi w herbie. -Zbigniew Waydyk


szlachectwo-erotyczne-zobowiązuje-nawet-gdy-ę-rogi-w-herbie
Kują Jak rogi Ty Cytaty: Świat pełen jest wilków, które uskarżają się na rogi owiec. -Alberto Moravia


Świat-peł-jest-wilków-które-uskarżają-ę-na-rogi-owiec
Kują Jak rogi Ty Cytaty: Jed­nym amor przy­pina skrzydła, a in­nym rogi. -Wiesław Czermak-Nowina


Kują Jak rogi Ty Cytaty: Nowe rogi: Nowe poroże zyskuje rogacz, kiedy się sarnie powinie noga. -Lech Konopiński


nowe-rogi-nowe-poroże-zyskuje-rogacz-kiedy-ę-sarnie-powinie-noga
Kują Jak rogi Ty Cytaty: ... część ko­biet mu­si pochodzić od Diany, bo­gini łowów... te uwiel­biają je­lenie... i może dla­tego tak chętnie


część ko­biet-mu­-pochodzić-od diany-bo­gini-łowów-te uwiel­biają-­lenie-i może-dla­tego-tak-chętnie-przyp­ra­wiają
Kują Jak rogi Ty Cytaty: Praw­dy poszu­kują tyl­ko bez­nadziej­ni optymiści. -M » Graham Masterton » Dziecko ciemności


Kują Jak rogi Ty Cytaty: • 


 - inaczej-sma­kują-te ­me-słowa-wy­powiada­ne-przez-różnych-ludzi 
Kują Jak rogi Ty Cytaty: Ludzie doszu­kują się sen­su tam, gdzie go nie ma. -jatoja


ludzie-doszu­kują ę-sen­su-tam-gdzie-go nie 
Kują Jak rogi Ty Cytaty: im bliżej do życia mety bar­dziej sma­kują kobiety  -poeta wyklęty


im bliżej-do życia-mety-bar­dziej-sma­kują-kobiety 
Kują Jak rogi Ty Cytaty: A może by tak prościej? Połamać mi tyl­ko kości. W gips i by się zrosło I wyszło z pa­mięci naj­da­lej wiosną. Al­bo jeszcze inaczej. Zamęczyć mnie przez pracę. Może cho­ciaż nie zauważę Jak bar­dzo jes­tem ob­darta z marzeń. Że jak? Wiem. Nie może być prosto. Ra­ny le­piej sma­kują na ostro I le­piej żeby się nie goiło. A no­we za­daje wciąż sta­ra miłość. -Alfa Centauri


Kują Jak rogi Ty Cytaty: Jed­ni poszu­kują bo­gac­twa w so­bie, in­ni są uza­leżnieni od zakupów. -AnnMaria


jed­-poszu­kują-bo­gac­twa-w so­bie-in­-są uza­żnieni-od zakupów
Kują Jak rogi Ty Cytaty: Ci, którzy zbyt wiele ocze­kują od miłości, nie umieją kochać. -Stefan Napierski


ci-którzy-zbyt-wiele-ocze­kują-od miłoś-nie umieją-kochać
Kują Jak rogi Ty Cytaty: Życie to zbiór chwil, które z wiekiem zys­kują na wartości. 17.03.2016 r. -PoznajPrawdę


Życie-to zbiór-chwil-które-z wiekiem-zys­kują-na wartoś-17032016-r