Kują Cytaty

Kują Cytaty: Praw­dy poszu­kują tyl­ko bez­nadziej­ni optymiści. -M » Graham Masterton » Dziecko ciemności


Kują Cytaty: Ludzie doszu­kują się sen­su tam, gdzie go nie ma. -jatoja


ludzie-doszu­kują ę-sen­su-tam-gdzie-go nie 
Kują Cytaty: • 


 - inaczej-sma­kują-te ­me-słowa-wy­powiada­ne-przez-różnych-ludzi 
Kują Cytaty: im bliżej do życia mety bar­dziej sma­kują kobiety  -poeta wyklęty


im bliżej-do życia-mety-bar­dziej-sma­kują-kobiety 
Kują Cytaty: Ci, którzy zbyt wiele ocze­kują od miłości, nie umieją kochać. -Stefan Napierski


ci-którzy-zbyt-wiele-ocze­kują-od miłoś-nie umieją-kochać
Kują Cytaty: Życie to zbiór chwil, które z wiekiem zys­kują na wartości. 17.03.2016 r. -PoznajPrawdę


Życie-to zbiór-chwil-które-z wiekiem-zys­kują-na wartoś-17032016-r
Kują Cytaty: Jed­ni poszu­kują bo­gac­twa w so­bie, in­ni są uza­leżnieni od zakupów. -AnnMaria


jed­-poszu­kują-bo­gac­twa-w so­bie-in­-są uza­żnieni-od zakupów
Kują Cytaty: Tylko pesymiści kują żelazo póki gorące. Optymiści wierzą, że nie wystygnie. -Peter Hamm


tylko-pesymiś-kują-żelazo-póki-gorą-optymiś-wierzą-że-nie-wystygnie
Kują Cytaty: Niektórzy ludzie są tak podejrzliwi, że w szcze­rej praw­dzie doszu­kują się fałszu... -Niusza


niektórzy-ludzie-są tak-podejrzliwi-że-w szcze­rej-praw­dzie-doszu­kują ę-fałszu
Kują Cytaty: Miłość to par­tia kart, w której wszys­cy oszu­kują: mężczyźni, by wyg­rać, ko­biety, by nie przegrać. -Alfred Hitchcock


miłość-to ­tia-kart-w której wszys­cy-oszu­kują-mężczyź-by wyg­rać-ko­biety-by nie przegrać
Kują Cytaty: Jeśli ludzie bywają dobrzy tylko dlatego, że boją się kary i ocze­kują nagrody, to jest to powód do zmartwienia. -Albert Einstein


jeśli-ludzie-bywają-dobrzy-tylko-dlatego-że-boją-ę-kary-i-ocze­kują-nagrody-to-jest-to-powód-do-zmartwienia
Kują Cytaty: niebo spłaka­ne deszczem krop­le wys­tu­kują rytm do tańca skąpa­ni kryją w ramionach a mo­tyle z ni­mi drżą Krys­ty­na A.Sz. 12.06.2016r. -krysta


niebo-spłaka­ne-deszczem-krop­-wys­­kują-rytm-do ńca-skąpa­-kryją-w ramionach-a-mo­tyle-z ­mi-drżą-krys­ty­na-asz-12062016r
Kują Cytaty: Człowiek po­siada pew­ne przew­rotne cechy cha­rak­te­ru, które kom­pli­kują naj­pros­tsze rzeczy. -Warren Buffett


człowiek-po­siada-pew­ne-przew­rotne-cechy-cha­rak­te­ru-które-kom­pli­kują-naj­pros­tsze-rzeczy
Kują Cytaty: Gdzie nienawiść kują, tam demagog przy miechu, a diabeł przy miocie. -Aleksander Fredro


gdzie-nienawiść-kują-tam-demagog-przy-miechu-a-diabeł-przy-miocie
Kują Cytaty: ... Cze­si to jed­nak re­galiści... po­lubi­li zwłaszcza je­den z re­galiów... gdziekol­wiek pójdziesz, czy po­jedziesz, ocze­kują od człowieka korony... -Irracja


cze­ to jed­nak-re­galiś-po­lubi­li zwłaszcza-­den-z re­galiów-gdziekol­wiek pójdziesz-czy-po­jedziesz-ocze­kują
Kują Cytaty: Daw­niej młodzi mężczyźni szu­kali so­bie żon. Te­raz wyszu­kują so­bie teściów. -Diana Webster


daw­niej-młodzi-mężczyź-szu­kali-so­bie-żon-te­raz wyszu­kują-so­bie-teśów
Kują Cytaty: Niektórzy ocze­kuja od nas zbyt wiele, ale po­nieważ wszys­cy jes­teśmy tyl­ko ludźmi i ma­my pra­wo błądzić to nikt z nas nie jest ideal­ny !. -Mery 16


niektórzy-ocze­kuja-od nas-zbyt-wiele-ale-po­nieważ-wszys­cy-jes­teśmy-tyl­ko-ludźmi-i ­my-pra­wo-błądzić-to nikt-z nas
Kują Cytaty: Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola


człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić